Supplies - 197375-2018

08/05/2018    S88

Poland-Wasilków: Solar collectors for heat production

2018/S 088-197375

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wasilków
National registration number: 050659183
Postal address: ul. Białostocka 7
Town: Wasilków
NUTS code: PL841 Not specified
Postal code: 16-010
Country: Poland
Contact person: Stanisław Barchanowicz
E-mail: s.barchanowicz@wasilkow.pl
Telephone: +48 857185400-22
Fax: +48 857185700
Internet address(es):
Main address: http://www.wasilkow.pl
Address of the buyer profile: http://bip.wasilkow.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków

Reference number: BGGN.271.04.2018
II.1.2)Main CPV code
09331100 Solar collectors for heat production
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na obiektach prywatnych. Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków”, będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 077 047.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
45300000 Building installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45310000 Electrical installation work
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Not specified
Main site or place of performance:

Teren gminy Wasilków.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na obiektach prywatnych. Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków”, będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej. Liczba osób korzystających wyniesie 404.

1) Łączna liczba instalacji wyniesie 101, w tym:

a) zestawy nr 1 z dwoma kolektorami: 11 kpl;

b) zestawy nr 2 z trzema kolektorami: 78 kpl;

c) zestawy nr 3 z czterema kolektorami: 12 kpl;

2) Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

a) zweryfikowanie dostępnej i sporządzonej dokumentacji uproszczonej projektowej (dla każdego z obiektów objętych projektem, niezbędnej do zainstalowania kompletnego zestawu solarnego na potrzeby przygotowania C.W.U dla użytkowników prywatnych oraz naniesienie ewentualnych zmian i korekt

b) wykonanie niezbędnych ekspertyz

c) wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej

d) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp.

e)wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na montażu kompletnych systemów solarnych

f) podłączenie do istniejącej instalacji C.W.U., C.C.W. i Z.W. wraz z zabezpieczeniami przed wzrostem ciśnienia w instalacji

g) podłączenie drugiego źródła ciepła (źródeł ciepła, jeżeli istnieją inne) do górnej wężownicy zasobnika solarnego w oparciu o wykonaną dokumentację

h) wykonanie pierwszego rozruchu instalacji

i) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17
II.2.14)Additional information

„Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” Nr projektu WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V: Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 022-045704
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/04/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sungrant Sp. z o.o.
National registration number: 364763150
Postal address: ul. Ciesielska 2/23
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Not specified
Postal code: 15-542
Country: Poland
E-mail: biuro@sungrant.pl
Telephone: +48 857777011
Fax: +48 857777011
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 239 927.48 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/05/2018