Services - 197377-2021

21/04/2021    S77

Poland-Warsaw: Refuse and waste related services

2021/S 077-197377

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Bank Polski
Postal address: Świętokrzyska 11/21
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-919
Country: Poland
Contact person: Artur Wysiałkowski
E-mail: DKRZ-WPO1@nbp.pl
Telephone: +48 221852359
Fax: +48 221851211
Internet address(es):
Main address: https://e-zamowienia.nbp.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-zamowienia.nbp.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: polityka pieniężna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór odpadów komunalnych z obiektów NBP w Warszawie.

Reference number: SEZ/DKRZ-WPO1-AW-241-0122/DA/21
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, gromadzonych przez NBP w pojemnikach stanowiących własność wykonawcy z obiektów Centrali NBP.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmujących odpady takie jak:

a) komunalne niesegregowane;

b) komunalne segregowane, w tym:

— plastik i metale,

— papier i tektura,

— szkło,

— bio;

c) odpady komunalne – gabaryty,

gromadzone przez zamawiającego w pojemnikach wykonawcy.

2. Usługi objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą w następujących obiektach Centrali NBP w Warszawie, zlokalizowanych przy:

a) ul. Świętokrzyskiej 11/21;

b) ul. Siedmiogrodzkiej 5a;

c) ul. Jasnej 12.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2021
End: 31/07/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada:

1. wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (zw. BDO) w zakresie transportu odpadów na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.).

2. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obejmującego rodzaje odpadów obejmujących przedmiot zamówienia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający zażąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 zamówienie (umowę) obejmujące swoim zakresem świadczenie przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy usług na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, o wartości rocznej usług nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto:

a) w przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w PLN, zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

b) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również lub uczestniczy).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w załączniku nr 6 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający wyznaczył skrócony termin składania ofert, ponieważ ogłoszenie o zamówieniu zostało poprzedzone wstępnym ogłoszeniem informacyjnym, opublikowanym w Dz.U. nr 2021/S 002-002798 z dnia 5 stycznia 2021 r. zawierającymi wszystkie wymagane informacje dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego i zostało zamieszone na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/05/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/05/2021
Local time: 12:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający ustala wadium 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4, 7–10 ustawy.

3. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający zażąda:

1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 2 pkt 1 a i b, 2, 4, 6 i 7 lit a, b, c, d, i rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020, poz. 2415) zwanego dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów”;

2) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 4 i 5 w rozporządzenia ws. dokumentów.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej (informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego):

1) komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na platformie zakupowej NBP pod adresem (https://e-zamowienia.nbp.pl);

2) wykonawca na platformie zakupowej NBP bez zalogowania może zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadać pytanie do zamawiającego;

3) warunkiem przystąpienia do postępowania i złożenia oferty jest posiadanie konta na platformie MarketPlanet. Warunkiem założenia konta jest przesłanie wniosku do operatora platformy MarketPlanet poprzez stronę (https://oneplace.marketplanet.pl). Proces akceptacji wniosku z poprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze;

4) złożenie oferty w postępowaniu możliwe jest tylko przez wskazaną platformę zakupową NBP;

5) platforma dopuszcza załączanie plików o wielkości do 100 MB;

6) zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .xlsx, .zip. W przypadku niemożności dołączenia plików w innych formatach zaleca się skompresowanie plików do paczki .zip oraz dołączenie ich do systemu;

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę: data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Urzędu Miar;

8) w postępowaniu ofertę oraz oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

9) wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie oraz pozostałe szczegółowe informacje w ww. zakresie w załączniku nr 1 i 2 do SWZ;

10) pozostałe informacje:

a) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca przekazuje w pliku wydzielonym i oznaczonym na platformie jako „niejawny”,

b) w przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku zawierającego podpis,

c) pierwsza czynność podpisania oferty kwalifikowanym podpisem może wymagać zainstalowania dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java, oraz konieczności administracyjnego odblokowania systemu na komputerze przez administratorów informatycznych wykonawcy;

11) w przypadku problemów z obsługą konta w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem ofert/wniosków, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta – wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienie prosimy kierować do operatora platformy MarketPlanet za pomocą następujących kanałów komunikacji (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00):

— telefonicznie pod numerem: +48 222572223,

— czat pod adresem (https://oneplace.marketplanet.pl),

— e-mail (oneplace@marketplanet.pl).

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w okresie 3 lat od dnia jego udzielenia, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do usług objętych zamówieniem podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, do kwoty netto 351 414,64 PLN netto.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Termin na wniesienie odwołania, określają przepisy ustawy właściwe dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021