Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 198277-2018

08/05/2018    S88

Finland-Espoo: Architectural and related services

2018/S 088-198277

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Espoon kaupunki
Postal address: Kirjaamo, Siltakatu 11, PL 1
Town: Espoo
NUTS code: FI1C Not specified
Postal code: 02070
Country: Finland
E-mail: kirjaamo@espoo.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.espoo.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.espoo.fi/kulttuuriaukio
Additional information can be obtained from another address:
Official name: WSP Proko Oy, ISS
Town: Helsinki
NUTS code: FI SUOMI / FINLAND
Postal code: 01055
Country: Finland
Contact person: Mervi Savolainen
E-mail: mervi.savolainen@wsp.com
Internet address(es):
Main address: www.espoo.fi/kulttuuriaukio
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tapiolan kulttuurikeskuksen, Kulttuuriaukion ja niiden ympäristön arkkitehtuurikilpailu

II.1.2)Main CPV code
71200000 Architectural and related services
II.2)Description
II.2.4)Description of the procurement:

Espoon kaupunki järjestää Tapiolan kulttuurikeskusta, Kulttuuriaukiota ja niiden ympäristöä koskevan arkkitehtuurikilpailun.

Kilpailun tarkoituksena on löytää toiminnallisesti monipuolistuvan kulttuurikeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelija sekä asemakaavan muutoksen pohjaksi arkkitehtonisesti ja maisemallisesti korkeatasoinen suunnitelma, jonka perusteella kehitetään ja eheytetään Tapiolan Kulttuuriaukion ympäristön kaupunkikuvallista ja toiminnallista kokonaisuutta sekä lisätään alueen vetovoimaisuutta. Kulttuurikeskuksen monipuolistuminen sisältää erityisesti teatterin käyttöön tulevien tilojen laajentamisen.

Kilpailuun voivat ilmoittautua työryhmät, joilla on kilpailuohjelmassa määritellyn tehtävän edellyttämä ammattitaito ja kokemus vaativasta modernin arkkitehtuurin korjaushankkeesta, kaupunki- ja asuntosuunnittelusta sekä tässä ilmoituksessa esitetyt tutkinnot.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.10)Criteria for the selection of participants:

Kilpailuun valitaan osallistumaan viisi (5) vähimmäiskelpoisuusehdot täyttävää työryhmää.

– Mikäli vähimmäiskelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita on enintään 5 kpl, valitaan nämä kilpailun osallistujiksi.

– Mikäli vähimmäiskelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin 5 kpl, valitaan osallistujiksi vähimmäiskelpoisuusehdot täyttävien joukosta kohdassa B esitettyjen laadullisten valintakriteerien mukaisesti viisi (5) eniten pisteitä saanutta hakijaa.

– Mikäli vertailussa viidennelle sijalle sijoittuu kaksi (2) tai useampia hakijoita samalla pistemäärällä, valitaan osallistuja arvalla.

Sama henkilö saa olla mukana vain yhden kilpailuun ilmoittautuvan työryhmän jäsenenä.

A. Vähimmäiskelpoisuusehdot

A.1. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Suunnittelukilpailuun valittavan yrityksen tai useamman yrityksen muodostaman työryhmän jokaisen osapuolen tulee olla suorittanut tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa ja kuulua ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Edellä mainittujen ehtojen täyttyminen osoitetaan liittämällä osallistumishakemuksen liitteiksi tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset.

A.2. Tekninen suorituskyky

Osallistumishakemuksessa on hakijan nimettävä suunnitteluryhmän vastuuhenkilö (1).

Vastuuhenkilön lisäksi tulee nimetä kunkin kolmen nimetyn vastuualueen avainhenkilöt (enintään 3). Vastuuhenkilö voi olla myös avainhenkilön roolissa.

Työryhmään nimetyllä vastuuhenkilöllä tulee olla arkkitehdin tutkinto.

Työryhmään tulee kuulua maisema-arkkitehti.

Yrityksellä tai useamman yrityksen muodostamalla työryhmällä tulee olla kokemusta vähintään:

– Yhden (1) kaupunkikeskustan toiminnallisesti yhtenäisen alueen suunnittelusta (joko toteutettu tai kaava hyväksytty)

– Suojeltujen tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden julkisten rakennusten vaativasta muutos-, korjaus- tai laajennussuunnittelusta (yksi, vähintään

1 500 brm2 laajuinen toteutettu kohde)

– Kokemusta kaupunkikuvallisesti vaativaan ympäristöön sijoittuvasta toteutetusta asuinkerrostalokohteesta.

Edellä mainittujen ehtojen täyttyminen osoitetaan liittämällä osallistumishakemuksen liitteiksi seuraavat todistukset ja selvitykset:

– Työryhmän kokoonpano ja jäsenten vastuualueet

– Työryhmän jäsenten koulutus ja työkokemus

– Yrityksen tai yritysten tähän toimeksiantoon liittyvät referenssit.

B. Laadulliset valintakriteerit

B.1. Työryhmän vastuuhenkilön tai nimetyn avainhenkilön projektireferenssit (projektin vastuuhenkilönä)

– Vaativat alue- tai maisemasuunnittelukohteet kaupunkikuvallisesti haasteellisessa ympäristössä (enintään 5 kohdetta viimeisten 15 vuoden ajalta), valmistuneita tai rakenteilla.

B.2. Työryhmän vastuuhenkilön tai nimetyn avainhenkilön projektireferenssit (projektin vastuuhenkilönä)

– Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti vaativien tai rakennussuojelutavoitteita sisältävien, modernia arkkitehtuuria edustavien kohteiden peruskorjaus ja lisärakentaminen (enintään 5 kohdetta viimeisten 15 vuoden ajalta), toteutettuja tai toteutus käynnissä.

B.3. Työryhmän vastuuhenkilön tai nimetyn avainhenkilön projektireferenssit (projektin vastuuhenkilönä)

– Kulttuurirakennusten, erityisesti kirjastojen ja esittävän taiteen (teatteri, musiikki, tanssi tai vastaavien) suunnittelu (enintään 5 kohdetta viimeisten 10 vuoden ajalta), laajuus vähintään 1 500 brm2, valmistuneita tai rakenteilla.

B.4. Työryhmän vastuuhenkilön ja nimettyjen avainhenkilöiden menestys arkkitehtuurikilpailuissa (tekijänä tai työryhmän jäsenenä)

– Palkintosijat tai lunastukset yleisissä kilpailuissa 2000-luvulla

– Kutsukilpailujen voitot 2000-luvulla.

Referenssejä arvioitaessa otetaan huomioon referenssien laatu ja soveltuvuus tähän kilpailuun liittyen.

Referenssit tulee esittää A3-tulosteina, 1–5 arkkia/kohde. Kohteen esittelyn tulee sisältää vähintään kohteen nimi ja osoite, toteutusvuosi, laajuus, tilaajan tiedot sekä hankkeen keskeistä ideaa kuvaavat piirustukset ja lyhyt kirjallinen kuvaus kohteesta.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Participation is reserved to a particular profession: yes
Indicate profession: Arkkitehti, maisema-arkkitehti

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Restricted
Number of participants to be contemplated: 5
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet on esitetty kilpailuohjelmassa.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 04/06/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
Date: 18/06/2018
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Finnish
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: no
IV.3.2)Details of payments to all participants:

Kullekin kilpailuun osallistuneelle ja hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneelle työryhmälle maksetaan vain yhdestä (1) ehdotuksesta palkkiona 50 000 EUR (+ alv. 24 %).

Palkkio maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta ja siitä pidätetään 10 % palkintolautakuntaan kuuluvan kilpailijoiden nimeämän edustajan palkkiota ja muita kuluja varten.

IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: no
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:
Olli Isotalo
Ossi Keränen
Antti Ahlava
Paula Tuovinen
Antti Mäkinen
Trevor Harris

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Kilpailuaika on alustavasti 21.6.2018–26.10.2018. Kilpailuajan alussa (alustavasti 21.6.2018 klo 9) järjestetään kilpailua esittelevä seminaari, johon kilpailuun valittujen edellytetään osallistuvan.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä. Kilpailu ja kilpailuseminaari toteutetaan suomen kielellä.

Kilpailua ja valintamenettelyä koskevia kysymyksiä on mahdollista esittää 28.5.2017 klo 12 mennessä osoitteeseen mervi.savolainen@wsp.com.

Kooste kysymyksistä ja vastauksista julkaistaan kilpailun sivustolla www.espoo.fi/kulttuuriaukio.

Osallistumishakemus tulee toimittaa sekä A4-/A3-kokoon tulostettuna että muistitikulle talletettuna määräajan päättymiseen mennessä kirjekuoressa osoitteeseen

Espoon kaupunki

Kirjaamo

PL 1,

02070 Espoon kaupunki

(käyntiosoite: Siltakatu 11, Espoon keskus).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/05/2018