Services - 198418-2021

21/04/2021    S77

Czechia-Vimperk: Forestry services

2021/S 077-198418

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Správa Národního parku Šumava, příspěvková organizace
National registration number: 00583171
Postal address: 1. máje 260
Town: Vimperk
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 385 01
Country: Czechia
Contact person: Alena Chladová
E-mail: alena.chladova@npsumava.cz
Telephone: +420 731530404
Internet address(es):
Main address: http://www.npsumava.cz/cz/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

MT 36144

II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

TČ122.02 - Soustřeďování dříví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 40,92 m³/den, celkem: 3 866,77 m³ přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 38 m³/den.

Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 48.

TČ122.06 - Soustřeďování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň) způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 5,91 m³/den, celkem: 594 m³ přepočítaných na základní technologii.

Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 6 m³/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 50.

TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 32,13 m³/den, celkem: 4 284 m³ přepočítaných na základní technologii.

Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 30 m³/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 65.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 164
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Zvyšování biodiverzity lesních porostů v Národním parku Šumava ponecháváním dřevní hmoty k zetlení v letech 2019-2021", registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0013714

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 047-118594

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 36144
Title:

MT 36144

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/08/2019
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Kreeger, s.r.o.
National registration number: 28105672
Postal address: Na Sídlišti 500
Town: Bavorov
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 387 73
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 977 319.56 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
77200000 Forestry services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
VII.1.4)Description of the procurement:

TČ122.02 - Soustřeďování dříví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 40,92 m³/den, celkem: 3 866,77 m³ přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 38 m³/den.

Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 48.

TČ122.06 - Soustřeďování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň) způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 5,91 m³/den, celkem: 594 m³ přepočítaných na základní technologii.

Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 6 m³/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 50.

TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 32,13 m³/den, celkem: 4 284 m³ přepočítaných na základní technologii.

Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 30 m³/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 65.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 31/12/2020
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 733 811.19 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Kreeger, s.r.o.
National registration number: 28105672
Postal address: Na Sídlišti 500
Town: Bavorov
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 387 73
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

V průběhu roku 2019 panovalo velmi teplé počasí. Tento rok byl druhým nejteplejším rokem od roku 1961. V červnu byla kladná odchylka od normálu (+4,9 oC) (zdroj ČHMÚ). Správa NPŠ současně zaznamenala extrémní nárůst zpracování kůrovcem napadených stromů (těžba kůrovce vzrostla 4x). Realizační smlouva zajišťuje zejména kůrovcem napadených stromů. Jejich množství, bližší lokalizaci stejně jako způsob asanace se vzhledem k biologické podstatě jevu při existenci bezzásahových území a extrémním počasí nedá předpokládat. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl dopředu předvídat, zda k asanaci bude nutný konkrétní postup. Změna závazku proběhla v souladu s §222 ZVVZ. Při realizaci prací se musí postupovat diferencovaně podle stadia vývoje kůrovců, terénních podmínek a zóny ochrany přírody kde k napadení došlo. Vzhledem k extrémní teplotě ve vegetační sezóně a několikanásobně vyššímu meziročnímu zvýšení napadení lesů kůrovci byl rozsah asanačních prací nepředvídatelný.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

V průběhu roku 2019 panovalo velmi teplé počasí. Tento rok byl druhým nejteplejším rokem od roku 1961. V červnu byla kladná odchylka od normálu (+4,9 oC) (zdroj ČHMÚ). Správa NPŠ současně zaznamenala extrémní nárůst zpracování kůrovcem napadených stromů (těžba kůrovce vzrostla 4x). Realizační smlouva zajišťuje zejména kůrovcem napadených stromů. Jejich množství, bližší lokalizaci stejně jako způsob asanace se vzhledem k biologické podstatě jevu při existenci bezzásahových území a extrémním počasí nedá předpokládat. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl dopředu předvídat, zda k asanaci bude nutný konkrétní postup. Změna závazku proběhla v souladu s §222 ZVVZ. Při realizaci prací se musí postupovat diferencovaně podle stadia vývoje kůrovců, terénních podmínek a zóny ochrany přírody kde k napadení došlo. Vzhledem k extrémní teplotě ve vegetační sezóně a několikanásobně vyššímu meziročnímu zvýšení napadení lesů kůrovci byl rozsah asanačních prací nepředvídatelný.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 977 319.56 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 733 811.19 CZK