Services - 198531-2017

26/05/2017    S100    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Nowy Targ: Usługi sporządzania map

2017/S 100-198531

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Powiatu Nowotarskiego
PL
Bolesława Wstydliwego 14
Nowy Targ
34-400
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Waksmundzka
Tel.: +48 182661300
E-mail: przetarg@nowotarski.pl
Faks: +48 182661344
Kod NUTS: PL215

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nowotarski.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.nowotarski.pl/bip/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.

Numer referencyjny: ZA.272.4.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71354000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi modernizacji baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”. Celem prac jest założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) z jednoczesnym ujawnieniem w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obiektów określonych w załączniku nr 5 (L.p. 15 do 50) do rozp. w spr. bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Sporządzenie na podst. odpowiednich zbiorów baz danych numerycznej mapy zasadniczej jedn. ewid.: miasto Nowy Targ, Szczawnica, Czorsztyn, Czarny Dunajec, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Raba Wyżna, Nowy Targ, Spytkowice, Ochotnica Dolna. Zamówienie podzielono na 5 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 584 552.85 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Miasto Nowy Targ oraz Nowy Targ.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL215
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Miasto Nowy Targ oraz Nowy Targ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji na zakres przeprowadzenia prac, kompatybilność i zgodność z systemami geodezyjnymi oraz bazodanowymi posiadanymi przez Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa usługa – uszczegółowienie w pkt II.2.14 Informacje dodatkowe / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 705 691.06 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt nr RPMP.02.01.04-12-0078/16 pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 14 000 PLN

Termin real.: Miasto Nowy Targ: VIII.2017r./XII.2017r.; Nowy Targ: VIII.2017r./III.2020r.

Dodat. usługa: Fizyczne zainst. (wymagana fiz. obecność przedst. wykonawcy) utworz. baz danych i skonfigurowaniu ich do poprawnego działania na syst. teleinformatycznych Zamaw. wraz z przepr. weryfikacji poprawności wykonanych prac dla min.100 przykład. wybranych przez Zamaw. hektarów.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Raba Wyżna oraz Spytkowice.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL215
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Raba Wyżna oraz Spytkowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji na zakres przeprowadzenia prac, kompatybilność i zgodność z systemami geodezyjnymi oraz bazodanowymi posiadanymi przez Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa usługa – uszczegółowienie w pkt II.2.14 Informacje dodatkowe / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 365 853.66 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt nr RPMP.02.01.04-12-0078/16 pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 8 000 PLN

Termin real.: Raba Wyżna: VIII.2017r./IX.2019r.; Spytkowice: VIII.2017r./VI.2020r.

Dodat. usługa: Fizyczne zainst. (wymagana fiz. obecność przedst. wykonawcy) utworz. baz danych i skonfigurowaniu ich do poprawnego działania na syst. teleinformatycznych Zamaw. wraz z przepr. weryfikacji poprawności wykonanych prac dla min.100 przykład. wybranych przez Zamaw. hektarów.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Czarny Dunajec oraz Lipnica Wielka.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL215
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Czarny Dunajec oraz Lipnica Wielka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3c do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji na zakres przeprowadzenia prac, kompatybilność i zgodność z systemami geodezyjnymi oraz bazodanowymi posiadanymi przez Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa usługa – uszczegółowienie w pkt II.2.14 Informacje dodatkowe / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 721 951.22 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt nr RPMP.02.01.04-12-0078/16 pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 15 000 PLN

Termin real.: Czarny Dunajec: VIII.2017r./XII.2017r.; Lipnica W.: VIII.2017r./VIII.2018r.

Dodat. usługa: Fizyczne zainst. (wymagana fiz. obecność przedst. wykonawcy) utworz. baz danych i skonfigurowaniu ich do poprawnego działania na syst. teleinformatycznych Zamaw. wraz z przepr. weryfikacji poprawności wykonanych prac dla min.100 przykład. wybranych przez Zamaw. hektarów.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Czorsztyn oraz Łapsze Niżne.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL215
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Czorsztyn oraz Łapsze Niżne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3d do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji na zakres przeprowadzenia prac, kompatybilność i zgodność z systemami geodezyjnymi oraz bazodanowymi posiadanymi przez Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa usługa – uszczegółowienie w pkt II.2.14 Informacje dodatkowe / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 439 024.39 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt nr RPMP.02.01.04-12-0078/16 pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 9 000 PLN

Termin real.: Czorsztyn: VIII.2017r./XII.2017r.; Łapsze Niżne: VIII.2017r./X.2018r.

Dodat. usługa: Fizyczne zainst. (wymagana fiz. obecność przedst. wykonawcy) utworz. baz danych i skonfigurowaniu ich do poprawnego działania na syst. teleinformatycznych Zamaw. wraz z przepr. weryfikacji poprawności wykonanych prac dla min.100 przykład. wybranych przez Zamaw. hektarów.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Szczawnica oraz Ochotnica Dolna.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL215
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGiB dla jednostek ewidencyjnych: Szczawnica oraz Ochotnica Dolna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3e do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji na zakres przeprowadzenia prac, kompatybilność i zgodność z systemami geodezyjnymi oraz bazodanowymi posiadanymi przez Zamawiającego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa usługa – uszczegółowienie w pkt II.2.14 Informacje dodatkowe / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 352 032.52 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt nr RPMP.02.01.04-12-0078/16 pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 7 000 PLN

Termin real.: Szczawnica: VIII.2017r./XII.2017r.; Ochotnica Dolna: VIII.2017r./II.2021r.

Dodat. usługa: Fizyczne zainst. (wymagana fiz. obecność przedst. wykonawcy) utworz. baz danych i skonfigurowaniu ich do poprawnego działania na syst. teleinformatycznych Zamaw. wraz z przepr. weryfikacji poprawności wykonanych prac dla min.100 przykład. wybranych przez Zamaw. hektarów.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Zamawiający nie stosuje zagadnień, o których mowa w art. 41 ust. 12-15 ustawy Pzp.

Wymagania Zamawiającego określone w art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp. :

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia /dotyczy każdorazowo każdej z części przetargu/: Wszystkie czynności związane z: tworzeniem baz danych BDOT500, tworzeniem baz danych GESUT, czynności związane z pozyskaniem i analizą materiałów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w tym badaniem wiarygodności oraz zakresu i sposobu ich wykorzystania. Sposób kontroli określony został w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie definiuje warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Uwaga !!! Warunek ma zastosowanie każdorazowo w każdej z 5 części !!!

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który:

a) Wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch usług polegających na założeniu baz danych BDOT500 i GUEST o min. wartości brutto 200 000 PLN każda. W przypadku gdy w/w usługi realizowane były łącznie z innymi usługami, Wykonawca musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko tych usług, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

b) Wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.

— co najmniej 1 osobą posiadającą znajomość i doświadczenie w pracy z oprogramowaniem: EWMapa, EWOpis, Bank Osnów lub równoważnymi,

— co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie przy realizacji prac polegających na założeniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub tworzeniu baz danych BDOT500 i GESUT,

— co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 1629), z których jedna osoba wyznaczona zostanie do nadzoru i kierowania całością prac, zgodnie z art. 42 w/w ustawy. Kierownikiem prac może zostać osoba, która brała udział w realizacji zakończonych robót polegających na założeniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej dla co najmniej jednej jednostki ewidencyjnej lub utworzeniu zbiorów danych GESUT lub BDOT500.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

— wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ;

— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym

w załączniku nr 6 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w SIWZ, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.

3. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, zawiera załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ – projekt umowy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie okoliczności wskazanych w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/07/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ – sala konferencyjna pok. nr 4.07 III piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post. należy przedłożyć oświad. w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświad. o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według załącznika nr 8 do SIWZ;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – według załącznika nr 8 do SIWZ;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – według załącznika nr 8 do SIWZ;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę.

W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania poza RP przedkłada dokumenty zgodnie z Rozp. Ministra Rozw. z dn. 26.7.2016 w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub SIWZ.

Wadium wnosi się w formach wskazanych w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamóweń Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800/224587803
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2017