We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 198792-2022

15/04/2022    S75

Poland-Drelów: Solar photovoltaic modules

2022/S 075-198792

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Drelów
National registration number: 030237500
Postal address: ul. Szkolna 12
Town: Drelów
NUTS code: PL811 Bialski
Postal code: 21-570
Country: Poland
Contact person: Robert Kot
E-mail: zp@drelow.pl
Telephone: +48 833723221
Fax: +48 833720037
Internet address(es):
Main address: http://drelow.e-bip.eu/index.php?id=183
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://przetargi.drelow.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://przetargi.drelow.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Drelów

Reference number: ZP.271.3.2022.RK
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Drelów, obejmująca między innymi dostawę i montaż 215 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,1 kW, w 215 wskazanych lokalizacjach.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09332000 Solar installation
45261215 Solar panel roof-covering work
45310000 Electrical installation work
45311200 Electrical fitting work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL811 Bialski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Drelów.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Drelów, obejmująca między innymi:

a. dostawę i montaż 215 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,1 kW, w 215 wskazanych lokalizacjach;

b. instalacja wykonana w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy min. 380 W;

c. inwertery montowane w ramach zamówienia muszą dysponować ok 1 kW mocy zapasu, umożliwiającym podłączenie dodatkowego 1 kW,

d. montaż konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych,

e. montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji,

f. montaż okablowania solarnego pomiędzy modułami a falownikiem,

g. wykonanie instalacji głównej do połączenia inwertera z rozdzielnią główną budynku,

h. montaż rozdzielni obwodów stałoprądowych RDC,

i. montaż inwertera,

j. montaż rozdzielni obwodów rozdzielni zmiennoprądowych RAC,

k. wykonanie ochrony przeciwporażeniowej,

l. wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej,

m. próby, pomiary, regulacja i rozruch technologiczny instalacji,

n. wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej dla każdego uczestnika projektu i pełnej dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego (atesty, gwarancje, instrukcje obsługi, projekty wykonawcze, komplet pomiarów elektrycznych, komplet dokumentów do zmiany licznika, dokumentacja otrzymana od Zamawiającego z naniesionymi poprawkami w kolorze czerwonym),

o. przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów i zgłoszeniem instalacji,

p. przeszkolenie Użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji,

r. sporządzenie instrukcji serwisowych zawierających niezbędne informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w instalacji,

s. zaprogramowanie i uruchomienie instalacji,

t. uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

u. inne elementy ujęte w załączniku nr 1 do SWZ (dokumentacja projektowa) i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPLU.04.01.00-06-0148/19

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawę wraz montażem min. 100 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej lub maksymalnie dwóch umów.

Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 5 do SWZ)polegających na dostawie wraz montażem zestawów instalacji fotowoltaicznych wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw

z montażem.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Do SWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ, w których Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/05/2022
Local time: 10:30
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym dokładne informacje dotyczące terminów

składania odwołań, określone są w dziale XXII SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/04/2022