We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 198982-2022

15/04/2022    S75

Romania-București: Telecommunications network

2022/S 075-198982

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: BRIGHT HORIZONS
National registration number: RO35786858
Postal address: Strada: Teofil, nr. 12
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 023473
Country: Romania
Contact person: GRAŢIAN-CORNEL POPESCU
E-mail: office@bho.ro
Telephone: +40 213054232
Internet address(es):
Main address: www.bho.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100140593
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Alt tip
I.5)Main activity
Other activity: Tehnologia informatiei si comunicatiei

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție materiale și active necorporale necesare pentru realizarea prototipului și a activelor corporale necesare pentru introducerea în producție a rezultatelor

Reference number: 35786858_2022_PAAPD1354374
II.1.2)Main CPV code
32412100 Telecommunications network
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achiziție materiale și active necorporale necesare pentru realizarea prototipului și a activelor corporale necesare pentru introducerea în producție a rezultatelor din care:

- Lot 1 - Achiziție materiale și active necorporale necesare pentru realizarea prototipului care să permită: realizarea solutiei prototip infrastructura hardware IT, solutiei prototip infrastructura retelistica, solutie prototip infrastructura back-up date, prototip infrastructura storage date si a unei solutii business process management – toate fiind componente necesare realizarii prototipului de Business Continuity (Continuitate a Afacerii) de tip modular, și

-Lot 2 – Achizitia activelor corporale necesare pentru introducerea în producție a rezultatelor, respectiv achiziția de solutii modulare centru de date, infrastructura hardware IT, infrastructura retelistica, infrastructura back-up date, infrastructura storage date, inclusiv o solutie ecologica power – toate fiind necesare introducerii in productie a rezultatelor cercetarii/ dezvoltarii din cadrul proiectului,

în cadrul proiectului „PROIECT DE CERCETARE A EFICIENTIZARII PARAMETRILOR SOLUTIILOR SE BUSINESS CONTINUITY”, finantat prin POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Obiectul acestui contract îl reprezintă crearea unei platforme inovative de Business Continuity de tip modular, atat ca prototip, care in urma experimentarii si fluxul de avizare tehnologica, sa implementeze si sistemul dezvoltat care sa poata intra in productie.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11 a zi înainte de data limită

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 29 400 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici interesați pot depune oferta în SEAP pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Achiziție active corporale necesare pentru introducerea in productie a rezultatelor

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
32412100 Telecommunications network
09332000 Solar installation
31154000 Uninterruptible power supplies
42511110 Heat pumps
45223100 Assembly of metal structures
45251160 Wind-power installation works
48820000 Servers
48823000 File servers
48825000 Web servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

Ploiesti, Jud. Prahova, str. Marin Mehedinteanu (fosta Str. Marfurilor), nr. 3-5

II.2.4)Description of the procurement:

Achiziție active corporale necesare pentru introducerea în producție a rezultatelor.

Descriere produse:

- Solutie modulara centru de date

- Solutie infrastructura hardware IT

- Solutie infrastructura retelistica

- Solutie infrastructura back-up date

- Solutie infrastructura storage date

- Solutie ecologica power

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Durata de livrare a produselor (durata în luni pana la punerea în funcțiune) / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Perioada de garantie (exprimata in luni) / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 950 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul de cercetare a eficientizarii parametrilor solutiilor de Business Continuity – SMIS 119879

II.2.14)Additional information

Apel POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulatede întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și deproduse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentruinovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități,în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Achiziție materiale și active necorporale necesare pentru realizarea prototipului

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
32412100 Telecommunications network
48820000 Servers
48823000 File servers
48825000 Web servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

Ploiesti, Jud. Prahova, str. Marin Mehedinteanu (fosta Str. Marfurilor), nr. 3-5

II.2.4)Description of the procurement:

Solutia modulara a Proiectului de cercetare a eficientizării parametrilor soluțiilor de Business Continuity, pentru partea de prototip se va realiza in spatiul SC Bright Horizont SRL, in suprafata de aproximativ 150 mp, unde se vor amplasa solutiile IT aferente etapei de cercetare pentru partea de prototip. Spatiul tehnic alocat are toate utilitatile necesare instalarii si bunei functiunalitati a solutiilor IT necesare deservirii etapei Prototip (alimentare electrica, climatizare, securitate perimetrala, etc).

Descriere produse lot 1:

- Materiale pentru solutie prototip infrastructura hardware IT

- Materiale pentru solutie prototip infrastructura retelistica

- Materiale pentru solutie prototip infrastructura back-up date

- Materiale pentru solutie prototip infrastructura storage date

- Solutie business process management - prototip

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Perioad de garantie / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Durata de livrare a produselor (durata în luni pana la punerea în funcțiune) / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 450 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul de cercetare a eficientizării parametrilor soluțiilor de Business Continuity

II.2.14)Additional information

Apel POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulatede întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și deproduse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentruinovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități,în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

La solicitarea autorității contractante ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta următoarele documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

Documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi prezentate în baza prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 și art.132 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 sau art. 66 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 395/2016 și art.196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 sunt:

1. Cazier judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul operatorului economic, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv sau, în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidentă;

2. Certificate de atestare fiscală privind lipsa obligaţiilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării sau, în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă;

3. Documente prin care operatorul economic demonstrează că poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și/sau art. 171 din Legea nr. 98/2016, dacă este cazul.

4. Declaraţia privind conflictul de interese aşa cum este acesta definit în art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formularul 4). Declaraţia se va prezenta odată cu DUAE, de către toţi participanţii la procedura de atribuire.

5. Alte documente edificatoare, după caz.

Pentru ofertanții nerezidenți, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentificată dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie să respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorii economici au obligația de a comunica datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, în situația în care forma de organizare a operatorului economic ofertant, terț susținător sau subcontractat la procedură este societate pe acțiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător.

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorității contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, conform art. 63 alin (1) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 21 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016 sunt:

Notă:

1) Încadrarea într-una din situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura de achiziție publică.

2) Dacă există incertitudini referitoare la situația unui operator economic, autoritatea contractantă are dreptul să solicite informații direct de la autoritățile competente.

3) Documentele emise în altă limbă decât limba română se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Operatorii economici, eventualii subcontractanți/terți susținători trebuie să dovedească forma de înregistrare în registre comerciale (precum şi obiectul de activitate) prin prezentarea certificatului constatator sau orice alt document echivalent care să dovedească forma de înregistrare.

Pentru operatorii economici nerezidenţi (străini) ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit și că nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului (vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare, de atestare, ori apartenenţă din punct de vedere profesional în ţara de origine), însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta în mod obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Specificati cifra de afaceri medie anualaSe solicită media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari anteriori depunerii ofertei.Declararea cifrei medie de afaceri totală pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020), în funcție de data inființării sau începerii activității operatorului economic, conform prevederilor art. 175 alin. (1) si art. 177, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016. Cifra medie de afaceri totală pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020):Pentru lot 1 – să fie cel puțin egală cu suma de 4.450.000 lei.Pentru lot 2 – să fie cel puțin egală cu suma de de 24.950.000 lei. În cazul în care se depune o ofertă de către o asociere, capacitatea economică și/sau financiară se poate demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Pentru echivalenta lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi, operatorul economic având obligația prezentării odata cu DUAE și angajament ferm.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea de îndeplinire Inițial, operatorul economic (lider, asociat) va completa în formularul DUAE cifra medie de afaceri totală pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020, în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE care vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, constau în:- situațiile financiare (bilanțuri) sau extrase din situațiile financiare, rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic. Pentru operatorii economici străini, în cazul în care publicarea situațiilor financiare este prevazută de legislația țării în care este stabilit acesta sau orice alte documente echivalente.Odată cu depunerea DUAE, ofertantul trebuie să prezinte angajamentul terțului susținator, dacă este cazul (împreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere, dacă este cazul.Capacitatea economică și/sau financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016.DUAE completat de ofertant va include informațiile cu privire la existența unei susțineri de o terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează:- DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului.Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Conform prevederilor art.184 din Legea 98/2016, prin angajamentul ferm, terții se vor angaja că vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului susținător se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.Autoritatea contractantă va respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și va solicita ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal.În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE. Odată cu DUAE se va depune și acordul de asociere. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței.Acordurile de asociere nu pot să prevadă clauze contrare contractului de achiziție publică. Acestea trebuie să menționeze că toți asociații își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociației este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni în numele tuturor asociaților și este răspunzător în nume propriu și în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului. Înțelegerea trebuie să stipuleze că toți asociații sunt obligați să rămână în asociere pe întreaga desfășurare a contractului.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLot 1:Ofertantul trebuie să facă dovada ca a furnizat în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei, produse similare, la nivelul a unul pana la maxim 3 contracte, a căror valoare cumulată să depășescă cel puțin 1.500.000,00 lei (fără TVA). Prin produse similare se înțelege:- Livrare și instalare de echipamente procesare, stocare date, telecomunicații și licențe software;Lot 2:Ofertantul trebuie să facă dovada ca a furnizat în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei, soluții IT similare, la nivelul a unul pana la maxim 3 contracte, a căror valoare cumulată să depășescă cel puțin 11.000.000,00 lei (fără TVA). Prin soluții IT similare se înțelege:- Implementarea unor solutii de sistem integrat care sa fi incluse furnizare de echipamente hardware, software, suport și mentanță.Ultimii 3 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzătoare a Instrucţunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).Cerința de calificare trebuie se referă la produsele livrate și, dacă este cazul, instalate de către un operator economic la un beneficiar, solicitându-se astfel dovedirea faptului că au fost recepționate în cadrul perioadei de 3 ani calculată conform art. 13 din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareOfertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să o subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractantului propus. Subcontractantul propus nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art.165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, la solicitarea autorității contractante. Modalitatea de îndeplinire:

Loturile: 1,2Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOperatorilor economici li se solicită prezentarea de certificări specifice care atestă respectarea de către aceștia a standardelor de asigurare a calității de tip ISO 9001 sau echivalent.

Minimum level(s) of standards possibly required:

În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător va completa DUAE cu următoarele: obiectul contractului, valoarea serviciilor prestate în perioada solicitată (ultimii 3 ani), perioada, mai exact intervalul periodic, (data de început și data de finalizare a serviciilor similare) în care s-au prestat serviciile și beneficiarul serviciilor.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada îndeplinirii cerințelor privind experiența similară, prin: - Prezentarea de documente emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate publică sau client privat) și/sau de terți (instituții bancare/ trezorerie, spre ex., în cazul în care este necesara prezentarea unor extrase de cont) din care sa rezulte valoarea livrărilor similare, natura acestora și perioada în care au fost executate. - Pentru contractele care fac dovada experienței similare se vor prezenta, în scopul dovedirii conformității acestora cu normele profesionale în domeniu, certificate de buna execuție/procese verbale de recepție sau documente constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv. Din documentele menționate trebuie să reiasă:- beneficiarul, indiferent daca aceștia sunt Autorități Contractante sau clienți privați; - data încheierii contractului; - obiectul contractului, astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate si necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similara; - valoarea contractului, în lei fără TVA, valoarea produselor furnizate de către ofertant; - perioada de executare a contractului, mai exact intervalul periodic (data de început si data de final.) în care s-au furnizat produsele; - sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârșit.Dovada îndeplinirii cerințelor solicitate se poate realiza prin prezentarea unuia sau mai multor documente din care sa rezulte toate informațiile solicitate.În cazul în care un contract de achiziție publică/sectorială încheiat de o autoritate/entitate contractantă a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerințele de mai sus, este autoritatea/entitatea contractantă și nu operatorul economic care având calitatea de furnizor în contractul de achiziție publică a subcontractat executarea unei părți din acesta. Astfel, documentele reprezentând certificatele de bună execuție vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractantă, aceasta fiind beneficiarul serviciilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de furnizorul inițial. Rațiunea acestei mențiuni are la baza prevederile art. 218 alin.(4) din Legea 98/2016. Persoanele juridice străine vor prezenta certificate/documente edificatoare însoțite de traducere autorizată în limba română.Pentru calculul prețului contractelor exprimate în altă monedă de cât Lei, se va folosi cursul stabilit de către părți în respectivele contracte (dacă este cazul) sau, în absența acestuia, cursul mediu comunicat de BNR pentru anii în care au fost derulate contractele în cauză.

DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți.În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.Conform notificării ANAP nr. 256/2016 se solicită tuturor ofertanților, să prezinte acordul de subcontractare odată cu oferta şi DUAE până la data limită a depunerii ofertelor. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea Autoritatii contractanta. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității Operatorul economic va putea să prezinte certificate întocmite de organisme independente care să ateste că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității cerute.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc. În acest sens ofertanții vor prezenta în copie certificată “conform cu originalul” certificat ISO 9001 sau echivalent. NOTĂ: În cazul unei oferte comune, fiecare asociat are obligația de a prezenta acest document pentru partea de activități pe care o va desfasura în cadrul contractului.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/05/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/05/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare conform deciziei de numire

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/04/2022