We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 199012-2022

Submission deadline has been amended by:  254752-2022
15/04/2022    S75

Poland-Krakow: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2022/S 075-199012

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postal address: ul. Wrocławska 1-3
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-901
Country: Poland
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Telephone: +48 126308059
Internet address(es):
Main address: www.5wszk.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Reference number: 22/ZP/2022
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie na zasadach określonych w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie na zasadach określonych w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2022
End: 31/08/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia w tym zakresie, może ubiegać się Wykonawca który posiada:

- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

wzór umowy stanowi załącznik do umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/05/2022
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/05/2022
Local time: 09:00
Place:

Siedziba Sekcji Zamówień Publicznych (pokój A budynek 52), 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wrocławska 1–3, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp. Otwarcie ofert następuje

poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostę

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Zam. nie dopuszcza składania ofert

wariantowych. Zam. nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

Zam. nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych. Zam. nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zam. nie

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zam. nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania

przez wykonawcę kluczowych zadań. Zam. wymaga wskazania przez wykonawcę zadań, których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SWZ). Zam. nie

będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą

podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp. Zam. nie przewiduje wymagań, o których

mowa w art. 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zam. nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę

wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których

mowa w art. 131 ust. 2 ustawy. Zam. nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. Zam. nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie

zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. Zam. nie będzie badał, czy

wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia,

o których mowa w art. 108 i art. 109 Pzp. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy PZP oraz

spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zama. w Ogłoszeniu o

zam. i SWZ. Dokumenty wraz z ofertą : Wypełniony i podpisany we wskazanych miejscach Załącznik nr 1 –

formularz opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów, Wypełniony

we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 –formularz ofertowy, Wypełniony i podpisany (JEDZ),

Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie

osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy, Potwierdzenie wniesienia wadium. Dokumenty składane na

wezwanie: aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

informacja z KRK w zakresie art. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp; informacja z KRK

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

tytułem środka karnego, oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej; oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa:

w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: art. 108 ust. 1 pkt

3 ustawy) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

tytułem środka zapobiegawczego) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi Wykonawcami

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. Szczegóły w zakresie

treści i formy złożenia oferty i dokumentów zawiera SWZ. wymagane jest wadium (SWZ). W postępowaniu

o udzielenie zamówienia, komunikacja między zam. a wyk. odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://

miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej (zam@5wszk.com.pl )

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2019.2019), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale IX tej ustawy (art. 506 – 576).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/04/2022