We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 199100-2022

15/04/2022    S75

Poland-Branice: Hard coal

2022/S 075-199100

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
National registration number: 7481410004
Postal address: ul. Szpitalna nr 18
Town: Branice
NUTS code: PL52 Opolskie
Postal code: 48-140
Country: Poland
Contact person: Alina Mientus
E-mail: a.mientus@swsb.pl
Telephone: +48 774034363
Fax: +48 774868446
Internet address(es):
Main address: http://www.szpitalbranice.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szpitalbranice.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa miału węglowego w ilości do 2500 ton.

Reference number: PN 2/2022
II.1.2)Main CPV code
09111210 Hard coal
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego w ilości do 2500 ton do kotłowni szpitalnej SEC o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Plac węglowy Kotłowni Szpitala - ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Kotłowni szpitalnej miału węglowego II A 23D w ilości do 22500 ton, transportem na koszt i ryzyko wykonawcy zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi.

Zakupiony węgiel zostanie zużyty na cele zwolnione z podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2021.722t.j.)

Miał węglowy musi charakteryzować się następującymi parametrami:

a. wartość opałowa min. 23000 kJ/kg

b. granulacja (uziarnienie) – do 15 mm - max. 15%

c. zawartość popiołu (części niepalnych) max. 18%

d. zawartość siarki max. – do 0,8 %

e. wilgotność - 12 %

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 21 000,00 zł

1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach :

1) pieniądzu

2) gwarancjach bankowych

3) gwarancjach ubezpieczeniowych

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w AT. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz.U.2019, poz. 310, 8

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

zamawiający nie stawia szczegółowego warunku

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projekt umowy jest załącznikiem do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/05/2022
Local time: 11:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/05/2022
Local time: 12:00
Place:

Platforma zakupowa zamawiającego. https://szpitalbranice.ezamawiajacy.pl

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję przetargową elektronicznie przez odszyfrowanie ofert złożonych na platformie zakupowej zamawiającego - https://szpitalbranice.ezamawiajacy.pl.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

kwiecień/maj 2023.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a,
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Informacja o środkach ochrony prawnej Dział IX Ustawy prawo zamówień publicznych.

Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobectreści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587703
Fax: +48 224587000
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/04/2022