We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 199283-2022

Submission deadline has been amended by:  269693-2022
15/04/2022    S75

Poland-Jaktorów: Solar panels

2022/S 075-199283

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Jaktorów
Postal address: ul. Warszawska 33
Town: Jaktorów
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 96-313
Country: Poland
Contact person: Izabela Michalska
E-mail: gmina@jaktorow.pl
Telephone: +48 468545139
Fax: +48 468552188
Internet address(es):
Main address: http://www.jaktorow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip.jaktorow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów

Reference number: IZP.271.1.2022
II.1.2)Main CPV code
09331000 Solar panels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca nabycie 286 kompletów materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wraz z ich rozmieszczeniem lub instalacją, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”, przy czym rozmieszczenie i instalacja obejmują zaprojektowanie oraz montaż i uruchomienie dostarczonych OZE, w tym: 174 instalacji fotowoltaicznych, 26 instalacji kolektorów słonecznych, 9 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), 66 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), 11 instalacji gruntowych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), dostarczenie naklejek promocyjnych wg wzorów i wielkości wskazanej przez Zamawiającego oraz zamieszczenie naklejek na każdym głównym urządzeniu.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
09331200 Solar photovoltaic modules
09332000 Solar installation
42511110 Heat pumps
45300000 Building installation work
45311200 Electrical fitting work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Main site or place of performance:

Teren Gminy Jaktorów.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca nabycie 286 kompletów materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wraz z ich rozmieszczeniem lub instalacją, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów”, przy czym rozmieszczenie i instalacja obejmują zaprojektowanie oraz montaż i uruchomienie dostarczonych OZE, w tym:

1.1. 166 instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych oraz 8 instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji, dostawa urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji i instruktaż użytkowników.

1.2. 26 instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem, 1.3.6 instalacji powietrznych pomp ciepła dla prywatnych budynków mieszkalnych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz 3 instalacje powietrznych pomp ciepła dla budynków użyteczności publicznej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.): wykonanie dokumentacji projektowych instalacji, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem, 1.4.61 instalacji powietrznych pomp ciepła dla prywatnych budynków mieszkalnych na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz 5 instalacji powietrznych pomp ciepła dla budynków użyteczności publicznej, w tym 1 szt. na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i 4 szt. na potrzeby tylko przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.): wykonanie dokumentacji projektowych instalacji, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem, 1.5.11 instalacji gruntowych pomp ciepła dla prywatnych budynków mieszkalnych na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.): wykonanie dokumentacji projektowych instalacji, dostawa urządzeń i elementów instalacji, wykonanie odwiertów i wymiennika gruntowego, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem, 1.6.dostarczenie naklejek promocyjnych wg wzorów i wielkości wskazanej przez Zamawiającego oraz zamieszczenie naklejek na każdym głównym urządzeniu (moduły fotowoltaiczne, inwertery, kolektory słoneczne, grupa pompowa, pompy ciepła ( część wewnętrzna i zewnętrzna ), zbiorniki wodne) zainstalowanym w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy) – oznakowanie 286 szt. zestawów.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie kierownika budowy (kierownika robót branży elektrycznej) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Doświadczenie kierownika robót branży sanitarnej / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiot zamówienia uzyskał dofinansowania w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” - typ projektów „ Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Additional information

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:

1)oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) (załącznik nr 2 do SWZ);

Wykonawca wypełnia następujące części JEDZ:

a) część II, sekcja A, B , C, D

b) część III, sekcja A, B, C, D – tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego

c) część IV, sekcja α - tylko w zakresie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. Wykonawca przygotowując JEDZ może ograniczyć się tylko do wypełnianie sekcji α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV, ponieważ właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego.

d) część VI.

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl , Repozytorium wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

2)oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt VII.4 SWZ (o ile dotyczy);

3)zobowiązanie, o którym mowa w pkt VII.2 SWZ (o ile dotyczy);

4)oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.9.2) SWZ (o ile dotyczy);

5) kalkulację ceny ofertowej sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SWZ; Załącznik nr 1A w formacie .xls, zawiera aktywne formuły obliczeniowe, umożliwiające wyliczenie całkowitej ceny oferty po wprowadzeniu cen jednostkowych w odpowiednich komórkach, co nie zwalnia Wykonawcy ze sprawdzenia poprawności obliczonej ceny oferty. W załączniku nr 1A Wykonawca jest zobowiązany podać producenta i nazwy podstawowych oferowanych urządzeń (odpowiednio: panel fotowoltaiczny kolektor słoneczny, pompa ciepła), przy czym Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę urządzenia – typ, model, wielkość itp. – która pozwoli Zamawiającemu jednoznacznie zidentyfikować urządzenie dostarczane w ramach danego zestawu).

6) dowód wniesienia wadium;

w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - przedmiotowe środki dowodowe:

•Karta techniczna oferowanego panelu fotowoltaicznego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenie parametrów zawartych w dokumentach zamówienia, w tym w szczególności w PFU, dla tego urządzenia. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

•Certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub z normą równoważną, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

(kontynuacja patrz III.1.2 - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże jego spełnienie lub Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie lub jego spełnienie wykaże podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca lub jego spełnienie wykaże łącznie Wykonawca i podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca,

b)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). Zamawiający zastrzega, że w sytuacji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę wykaże jego spełnienie lub jego spełnienie wykaże podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.

UWAGA! W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

kontynuacja z pkt. III.1.1.)

Karta techniczna oferowanego kolektora słonecznego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenia parametrów zawartych w dokumentach zamówienia, w tym w szczególności w PFU, dla tego urządzenia. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

•Certyfikat Solar Keymark dla oferowanych kolektorów słonecznych lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań” lub z normą równoważną.

UWAGA! Przedstawienie certyfikatu wydanego przez akredytowaną instytucję równoważnego względem Solar Keymark jest dopuszczalne pod warunkiem, że podlega takim samym wymaganiom dotyczącym przeprowadzenia badań i poboru próbek do analizy. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

•Pełne sprawozdanie z pełnych badań przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań”, potwierdzające wymogi zawarte w PFU w odniesieniu do kolektora słonecznego. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

•Karty techniczne oferowanych pomp ciepła powietrznych dla c.w.u. potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w dokumentach zamówienia, w tym w szczególności w PFU, dla tego urządzenia. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

(kontynuacja patrz III.1.2 - Min. poziom ewentualnie wymaganych standardów)

Minimum level(s) of standards possibly required:

kontynuacja z pkt. III.1.2. - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji )

Karta techniczna oferowanych pomp ciepła powietrznych dla c.o. i c.w.u. potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w dokumentach zamówienia, w tym w szczególności w PFU, dla tego urządzenia. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

•Karta techniczna oferowanych pomp ciepła gruntowych dla c.o. i c.w.u. potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w dokumentach zamówienia, w tym w szczególności w PFU, dla tego urządzenia. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

•inne dokumenty potwierdzające oferowane parametry w tym certyfikaty, oświadczenia producentów, wyniki badań i testów.

Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

2. Zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj:

1) wykazu dostaw (w formule obejmującej dostawę kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu instalacji wraz z ich rozmieszczeniem lub instalacją/montażem ) lub robót budowlanych (w formule obejmującej realizację robót budowlanych z materiałów i urządzeń wykonawcy stanowiących komplet materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu instalacji) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem odpowiednio (dla roboty budowlanej lub dostawy) ich rodzaju, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których instalacje te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te instalacje zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego instalacje zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, jeżeli instalacje były wykonywane jako roboty budowlane, lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli instalacje były wykonywane jako dostawy; w przypadku świadczeń (dostaw) powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie dostaw powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

(kontynuacja patrz III.1.3 - Min. poziom ewentualnie wymaganych standardów)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli:

a)wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- dostawy wraz z montażem co najmniej 15 instalacji kolektorów słonecznych, o łącznej wartości min. 230.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza aby na potwierdzenie spełniania tego warunku sumować nie więcej niż 3 zamówienia;

- dostawy wraz z montażem co najmniej 100 instalacji fotowoltaicznych, o łącznej wartości min. 3.500.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza aby na potwierdzenie spełniania tego warunku sumować nie więcej niż 3 zamówienia;

- dostawy wraz z montażem co najmniej 50 instalacji pomp ciepła powietrznych i/lub gruntowych, o łącznej wartości min. 2.100.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza aby na potwierdzenie spełniania tego warunku sumować nie więcej niż 3 zamówienia.

Zamawiający dopuszcza wykazanie wymaganego doświadczenia z wszystkich podpunktów z punktu a) łącznie w ramach realizacji jednego zadania lub kilku zadań. Zamawiający dopuszcza aby na potwierdzenie spełniania poszczególnych warunków z pkt a) sumować nie więcej niż 3 zamówienia . Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy, który zrealizował ww. zamówienia w wyniku wyboru w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pod warunkiem wykazania, iż ilości i wartości poszczególnych dostaw wraz z montażem w ramach tych zamówień spełniają wymagania Zamawiającego i zasady ich oceny wymienione powyżej.

UWAGA!W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże jego spełnienie lub Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie lub jego spełnienie wykaże podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca lub jego spełnienie wykaże łącznie Wykonawca i podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca,

UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem wyłącznie w zakresie takich robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, oraz nabytym doświadczeniem wyłącznie w zakresie takich dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

b)skieruje do realizacji zamówienia co najmniej następujące osoby:

1)projektant branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;

Kontynuacja poniżej:

Minimum level(s) of standards possibly required:

2)projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

3)kierownik budowy, pełniący równocześnie obowiązki kierownika robót branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;

4)kierownik robót branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Użyte w treści postawionych powyżej warunków 2)-5) pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

WYJAŚNIENIE! W odniesieniu do wyżej wymaganych uprawnień do projektowania / do kierowania robotami budowlanymi, Zamawiający jako„odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane, albo osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).

UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji.

UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże jego spełnienie lub Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie lub jego spełnienie wykaże podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca lub jego spełnienie wykaże łącznie Wykonawca i podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.

(kontynuacja z patrz III.1.2 - Min. poziom ewentualnie wymaganych standardów)

5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

(kontynuacja patrz VI.3. - informacje dodatkowe)

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga wniesienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zamawiający wszelkie kwestie związane z podwykonawstwem uregulował w projektowanych postanowieniach umowy.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych we wzorze umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/05/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/05/2022
Local time: 11:15
Place:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert jest niejawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

(kontynuacja z III.1.3 - Min. poziom ewentualnie wymaganych standardów)

6) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

7) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 5 powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w ust. 2 pkt 5 powyżej. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5.Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz.2452).

1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3.Wadium może zostać wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)pieniądzu;

2)gwarancjach bankowych;

3)gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

21 1240 3350 1111 0000 3540 2161

jako tytuł przelewu wskazując: „Wadium w postępowaniu nr IZP.271.1.2022”

5.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3.2) do 3.4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wyk. oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.2.Odwołanie przysługuje na:1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zam., podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zam. był do tego obowiązany.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO.

4.Odwołujący przekazuje Zam. odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5.Odwołanie wnosi się w terminie:1)5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 5.1).6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.8.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.9.Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.10.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.11.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

(kont. z patrz VI.3 - INF. DOD.)

6.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja (poręczenie) powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:

1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (poręczenia) (Zam.), gwaranta (poręczyciela) (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),3)kwotę gwarancji (poręczenia),4)termin ważności gwarancji (poręczenia),5)nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zam., zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.7.Poręczenie, o którym mowa powyżej powinno być solidarne. Zam. nie dopuszcza poręczenia subsydiarnego.8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty.

9.Zasady zwrotu i zatrzymania art.98 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/04/2022