We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 199336-2022

Submission deadline has been amended by:  254981-2022
15/04/2022    S75

Slovakia-Zlaté Moravce: Electricity

2022/S 075-199336

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Zlaté Moravce
National registration number: 00308676
Postal address: 1. mája 2
Town: Zlaté Moravce
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 95333
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Švecová
E-mail: scholarisvo@skolam.sk
Telephone: +421 915274799
Fax: +421 3721420
Internet address(es):
Main address: https://www.zlatemoravce.eu/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4431
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/438960
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/20712/summary
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka elektrickej energie

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je nákup silovej elektrickej energie v pásme vysokej tarify (VT) a nízkej tarify (NT) na odberných miestach verejného obstarávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a súčasne zabezpečenie distribúcie elektrickej energie.

Verejný obstarávateľ požaduje:

-dodávku elektrickej energie formou združenej dodávky

-zabezpečenie distribučných služieb a

-zabezpečenie zodpovednosti za odchýlky v čase od 00:00 hod SEČ dňa v čase od 00:00 hod SEČ od prvého možného termínu pripojenia, do 24:00 hod SEČ dňa, ktorým uplynie trvanie Rámcovej dohody.

Verejný obstarávateľ požaduje dodávať elektrickú energiu v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, a to za dodržania platných právnych predpisov SR (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 371/2016 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.), technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre stanovené zmluvné obdobie.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
65300000 Electricity distribution and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Miestom plnenia predmetu zákazky sú odberné miesta v katastrálnom území verejného obstarávateľa.

II.2.4)Description of the procurement:

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách týchto súťažných podkladov, a to:

Špecifikácia odberných miest s cenovou kalkuláciou

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

(1) § 32 ods. 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) [46b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.] v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) [46c) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

(2) § 32 ods. 2) Ak v § 32 ods. 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Použije sa elektronická aukcia cez systém Josephine. Podrobnosti viď v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2022
Local time: 10:30
Place:

Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom online otvárania.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk je verejné. V prípade otvárania ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom nebude otváranie ponúk s osobnou účasťou. Bližšie informácie sú definované v bode 23. súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/04/2022