We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 199403-2022

15/04/2022    S75

Romania-București: Natural gas

2022/S 075-199403

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI
National registration number: 4283635
Postal address: Strada: Bulevardul Geniului, nr. 42B
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 060117
Country: Romania
Contact person: Victor Sorin Pena
E-mail: pena.victor@spp.ro
Telephone: +40 0214081046
Fax: +40 0213122649
Internet address(es):
Main address: www.spp.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100140796
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare gaze naturale pentru obiectivele proprii

Reference number: G/4283635/2022
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Contractul are ca obiect furnizarea de gaze naturale, categorie de consum C. Cantitatea maxima estimată a fi consumată în perioada 01.05.2022 ora 07.00 ÷ 01.01.2023 ora 07.00 (perioada de derulare a contractului de furnizare) este de 2.597,92 MWh.In conformitate cu art.165 din HG 395/2016 actualizata, autoritatea contractanta ia in considerare posibilitatea prelungirii contractului prin act aditional pentru maxim 4 luni, in limita existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie sau incheierea unui nou contract.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 681 170.73 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Main site or place of performance:

Bucuresti, Brasov, Prahova, Constanta, Ilfov

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatea maxima estimată a fi consumată în perioada 01.05.2022 ora 07.00 ÷ 01.01.2023 ora 07.00 (perioada de derulare a contractului de furnizare) este de 2.597,92 MWh.

Cantitatea suplimentara estimata pentru perioada 01.01.2023, ora 7.00 - 01.05.2023, ora 7.00 este de 2.920,26 MWh.

In conformitate cu art.165 din HG 395/2016 actualizata, autoritatea contractanta ia in considerare posibilitatea prelungirii contractului prin act aditional pentru maxim 4 luni, in limita existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie sau incheierea unui nou contract.

Valoarea totala maxima estimata include si cantitatea suplimentara prevazuta pentru inca 4 luni in cursul anului 2023.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Persoană de contact dedicată derulării contractului / Weighting: 2
Price - Weighting: 98
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea maxima estimată a achiziţiei publice, determinată în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, este intre de 791.482 lei fara acciza si TVA (perioada 01.05.2022-01.01.2023, ora 7.00) si 889.688,73 lei fara acciza si TVA (perioada 01.01.2023- 01.04.2023, ora 7.00)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr. 1: Cerinta privind motive de excludere

Constituie motive de excludere de la procedura de achiziţie cazurile în care ofertanţii, asociatii acestora, terţii susţinători sau subcontractanţii se încadrezează în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa Documentul Unic de Achizitii European conform art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 cu informatiile aferente situatiei lor. Se va completa un DUAE distinct pentru fiecare ofertant cât şi, dacă este cazul, de către terţi susţinători/ subcontractanţi.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul ofertelor admisibile întocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi:

1.Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;

2.Certificate de cazier judiciar pentru operatorul economic, membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C./Actul constitutiv;

3.După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice.

4.Alte documente relevante care probeaza informatiile prezentate in DUAE.

În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizează toate situațiile prevăzute in DUAE, se va accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoțite de o traducere autorizată în limba română.

În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul), terț susținător sau subcontractant va prezenta DUAE.

ATENTIONARE: La momentul completării informațiilor din DUAE operatorii economici nu au dreptul sa intervină asupra formatului documentului sau asupra cerințelor bifate de autoritatea contractantă.

Cerinţa nr. 2: Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu privire la conflictul de interese.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa Formularul nr. 1 din Secțiunea Formulare.

În ceea ce priveste evitarea conflictului de interese, conform art. 58-62 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, autoritatea contractanta va lua masurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurentei și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici.

În aplicarea art. 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă precizează numele persoanelor din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază - U.M. 0149F Bucureşti care dețin functii de decizie, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Ușurelu Ioan-Valentin, Pena Victor-Sorin, Tareanu Grigore-Mitica, David Cristian, Ioniță Valentin, Daia Stefan Ioan, Vasiliu Stefan, Ilie Ancuta Lavinia, Lacrois Yvonne Iulia.

Cerinţa nr. 1:

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă, că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile solicitate referitoare la îndeplinirea cerinței.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificativ certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentării documentului.

Cerinta nr.2:

Licenţă de furnizare a gazelor naturale emisă de către autoritatea publică competentă ANRE, valabilă la data depunerii ofertei, precum şi eventualele decizii de modificare a acesteia, în conformitate cu prevederile Ordinul ANRE nr. 199/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv licenta de furnizare a gazelor naturale, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română (traducere autorizată), urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Note:

- Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii;

- În cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depună documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat să desfăşoare partea sa de contract;

- Cerinţa se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct;

- Informaţiile cuprinse în certificatul constator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentării lor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/05/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/05/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Precizarea nr. 1:Documentul unic de Achiziții European se va completa direct în SEAP în cadrul anunțului de participare. Informații referitoare la modul de completare: Notificarea ANAP referitoare la utilizarea Documentului Unic European (DUAE) astfel cum a fost acesta integrat în SEAP și Ghidul de utilizare a Documentului Unic European, disponibil la accesarea contului SEAP.

Precizarea nr. 2: Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP în cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită.

Dacă se va constata că doi sau mai mulți operatori economici sunt clasați pe primul loc al clasamentului, pentru unul sau mai multe loturi, autoritatea contractantă va solicita prin intermediul SEAP noi propuneri financiare pentru departajarea ofertelor de la ofertanții clasați pe primul loc.

Precizarea nr. 3: Operatorii economici pot vizualiza documentația de atribuire încărcată în SEAP cu ajutorul unui program de vizualizare a fișierelor semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de servicii de semnătură electronică.

Precizarea nr. 4: Documentele prezentate într-o altă limbă decât cea română trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba română.

Precizarea nr. 5: Solicitările de clarificări/informații suplimentare pot fi transmise autorității contractante prin intermediul SEAP cu cel puțin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 20-a si a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Precizarea nr. 6: Au dreptul de a participa la prezenta procedură de atribuire, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.8 alin.(1) lit.a) din Legea nr.101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/04/2022