We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 199493-2022

15/04/2022    S75

Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2022/S 075-199493

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
National registration number: 2/DAG/D/22
Postal address: Polska
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-716
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Penkala
E-mail: przetargi@camk.edu.pl
Telephone: +48 223296251
Internet address(es):
Main address: www.camk.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/camk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/camk
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: instytut naukowy
I.5)Main activity
Other activity: nauka

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie

Reference number: 2/DAG/D/22
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie w okresie 12 miesięcy, do 2 punktów poboru, znajdujących się w budynkach Zamawiającego, w Warszawie, przy ul. Bartyckiej 18 i ul. Rodzynkowej 3, zgodnie z charakterystyką elektroenergetyczną obiektów. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie w okresie 12 miesięcy, do 2 punktów poboru, znajdujących się w budynkach Zamawiającego, w Warszawie, przy ul. Bartyckiej 18 i ul. Rodzynkowej 3, zgodnie z charakterystyką elektroenergetyczną obiektów. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w zakresie występowania w obrocie gospodarczym.

Warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 716 z późn. zm.);

b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) lub Wykonawca przedstawi oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego „OSD” na zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/05/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/05/2022
Local time: 13:00
Place:

Oferty zostaną otwarte za pomocą Systemu https://portal.smartpzp.pl/camk

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 00-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 00-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia znajduje się w rozdziale XXIII SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 00-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/04/2022