Supplies - 200400-2021

23/04/2021    S79

Romania-Tulcea: Antiseptics and disinfectants

2021/S 079-200400

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Judeţean de Urgență Tulcea
National registration number: 4026712
Postal address: Str. 1848 nr. 32
Town: Tulcea
NUTS code: RO225 Tulcea
Postal code: 820195
Country: Romania
Contact person: Victoria Gheba
E-mail: achizitiitl@yahoo.ro
Telephone: +40 240532350
Fax: +40 240532274
Internet address(es):
Main address: www.spitaltulcea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118371
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție „Antiseptice și dezinfectante”

Reference number: 4026712_2021_PAAPD1297007
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de antiseptice si dezinfectante pentru prevenirea si eliminarea infectiilor asociate actului medical.

La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un acord- cadru pe o perioada de 48 de luni, cu maximum trei operatori economici.

Cantitatile minime acord-cadru, precum si cantitatile maxime ale acordurilor-cadru sunt prevazute in caietul de sarcini.

Cantitatile minime contract subsecvent, precum si cantitatile maxime ale contractelor subsecvente sunt prevazute in caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 26 294 400.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 4. Antiseptic pe baza de clorhexidina si alcooli pentru tegumente

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

Magazia Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea din Tulcea, Str. 1848, Nr.32.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de antiseptice si dezinfectante pentru prevenirea si eliminarea infectiilor asociate actului medical.

La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un acord- cadru pe o perioada de 48 de luni, cu maxim trei operatori economici.

Cantitatile minime acord cadru precum si Cantitatile maxime ale acordului cadru se regasesc in Caietul de Sarcini.

Cantitatile minime contract subsecvent precum si Cantitatile maxime ale contractului subsecvent se regasesc in Caietul de Sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 760 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Buget local;

— buget se stat,

— fonduri proprii.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 2: Dezinfectant pentru dezinfectia rapida prin pulverizare a suprafetelor de nivel inalt

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

Magazia Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea din Tulcea, Str. 1848, Nr.32.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de antiseptice si dezinfectante pentru prevenirea si eliminarea infectiilor asociate actului medical.

La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un acord- cadru pe o perioada de 48 de luni, cu maxim trei operatori economici.

Cantitatile minime acord cadru precum si Cantitatile maxime ale acordului cadru se regasesc in Caietul de Sarcini.

Cantitatile minime contract subsecvent precum si Cantitatile maxime ale contractului subsecvent se regasesc in Caietul de Sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 448 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

— buget local,

— buget se stat,

— fonduri proprii.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 3: Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia aeromicroflorei prin pulverizare

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

Magazia Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea din Tulcea, Str. 1848, Nr.32.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de antiseptice si dezinfectante pentru prevenirea si eliminarea infectiilor asociate actului medical.

La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un acord- cadru pe o perioada de 48 de luni, cu maxim trei operatori economici.

Cantitatile minime acord cadru precum si Cantitatile maxime ale acordului cadru se regasesc in Caietul de Sarcini.

Cantitatile minime contract subsecvent precum si Cantitatile maxime ale contractului subsecvent se regasesc in Caietul de Sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 508 800.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

— buget local,

— buget se stat,

— fonduri proprii.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 1: Dezinfectant detergent de nivel inalt pentru suprafete, pavimente si aparatura medicala

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

Magazia Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea din Tulcea, Str. 1848, Nr.32.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de antiseptice si dezinfectante pentru prevenirea si eliminarea infectiilor asociate actului medical.

La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un acord- cadru pe o perioada de 48 de luni, cu maxim trei operatori economici.

Cantitatile minime acord cadru precum si Cantitatile maxime ale acordului cadru se regasesc in Caietul de Sarcini.

Cantitatile minime contract subsecvent precum si Cantitatile maxime ale contractului subsecvent se regasesc in Caietul de Sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 577 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

— buget local,

— buget se stat,

— fonduri proprii.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE pot fi:

1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)- in termen la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.59- 60 privind achizitiile publice; art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Se va completa DUAE de catre operatotii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire. Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la

Organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea:

DR. NASTASESCU TUDOR ION- MANAGER

DR. Timofei Valentina -DIR.MEDICAL

AS.Armeanu Lavinia-Madalina - DIR. INGRIJIRI

EC. MIRESCU MARIAN- DIR.FINANCIAR -CONTABIL

JR. MANOLE VALENTIN- Sef serviciu Juridic-R.U.N.O.S.

EC. GHEBA VICTORIA - Director Administrativ.

Ofertantii, terii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, art.164,165,167 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in

Clasamentul final. Neindeplinirea cerintei, nedepunerea DUAE pentru toti participantii la procedura odata cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila (cnf.art.137 alin.2 lit.b din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare). In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea/partile din contract pe care o/le va realiza.

Documentele prezentate in alta limba, decat cea romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

La solicitarea autoritatii contractante ofertantii straini clasati pe primele 3 locuri in clasamentul final vor prezenta toate documentele solicitate prin documentatia de atribuire traduse in limba romana de traducatori autorizati. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura la atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Ofertantii vor face dovada detinerii avizului de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii conform art.926 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul final.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa doveadeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE,

Urmand ca documentul justificativ respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul final.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4 Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Ofertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) ce depun oferte trebuie sa prezinte odata cu propunerea tehnica urmatoarele: 1. Produsul trebuie să deţină aviz eliberat în baza Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de valabilitate, sau o formă de autorizaţie de punere pe piaţă eliberată conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, emise de Comisia Naţională pentru Produse Biocide. 2. Fişa cu date de securitate a produsului, întocmită conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea,evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei Comisiei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei nr. 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE,93/67/CEE, 93/105/CEE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu amendamentele ulterioare, în limba română, şi copie dupa fişa cu date de securitate a producătorului 3. referat de evaluare eliberat de INSP, acolo unde este solicitat, conform caietului de sarcini-solicitat in baza art. 200 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare. Pentru dezinfectantele încadrate ca dispozitive medicale, in cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor prezenta urmatoarele documente: 1.Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii in confomitate cu art. 926, Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii din care sa reiasa ca ofertantul este autorizat in vederea importului, distributiei dispozitivelor medicale ofertate, aviz în care trebuie să se regăsească producătorul dispozitivelor medicale care fac obiectul achiziției; 2.Certificatul de marcaj CE, cu încadrarea în categoria dispozitiv medical în conformitate cu Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, in cadrul caruia sa se regasesca: producatorul, produsul/ele certificate, termen de valabilitate, codul de identificare a organismului notificat, SAU Declaratie de conformitate producator in care sa se regaseasca declaratia pe propria raspundere a acestuia ca produsele din cadrul certificatului sunt conforme cu Directiva Europeana 93/42/EEC, sa se regaseasca numarul documentului, denumirea agentiei notificata si codul de identificare a acesteia, semnatura si stampila producator; 3. referat de evaluare eliberat de INSP, acolo unde este solicitat, conform caietului de sarcini-solicitat in baza art. 200 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Loturile: 1,2,3,4 Proportia de subcontractare In baza art.179 lit.k din Legea 98/2016, Ofertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) ce depun oferte trebuie sa prezinte informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractanului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta propriul sau DUAE impreuna cu un DUAE separat care cuprinde informatiile relevante pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand denumirea si datele de contact, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte, reprezentanţii legali. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. AC poate respinge subcontractanul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In temeiul prevederilor art.196 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita prezentarea documentelor in cadrul Propunerea tehnice, ca si documente insotitoare acesteia. Ofertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) vor demonstra indeplinirea cerintei minimime prin prezentarea de documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns).

La solicitarea expresa a autoritatii contractante si in aplicarea prevederilor art.196 din Legea 98/2016 transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului final a ofertelor admisibile si aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) aflati pe primele 3 locuri vor demonstra indeplinirea cerintei minimime privind criteriile de calificare vor prezenta documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) rubrica "Proportia de subcontractare". Odata cu DUAE, se vor depune urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti).

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP este

Necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care perimite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistrain SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale AC prevazute la art.160-161 din Legea 98/2016 precum si modelul de solicitare ce se regaseste in "Formulare si modele de documente".

Potrivit art.215 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, autoritatea contractanta informeaza fiecare ofertant cu privirela deciziile luate in ceea ce priveste rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/incheierea acordului cadru, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu incheia un acord-cadru ori de a relua procedura de atribuire, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si alte asemenea sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.

Oferta va trebui semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B “Informații privind reprezentanții operatorului economic”.

Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartiment juridic Spitalul Judeţean de Urgență Tulcea
Postal address: Str. 1848 nr. 32, Tulcea
Town: Tulcea
Postal code: 820195
Country: Romania
E-mail: spitaltulcea@spitaltulcea.ro
Telephone: +40 240532209
Fax: +40 240532274
Internet address: https://spitaltulcea.ro/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/04/2021