We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 201655-2022

Submission deadline has been amended by:  674382-2022
15/04/2022    S75

Czechia-Prague: Groundwater pollution treatment or rehabilitation

2022/S 075-201655

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika - Ministerstvo financí
National registration number: 00006947
Postal address: Letenská 525/15
Town: Praha 1
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 118 10
Country: Czechia
Contact person: Ing. Jan Matejsek
E-mail: jan.matejsek@mfcr.cz
Telephone: +420 257043911
Internet address(es):
Main address: https://www.mfcr.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/mfcr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00000701
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00000701
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„SEZ - ORLEN Unipetrol a.s. Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E“

II.1.2)Main CPV code
90733900 Groundwater pollution treatment or rehabilitation
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „UNIPETROL, a.s., Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E - Aktualizovaný projekt“, zpracované společností MEGA a.s. v červnu 2021, která je přílohou č. 3 ZD.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90733700 Groundwater pollution monitoring or control services
45120000 Test drilling and boring work
79421000 Project-management services other than for construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění veřejné zakázky je průmyslový Areál chemických výrob Kralupy nad Vltavou (dále „ACHVK“), katastrální území Lobeček (č. 672866), obec Kralupy nad Vltavou, pozemky p. č. 945, 972 a 1028.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění je provedení sanačních prací v průmyslovém areálu Kraupy nad Vltavou společnosti ORLEN Unipetrol a.s. (bývalý Kaučuk Kralupy) za účelem odstranění staré ekologické zátěže v prostoru bývalé výroby polystyrenu. Předmětem je sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E (část E1) a odstranění volné fáze ropných uhlovodíků a BTEX z hladiny podzemní vody. Jedná se o prostor výrobního bloku 14 a částečně blok 15. Kontaminace je tvořena dominantně ethylbenzenem a styrenem.

Součástí sanačního zásahu a předmětu plnění jsou následující práce a činnosti:

- přípravné práce zahrnující zajištění školení, vstupů do areálu a dalších náležitostí pro práci v areálu, rešerši podkladových materiálů a rekognoskaci lokality, zpracování realizačního projektu a jeho projednání se správou areálu a dotčenými obvody, zajištění všech povolení a správních aktů potřebných k zahájení prací,

- příprava pracoviště, vrtné práce, instalace nových čerpacích a zasakovacích vrtů, instalace sanačního centra a sanačních rozvodů,

- sanace podzemních vod (provoz sanačního čerpání a odčerpávání volné fáze, zasakování přečištěných vod, průběžný sanační monitoring), prokázání dosaženní cílových limitů; sanační práce budou dokončeny nejpozději do 6 let od jejich zahájení,

- dokumentace, řízení a vyhodnocování prací, závěrečná zpráva sanace,

- postsanační monitoring v délce 24 měsíců,

- závěrečná zpráva postsanačního monitoringu, projekt likvidace vrtů,

- odstranění sanačních technologií, likvidace nepotřebných vrtů, závěrečná zpráva likvidace vrtů, úklid a předání pracoviště.

Cílem prací je odstranění volné fáze ropných uhlovodíků a BTEX z hladiny podzemní vody v prostoru kontaminačního mraku E1 v průmyslovém areálu Kralupy nad Vltavou a naplnění požadavků rozhodnutí ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/OOV/SR03/0621964.007/14/PJC ze dne 28. 1. 2015.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 124
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 3. 5. 2022 od 10:00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku bude v 9:30 hodin před hlavním vstupem do administrativní budovy společnosti SYNTHOS Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Profesní způsobilost dle § 77 zákona ZVZ dodavatel splní předložením: Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

Živnostenským oprávněním: pro provádění geologických prací, pro podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, pro výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obor činností testování, měření, analýzy a kontroly.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 7 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2022
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Termín otevírání nabídek je pouze orientační a vyplněn z důvodů povinných údajů formuláře. Otevírání elektronických nabídek je neveřejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/04/2022