We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 202091-2022

Submission deadline has been amended by:  237446-2022
15/04/2022    S75

Poland-Ostroróg: Refuse and waste related services

2022/S 075-202091

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Ostroróg
National registration number: 7872079111
Postal address: ul. Wroniecka 14
Town: Ostroróg
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 64-560
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Kuligowska
E-mail: przetargi@ostrorog.eu
Telephone: +48 612931731
Internet address(es):
Main address: www.ostrorog.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY OSTRORÓG W OKRESIE OD 01 LIPCA 2022 R. DO 30 CZERWCA 2023 R.

Reference number: RG.271.7.2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku z terenu Miasta i Gminy Ostroróg w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90511300 Litter collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Obszar gminy Ostroróg, 64-560 Ostroróg, wuj. wielkopolskie, powiat szamotulski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów selektywnie zebranych i bioodpadów z terenu miasta i gminy Ostroróg, odbieranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z objazdowej zbiórki zorganizowanej jeden raz w roku (w maju) z terenu miasta i gminy Ostroróg.

2. Dostarczanie w ramach przedmiotu zamówienia właścicielom nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzyw sztucznych, metali i wielomateriałowych odpadów opakowaniowych oraz bioodpadów z odpowiednim napisem i w odpowiednim kolorze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który położony jest w m. Zapust i prowadzony jest przez Gminę Ostroróg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas realizacji reklamacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2022
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz. 888 ze zm.)

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go samodzielnie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wartość co najmniej 500 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (do polisy należy załączyć potwierdzenie zapłaty składek).,

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.Wykonawca wykonał/li, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje/ją, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi związane z przedmiotem zamówienia tj.:

a) w tym okresie, wykonał usługę odbioru odpadów komunalnych wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: - referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

2.Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi:

1)bazą magazynowo - transportową, której wyposażenie oraz sposób funkcjonowania będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. Poz. 122).

Wymogi dotyczące bazy magazynowo - transportowej: usytuowanie - w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy Ostroróg; na terenie bazy muszą znajdować się zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania; teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 ze zm.), baza musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).

Wykaże, że spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2) będzie dysponował co najmniej:2 pojazdami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych i 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale, muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych oraz być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu, Pojazdy muszą być zarejestrowane i posiadać aktualne badania.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami projektu umowy - Załącznik nr 10 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/05/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/05/2022
Local time: 12:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog w dniu 24.05.2022 r.

Information about authorised persons and opening procedure:

Osoby upoważnione: Agnieszka Cembrowicz:a.cembrowicz@ostrorog.eu, Agnieszka Kuligowska: przetargi@ostrorog.eu

Otwarcie nie jest niejawne. Otwarcie ofert nastąpi na stronie prowadzonego postępowania poprzez kliknięcie przycisku "Odszyfruj oferty"

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

I -II kwartał 2023 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z przepisami Działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224578701
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/04/2022