We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 202093-2022

15/04/2022    S75

Poland-Gorzyce: Refuse transport services

2022/S 075-202093

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Gorzyce
Postal address: ul. Kościelna 15
Town: Gorzyce
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-350
Country: Poland
Contact person: Stella Siedlaczek
E-mail: zamowienia@gorzyce.pl
Telephone: +48 324513056
Fax: +48 324513056
Internet address(es):
Main address: http://www.gorzyce.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gorzyce

Reference number: IZP.271.06.2022
II.1.2)Main CPV code
90512000 Refuse transport services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, położonych na terenie Gminy Gorzyce, w okresie od 01.07.2022 roku do 31.12.2023 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załącznik A do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Gmina Gorzyce w powiecie wodzisławskim, woj. śląskim

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gorzyce, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), w sposób umożliwiający Gminie Gorzyce osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 oraz uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce obowiązującego od stycznia 2021 roku, ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), a także rozporządzeniami dotyczącymi realizacji zadania.

Charakterystyka Gminy Gorzyce:

Gmina Gorzyce składa się z 12 sołectw do których należą: Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Odra, Osiny, Uchylsko, Rogów, Czyżowice, Turza Śląska, Kolonia Fryderyk, Bluszczów, Bełsznica. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego Gmina Gorzyce należy do REGIONU III.

DANE:

- powierzchnia gminy wynosi 6,447 ha,

- liczba mieszkańców gminy według ewidencji ludności: 21 133 (na dzień 28.02.2022r.)

• zameldowanych na pobyt stały: 20 689

• zameldowanych na pobyt czasowy: 444

- liczba mieszkańców gminy według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 18 570 (na dzień 28.02.2022r.)

- liczba nieruchomości według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 693 (na dzień 28.02.2022r.):

Uwaga: wykaz nieruchomości zostanie przekazany po podpisaniu umowy.

- zabudowa wielolokalowa znajduje się w miejscowościach:

Gorzyce

ul. Zamkowa 8,8a,8b,8c,8d

ul. Bogumińska 22

Turza Śl.

ul. Wodzisławska 12

Olza

ul. Dworcowa 90,92,94,96,98,102

Gorzyczki

ul. Wiejska 6a,6b,7,8

ul. Kopalniana 5,57,59,61

ul. Leśna 1,3,5,7,39,40,41,42,44

DROGI NA TERENIE GMINY GORZYCE:

- drogi gminne publiczne: około 124,5 km,

- drogi wewnętrzne: około 60 km,

- drogi krajowe: około 10,1 km,

- drogi powiatowe: około 47,8 km,

- minimalna szerokość drogi: 2 metry,

- maksymalna szerokość drogi: 7 metrów.

Uwaga:

- przedstawione dane są zebrane w celu oszacowania wielkości zamówienia i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy,

- liczba urodzeń w latach: 2020r.: 189 osób; 2021: 193 osób, 2022 r. do dnia 28.02.2022 r. -29 osób;

- liczba budynków którym nadano numery: 2020 r. -116 szt., 2021 r. 110 szt., do 28 lutego 2022: 26 szt.

Odbieranie odpadów komunalnych spod nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na stałe i czasowo, w tym:

a) odbieranie spod nieruchomości odpadów segregowanych (papier, szkło, metal, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, bioodpady, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz popioły i żużle - w okresie od października do kwietnia).,

b) odbieranie spod nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy.

Zamówienia polegać będą na powtórzeniu tych samych usług, które zostały opisane w zam. podstawowym.

Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie 30 %wartości zam. podstawowego.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wadium - 100.000,00 zł

2. Kryteria oceny ofert: cena 60 %, aspekt ekologiczny - 20 %, edukacja ekologiczna - 20 %

3. Nie przewiduje się: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek, ograniczenia wynikającego z art. 94 oraz 96 ust 2 pkt 2 pzp,

4. Zastosowana procedura: z art. 139 ust.1 pzp

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zam. uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wyk. wykaże, że posiada:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Gorzyce,

2) aktualny wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

Na wezwanie, Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, winien złożyć:

1) dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie j.w., lub oświadczenie, iż taki wpis będzie posiadał co najmniej w dniu podpisania umowy,

2) dokument potwierdzający aktualny wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - odpowiednio j.w.

Wraz z ofertą Wyk. składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIII SWZ, składanym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz.UE L 3 z 06.01.2016 r., str. 16). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: - 1.000.000,00 zł (sł.: jeden milion złotych).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, winien złożyć w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu: opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2. Zam. wykluczy z postępowania Wyk. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy:

Na wezwanie, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, winien złożyć:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym:

a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy.

- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Uwaga:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk., oświadczenia i dokumenty w zakresie ust. 2) składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast informacji z KRS, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

Jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa j.w. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wyk.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonywał lub wykonuje minimum 1 usługę wykonywaną w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy, polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie wynoszącej co najmniej - 8.500 Mg rocznie oraz przedstawi dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana/ jest wykonana należycie.

2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej:

1) bazą magazynowo-transportową usytuowaną:

a) w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy;

b) na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

2) W zakresie wyposażenia bazy magazynowo - transportowej należy zapewnić, aby:

a) teren bazy magazynowo - transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;

c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;

d) teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

3) baza magazynowo-transportowa była wyposażona w:

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,

b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,

d) legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także:

a) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów

- o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach.

4) Wykonawca dysponuje co najmniej:

a) pojazdami typu śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników typu 110/120, 240 l, 1100 l – 3 szt.

b) śmieciarką małogabarytową max 8 ton, przystosowaną do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach – 1 szt.

c) pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów w workach (selektywnej zbiórki odpadów spod nieruchomości) – 4 szt.

d) samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów – 1 szt.

e) pojazdami typu śmieciarka do odbioru bioodpadów z pojemników o pojemności 120 l oraz 240 l. – 2 szt.

Wymaga się, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Właściciel pojazdów powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie tych pojazdów do ruchu drogowego.

Ww. pojazdy specjalistyczne, używane do świadczenia usług odbioru odpadów winny być oznakowane w widocznym miejscu: nazwą firmy oraz danymi adresowymi i nr telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne. Zamawiający może przeprowadzić kontrolę pojazdów w zakresie emisji spalin zgodnie z przedstawioną ofertą, podczas realizacji zamówienia.

Minimalna norma spalin dla wszystkich pojazdów uczestniczących w realizacji usługi wynosi co najmniej EURO 3.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg zał. nr 4 do SWZ.;

- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Uwaga:

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa powyżej Wykonawcy mogą spełniać łącznie, tj co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać określony warunek

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (ust. 3 rozdziału XIII SWZ) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Uwaga: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

amawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.Umowa, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu stanowi załącznik nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej Umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ.Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

3. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIX SWZ.

4. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/05/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/05/2022
Local time: 10:00
Place:

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2022 r. o godzinie 10:00 w pokoju 3a, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu złożonych ofert.

Information about authorised persons and opening procedure:

Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zam. udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zam. udostępni na stronie postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności albo miejscach zamieszkania Wyk. oraz cenach zawartych w ofertach

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III/IV kwartał 2023 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Wykonawcy zobowiązani są za pośrednictwem miniPortalu złożyć w ramach oferty następujące oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, spakowane i zaszyfrowane zgodnie z zapisami rozdziału VI SWZ:

1) Formularz oferty wg zał. nr 1

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówień, dalej zwany JEDZ, w zakresie wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie

4) Zobowiązania podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy),

5) Kalkulacja ceny wg zał. nr 1a.

6)(jeżeli dotyczy) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy

7) Dowód wniesienia wadium,

8) Spis wszystkich załączonych dokumentów (zalecane, niewymagane).

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed ustaloną datą podpisania umowy, ma obowiązek:

1) wskazać osobę(by), która będzie podpisywać umowę oraz przedłożyć dokument uprawniający osobę(by) wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów,

2) przedłożyć dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Gorzyce – jeżeli złożono oświadczenie,

3) przedłożyć umowę regulującą wzajemną współpracę, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

4) przedłożenia tytułu prawny do bazy magazynowo-transportowej,

5) dostarczenia dokumentów potwierdzających, iż wskazane pojazdy spełniają określone w ofercie normy emisji spalin.

6) złożenia oświadczenia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) potwierdzającego, że czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. W oświadczeniu należy wskazać, że osoby, które będą wykonywać te czynności są już zatrudnione na umowę o pracę lub, że zostaną one zatrudnione na umowę o pracę do realizacji zamówienia w zakresie wymaganych czynności (zobowiązanie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).

7) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

oraz do 10 dni od daty podpisania umowy przedłożyć harmonogram usług uzgodniony z Zamawiającym.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).

2.Środki ochrony prawnej przysługują Wykon., a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamaw. przepisów uPzp.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamaw. podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamaw. jest zobowiązany na podstawie uPzp.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień.

6.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych

7.Szczegóły dotyczące pouczenia o środkach ochrony prawnej zostały zawarte również w rozdziale XXIX SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/04/2022