We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 202652-2022

Submission deadline has been amended by:  263444-2022
15/04/2022    S75

Poland-Rzeczyca: Refuse and waste related services

2022/S 075-202652

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Rzeczyca
National registration number: REGON 590648190
Postal address: ul. Tomaszowska 2
Town: Rzeczyca
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Postal code: 97-220
Country: Poland
Contact person: Agata Wieczorek
E-mail: ug@rzeczyca.pl
Telephone: +44 7105111
Internet address(es):
Main address: https://bip.rzeczyca.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RZECZYCA W OKRESIE OD 1 LIPCA 2022 R. DO 30 CZERWCA 2024 R.

Reference number: UG-RO.271.5.2022.AW
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzeczyca o łącznej masie 1 615,05 Mg. Podana wartość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w skutek okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu.

Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu realizacji przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia powodującej zmianę wartości zawartych umów maksymalnie o 15%.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowi załącznik Nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczyca

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Main site or place of performance:

Gmina Rzeczyca

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczyca, nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe. Usługa realizowana będzie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji umowy przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, m.in. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca oraz uchwały Rady Gminy Rzeczyca w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady będą odbierane z terenu wszystkich miejscowości Gminy Rzeczyca. Wykaz miejscowości, wraz z określeniem orientacyjnej liczby gospodarstw domowych zawiera OPZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2022
End: 30/06/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Main site or place of performance:

GPSZOK znajduje się w miejscowości Rzeczyca, ul. Mościckiego 10 – Baza Referatu Usług Komunalnych.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2022
End: 30/06/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Dotyczy części I zamówienia:

1) Wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia dla części I;

2) Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy Rzeczyca, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia dla części I;

Dotyczy części II zamówienia:

1) Wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia dla części II.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:

Dotyczy części I zamówienia:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej dwie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda polegała na wykonaniu lub wykonywaniu przez okres 12 miesięcy usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie min. 500 Mg;2) dysponuje co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz 1 pojazdem specjalistycznym z załadunkiem przednim (FRONTLADER) przystosowanym do odbioru odpadów zbieranych o poj. co najmniej 5m3;

Dotyczy części II zamówienia:

1) dysponuje co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych wielkogabarytowych, wyposażonym w legalizowaną wagę do ważenia załadowanych odpadów.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych podmiotowych środków dowodowych. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niespełnienie warunków opisanych w ust. 2 skutkować będzie odrzucenie oferty Wykonawcy. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy na każdym etapie postępowania.

2. Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznych i zawodowych, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.

4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem na niepodleganiu wykluczeniu, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Oświadczenie należy złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwane dalej JEDZ, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

7. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

8. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

9. Informacje dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w Rozdziale VIII SWZ.

10. Informacje dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez podmioty zagraniczne ubiegające się o udzielenie zamówienia znajdują się w Rozdziale IX SWZ.

11. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarto w SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy zostały zawarte w załączniku nr 13 oraz nr 14 do SWZ, stanowiących Istotne dla stron postanowienia umowy.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia, Zamawiający wskazuje, że przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na zasadach opisanych w:

- § 19 Istotnych dla stron postanowień umowy dla I części zamówienia stanowiących załącznik nr 13 do SWZ;

- § 17 Istotnych dla stron postanowień umowy dla II części zamówienia stanowiących załącznik nr 14 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/05/2022
Local time: 14:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Information about authorised persons and opening procedure:

1.Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu, którego następuje otwarcie, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

W I połowie 2024 r.

VI.3)Additional information:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 108 ust. 1 Pzp oraz zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

2.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

3.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.Wyklucza się Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w ww. pkt 1.

5.Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl , ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Gminy w Rzeczycy) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail:a.wieczorek@rzeczyca.pl lub ug@rzeczyca.pl . We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania lub numerem ID postępowania.

7.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

8.Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu:8.1.Konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.

8.2.Specyfikacja połączenia, formatu przesyłania danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 1.Formularze udostępnianie są za pomocą protokołu TLS 1.2; 2.Formularze dostępne są w formacie danych HTML, z kodowaniem UTF-8; 3.Oznaczanie czasu odbioru danych- wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są co z dokładnością co do setnej części sekundy; 4.Integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowego Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysłanym dokumentem. W UPP w sekcji ,,Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. 8.3.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0; Mozilla Firefox od wersji 15; Google Chrome od wersji 20; Microsoft Edge.

9.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

10.W zakresie I części zamówienia Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto. W zakresie części II zamówienia Zmawiający nie jest zobowiązany do wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.12. Szczegółowe informacje dotyczące RODO zawiera Rozdział XX SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy, lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy Pzp lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579-590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/04/2022