Szolgáltatások - 20273-2021

Submission deadline has been amended by:  108486-2021
15/01/2021    S10

Magyarország-Budapest: Orvosi képalkotási szolgáltatások

2021/S 010-020273

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
E-mail: kittkad@budapest.hu
Telefon: +36 13271452
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001393642020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001393642020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

CT diagnosztikai szolgáltatás beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001393642020
II.1.2)Fő CPV-kód
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolgáltatási keretszerződés CT diagnosztikai szolgáltatások beszerzése tárgyban

Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:

1. részfeladat: Észak-budai kerületcsoport (II. és III. kerület) - összesen 3885 eset

2. részfeladat: Közép-budai kerületcsoport (I. és XII. kerület) - összesen 1123 eset

3. részfeladat: Dél-budai kerületcsoport (XI. és XXII. kerület) - összesen 3480 eset

4. részfeladat: Észak-pesti kerületcsoport (IV., V. és XIII. kerület) - összesen 3829 eset

5. részfeladat: Kelet-pesti I. kerületcsoport (XIV., XV. és XVI. kerület) - összesen 2198 eset

6. részfeladat: Kelet-pesti II. kerületcsoport (X. és XVII. kerület) - összesen 2966 eset

7. részfeladat: Délkelet-pesti kerületcsoport (XVIII. és XIX. kerület) - összesen 2633 eset

Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá Megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 3
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Észak-budai kerületcsoport

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltató az alábbi tevékenységeket köteles elvégezni

Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:

1. részfeladat: Észak-Budai kerületcsoport (II. és III. kerület) - 3885 eset a szerződés időtartama alatt, az alábbi kerületi megosztásban:

II. kerület: 1389 db eset

III. kerület: 2496 db eset

Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá Megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 31/12/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.

2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.) pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak. 7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A 3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt CT készülék gyártói leírása, melyből megállapítható a CT készülék szeleteinek száma.

10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

11. Opció alkalmazása valamennyi részfeladatban: Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó összes esetszám legfeljebb további 25 %-ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi bontásban - a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt kell teljesítenie. Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától esedékes. Megrendelő az opciós lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes keretösszeg 25 %-át.

12. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) - a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig - Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

13.Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2. pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Közép-budai kerületcsoport

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:

2. részfeladat: Közép-Budai kerületcsoport (I. és XII. kerület) - összesen 1123 eset a szerződés időtartama alatt, az alábbi kerületi megosztásban:

I. kerület: 435 db eset

XII. kerület: 688 db eset

Valamennyi részfeladatban: Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy üzemeltetésében lévőeszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 31/12/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.

2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.) pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A 3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt CT készülék gyártói leírása, melyből megállapítható a CT készülék szeleteinek száma.

10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

11. Opció alkalmazása valamennyi részfeladatban: Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó összes esetszám legfeljebb további 25 % ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi bontásban - a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt kell teljesítenie. Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától esedékes. Megrendelő az opciós lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes keretösszeg 25 %-át.

12. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) - a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig - Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

13.Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2. pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Dél-budai kerületcsoport

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:

3. részfeladat: Dél-Budai kerületcsoport (XI. és XXII. kerület) - 3480 eset a szerződés időtartama alatt, az alábbi kerületi megosztásban:

XI. kerület: 2509 db eset

XII. kerület: 971 db eset

Valamennyi részfeladatban: Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy üzemeltetésében lévőeszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 31/12/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.

2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.) pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A 3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt CT készülék gyártói leírása, melyből megállapítható a CT készülék szeleteinek száma.

10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

11. Opció alkalmazása valamennyi részfeladatban: Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó összes esetszám legfeljebb további 25 %- ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi bontásban - a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt kell teljesítenie. Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától esedékes. Megrendelő az opciós lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes keretösszeg 25 %-át.

12. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) - a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig - Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

13.Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2. pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Észak-pesti kerületcsoport

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:

4. részfeladat: Észak-Pesti kerületcsoport (IV., V. és XIII. kerület) - 3829 eset a szerződés időtartama alatt, az alábbi kerületi megosztásban:

IV. kerület: 1636 db eset

V. kerület: 293 db eset

XIII. kerület: 1900 db eset

Valamennyi részfeladatban: Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy üzemeltetésében lévőeszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá Megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 31/12/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.

2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.) pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A 3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt CT készülék gyártói leírása, melyből megállapítható a CT készülék szeleteinek száma.

10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

11. Opció alkalmazása valamennyi részfeladatban: Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó összes esetszám legfeljebb további 25 %-ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi bontásban - a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt kell teljesítenie. Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától esedékes. Megrendelő az opciós lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes keretösszeg 25 %-át.

12. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) - a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig - Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

13.Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2. pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kelet-pesti I.kerületcsoport

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:

5. részfeladat: Kelet-Pesti I. kerületcsoport (XIV., XV. és XVI. kerület) - 2198 eset a szerződés időtartama alatt, az alábbi kerületi megosztásban:

XIV. kerület: 699 db eset

XV. kerület: 548 db eset

XVI. kerület: 951 db eset

Valamennyi részfeladatban: Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 31/12/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.

2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.) pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A 3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt CT készülék gyártói leírása, melyből megállapítható a CT készülék szeleteinek száma.

10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

11. Opció alkalmazása valamennyi részfeladatban: Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó összes esetszám legfeljebb további 25 %-ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi bontásban - a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt kell teljesítenie. Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától esedékes. Megrendelő az opciós lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes keretösszeg 25 %-át.

12. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) - a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig - Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

13.Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2. pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kelet-pesti II. kerületcsoport

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:

6. részfeladat: Kelet-Pesti II. kerületcsoport (X. és XVII. kerület) - 2966 eset szerződés időtartama alatt, az alábbi kerületi megosztásban:

X. kerület: 1492 db eset

XVII. kerület: 1474 db eset

Valamennyi részfeladatban: Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 31/12/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.

2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.) pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A 3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt CT készülék gyártói leírása, melyből megállapítható a CT készülék szeleteinek száma.

10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

11. Opció alkalmazása valamennyi részfeladatban: Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó összes esetszám legfeljebb további 25 %-ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi bontásban - a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt kell teljesítenie. Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától esedékes. Megrendelő az opciós lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes keretösszeg 25 %-át.

12. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) - a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig - Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

13. Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2. pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Délkelet-pesti kerületcsoport

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:

7. részfeladat: Délkelet-Pesti kerületcsoport (XVIII. és XIX. kerület) - 2633 eset a szerződés időtartama alatt, az alábbi kerületi megosztásban:

XVIII. kerület: 1624 db eset

XIX. kerület: 1009 db eset

Valamennyi részfeladatban: Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (CT) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonában vagy üzemeltetésében lévőeszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú CT képalkotó diagnosztikai vizsgálatok szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai rendszerben és EESZT-ben történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá Megrendelő részére adatszolgáltatás; Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos településen kell, hogy legyen. A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról. Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.Ige

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 31/12/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap.

2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.) pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A 3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt CT készülék gyártói leírása, melyből megállapítható a CT készülék szeleteinek száma.

10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

11. Opció alkalmazása valamennyi részfeladatban: Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó összes esetszám legfeljebb további 25 %-ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi bontásban - a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt kell teljesítenie. Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától esedékes. Megrendelő az opciós lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes keretösszeg 25 %-át.

12. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) - a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig - Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

13.Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2. pontban rögzített ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok valamennyi részfeladat vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)] Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)] Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-re. A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A kiválasztási szempontok felsorolása és ismertetése valamennyi részfeladat vonatkozásában (Alkalmassági követelmények): A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre benyújtandó igazolások: M/1. Ajánlattevőnek/kapacitást biztosító szervezetnek ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, az előírásoknak és szerződésnek, valamint kötelező egészségügyi jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (CT diagnosztikai vizsgálatok végzése) szolgáltatás(oka)t, a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1)-(2) bek. foglaltak szerint az alábbi tartalommal:

a) a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja-év, hónap, nap pontossággal),

b) a szerződést kötő másik fél neve, az információt adó neve, elérhetősége,

c) a szolgáltatás tárgya és mennyisége, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,

d) nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó. A Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.), a 24. § (1) bek., Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) 69. § (11a) bek. és a Kbt. 67. § (3) bek alkalmazására.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha nem rendelkezik: M/1. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek, valamint kötelező egészségügyi jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesített CT diagnosztikai vizsgálat elvégzésére vonatkozó referenciával az alábbiak szerint:

1. részfeladat: 2800 db vizsgálat

2. részfeladat: 750 db vizsgálat

3. részfeladat: 2500 db vizsgálat

4. részfeladat. 2600 db vizsgálat

5. részfeladat: 1500 db vizsgálat

6. részfeladat. 2100 db vizsgálat

7. részfeladat: 1800 db vizsgálat

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás, nem egyidejű aláírás esetén a legutolsó aláírás napján jön létre határozott, a felek kölcsönös teljesítéséig, de legfeljebb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig tartó időtartamra. Szolgáltató köteles a Szerződés hatálybalépésének napját követő 3. munkanaptól a szolgáltatás teljesítése érdekében rendelkezésre állni és a diagnosztikai szolgáltatást 2021. október 31-ig végezni, az ezt követően a pénzügyi elszámolás, azaz kölcsönös teljesítéssel szűnik meg a szerződés. Meghiúsulási kötbér: Vetítési alap a szerződés 4.3. pontja szerinti keretösszeg és azon vizsgálatok ellenértékének különbözete, amelyeknek a teljesítését Megrendelő teljesítésigazolással elismerte, mértéke 25 %. Késedelmi kötbér: minden késedelemmel érintett munkanapra számítottan 5000 Ft/vizsgálat a késedelemmel érintett vizsgálat(ok) és/vagy a késedelemmel érintett leletkiadás(ok) után. A késedelmi kötbér maximális mértéke havonta nem haladhatja meg a 80 000 forintot. Kifizetés: A diagnosztikai szolgáltatásra irányuló feladatok szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként a vizsgálati esetszám szerint Szolgáltatót az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet] és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben foglaltak szerinti díj illeti meg. Szolgáltató a Szerződés alapján végzett, a szerződés 4.3. pontjában meghatározott esetszámról és keretösszegen belüli egészségügyi ellátásokról a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben szabályozott módon, az adott ellátási formára előírt adattartalommal a NEAK által megadott „BP” térítési kategória feltüntetésével a tárgyhót (teljesítés hónapját) követő hónap 5. napjáig teljesítési és elszámolási jelentést küld a NEAK részére. A feladat ellenértékének megtérítésére kizárólag a NEAK ellenőrzését követően kerülhet sor. Az elszámolás és kifizetés pénzneme a HUF. A szolgáltatási díj megfizetése a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított, igazolható módon megküldött vagy átadott számla kézhezvételét követő 30 (harminc) napos fizetési határidővel, magyar forintban, átutalással történik. Részletes szabályok a szerződéstervezetben.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bekezdés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszert alkalmazza oly módon, hogy az ár ajánlati elemet a VI.3. pontban foglaltak szerint rögzíti, és az ajánlattevők az alábbi értékelési szempontok tekintetében versenyeznek egymással:

1. 3. 4. és 6. részfeladatban

1. Ajánlattevő azon telephelyének elhelyezkedése, melyen a képfelvétel elkészítésére irányuló szolgáltatást végzi - Súlyszám: 35

2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 2 fő radiológus szakorvos szakember egyikének leletezési tapasztalata (hónapokban, min. 12 hónap-max. 60 hónap) - Súlyszám 25

3. Ajánlattevő rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű rendszerrel (igen/nem) - Súlyszám: 10

4. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt képalkotó diagnosztikai eszköz (CT készülék) szeleteinek száma - Súlyszáma: 15

A 2. 5. és 7. részfeladatban:

1. Ajánlattevő azon telephelyének elhelyezkedése, melyen a képfelvétel elkészítésére irányuló szolgáltatást végzi - Súlyszám: 35

2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 1 fő radiológus szakorvos szakember leletezési tapasztalata (hónapokban, min. 12 hónap-max. 60 hónap) - Súlyszám 25

3. Ajánlattevő rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű rendszerrel (igen/nem) - Súlyszám: 10

4. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt képalkotó diagnosztikai eszköz (CT készülék) szeleteinek száma - Súlyszáma: 15

1. értékelési részszempont tartalma: Ajánlattevő olyan, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti telephelyének (cím) megjelölése, amelyen a képfelvétel elkészítésére irányuló szolgáltatást végzi. A telephely Budapesten, vagy Budapest közigazgatási határával közvetlenül határos településen lehet. (Amennyiben a telephely az adott részfeladatban meghatározott kerületcsoportban található- 10 pont, amennyiben az Ajánlattevő telephelye az adott részfeladatban meghatározott kerületcsoporttal szomszédos kerületben, vagy a kerületcsoporttal közvetlenül határos településen található- 5 pont, amennyiben Ajánlattevő telephelye az 1. és 2. válaszon kívül eső körzetben található- 1 pont jár).

2. értékelési részszempont tartalma: A felolvasólapon a szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő radiológus szakorvos szakember/2 fő radiológus szakorvos szakember egyikének leletezési tapasztalata hónapokban. (egyenes arányosítás)

3. értékelési részszempont tartalma: A felolvasólapon tett ajánlattevői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő rendelkezik-e MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű rendszerrel. (igen-10 pont, Nem-1 pont)

4. értékelési részszempont tartalma: A felolvasólapon tett ajánlattevői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során a telephelyen használt CT készülék hány szeletes (16/32/64) - 16 szelet-1 pont, 32 szelet-5 pont, 64 szelet és annál több-10 pont)

Az értékelés módszere a VI.3.7. pontban foglaltak és részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező Útmutató szerint.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 15/02/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2. AK alkalmazza a Kbt. 76. § (4) bekezdését, melynek alapján az ár ajánlati elemet az alábbi értéken rögzíti: egy kivizsgált eset átlagban két testtájékon történő kontrasztanyagos felvétel - NEAK felé lejelentett beavatkozás kódjainak pontszáma és a képalkotó diagnosztika teljesítményegységének NEAK által kihirdetett mindenkori forintértéke alapján számított - átlagdíja, mely az eljárás megindításakor (2 testtájékon végzett CT vizsgálat esetén) 40 000 Ft., a finanszírozás alapját azonban a mindenkori NEAK díjszabás képezi.

3. AT-nek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (5)-(6), 67. § (4) valamint a 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlap), az EEKD dokumentumot.

4. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a szerződéstervezetben rögzített értékben érvényes szakmai felelősségbiztosítással, továbbá a CT készülék vonatkozásában érvényes karbantartási szerződéssel.Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik 50 000 000 Ft/év, és 10 000 000 Ft/káresemény (1., 3. 4. és 6. részfeladatban) illetve 30 000 000 Ft/év, és 5 000 000 Ft/káresemény (2., 5. és 7. részfeladatban) kártérítési összegre vonatkozóan. Az érvényes felelősségbiztosítás és karbantartási szerződés megléte és Megrendelő részére történő bemutatása a szerződéskötés feltétele, melynek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti, szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül nyertes AT részéről.

5. Nyertes AT-nek a szerződéstervezetben rögzítettek szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell bármilyen egészségügyi tevékenységre vonatkozó NEAK szerződéssel, amely lehetővé teszi, hogy TAJ szám alapú elszámolást, rendszeres teljesítési jelentést tudjon a NEAK felé teljesíteni. A NEAK szerződés megléte a szerződéskötés feltétele, melynek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti, szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül nyertes AT részéről. AT az ajánlatában erről nyilatkozni köteles, a "Nyilatkozatminták" dokumentumban foglaltak szerint.

6. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.

7. AK az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli a Kbt. 76. § (4) bekezdése figyelembe vételével. A részszempontonként adható pontszám: 1-10. Pontszámítás módszere: - 1., 3., 4., minőségi kritériumok esetén közvetlen pontkiosztás, a 2. minőségi szempont esetén egyenes arányosítás. A 2. értékelési szempont vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján 12 hónap a legkedvezőtlenebb szint, melynél kedvezőtlenebb megajánlás érvényesen nem tehető, továbbá 60 hónap a legkedvezőbb szint, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximum pontszámot adja. A 4. értékelési szempont kapcsán a legkedvezőtlenebb a 16 szelet, a legkedvezőbb 64 szelet.

8. Közös AT-knek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

10. Az ajánlatba benyújtott valamennyi nyilatkozat cégszerű aláírása szükséges. Ajánlathoz csatolni kell AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

11. AK az eljárást Kbt. 40. § (1) bek. alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek. második mondatában foglaltakra. AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).

12. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bek).

13. Több részfeladatra történő ajánlattétel esetén a szakemberek közötti átfedés szabályai: Az 1., 3., 4. és 6. részfeladatok közül két részfeladatra történő jelentkezés esetén 1 fő szakember tekintetében lehet átfedés, azaz az összesen 4 fő szakember megjelölése legalább 3 különböző szakember megnevezésével teljesíthető oly módon, hogy részfeladatonként az előírt számú szakember megjelölése kötelező. (Azaz amennyiben az 1. részfeladatban megjelölésre kerül X és Y, a 3. részfeladatban Z mellett megjelölhető X vagy Y vagy V). Három fenti részfeladatra történő ajánlattétel esetén 2 fő szakember tekintetében lehet átfedés, azaz az összesen 6 fő szakember megjelölése legalább 4 különböző szakember megnevezésével teljesíthető oly módon, hogy részfeladatonként az előírt számú szakember megjelölése kötelező. Amennyiben AT az 1. 3. 4. vagy 6. részfeladat mellett a 2. 5. 7. részfeladat vonatkozásában is nyújt be ajánlatot, a szakemberek vonatkozásában 1 fő tekintetében lehet átfedés, azaz pl az 1. 2. és 5. részfeladatra történő ajánlattétel esetén a 4 fő, az 1. 2. és 3. részfeladatra történő ajánlattétel esetén az 5 fő szakember megjelölése legalább 3 különböző szakember megnevezésével teljesíthető azzal, hogy részfeladatonként az előírt számú - 2 fő - szakember megjelölése kötelező. Amennyiben AT a 2. 5. és 7. részfeladatok közül valamennyire nyújt be ajánlatot, abban az esetben a szakemberek vonatkozásában 1 fő szakember tekintetében lehet átfedés, azaz a 3 fő szakember megjelölése legalább 2 különböző szakember megnevezésével teljesíthető (ugyanaz a szakember legfeljebb 2 részfeladatban jelölhető meg). A 2. 5. és 7. részfeladatok közül két részfeladatra történő ajánlattétel esetén a szakemberek között nem lehet átfedés, részfeladatonként eltérő szakember megjelölése szükséges. Amennyiben AT valamely részfeladat vonatkozásában nem jelöli meg név szerint az értékelési szempontok keretében megajánlott szakembert, úgy AK úgy tekinti, hogy nem tett szakmai ajánlatot, és az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

14. FAKSZ: dr. Kittka Dalma, lajstromszáma: 01242.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/01/2021