Szolgáltatások - 20315-2021

Submission deadline has been amended by:  108483-2021
15/01/2021    S10

Magyarország-Budapest: Orvosi képalkotási szolgáltatások

2021/S 010-020315

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
E-mail: KittkaD@budapest.hu
Telefon: +36 13271452
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001393572020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001393572020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MR diagnosztikai szolgáltatások beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001393572020
II.1.2)Fő CPV-kód
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Képalkotó (MR) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése keretszerződés keretében az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:

1. részfeladat: Észak-Budai kerületcsoport (II. és III. kerület) - 1150 eset

2. részfeladat: Közép-Budai kerületcsoport (XII. kerület) - 293 eset

3. részfeladat: Dél-Budai kerületcsoport (XI. kerület) - 751 eset

4. részfeladat: Észak-Pesti kerületcsoport (IV. és XIII. kerület) - 982 eset

5. részfeladat: Kelet-Pesti I. kerületcsoport (XIV., XV. és XVI. kerület) - 676 eset

6. részfeladat: Kelet-Pesti II. kerületcsoport (X. és XVII. kerület) - 868 eset

7. részfeladat: Délkelet-Pesti kerületcsoport (XVIII. és XIX. kerület) - 302 eset

Valamennyi részfeladatban:

Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (MR)

Diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig

Nyertes ajánlattevő saját tulajdonú vagy üzemeltetésű eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági

Engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. A Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú MR képalkotó diagnosztikai vizsgálatok

Szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok -

Diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai

Rendszerben (EESZT) történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód

(BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos

Rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás;

Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos

Településen kell, hogy legyen.

A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről

És karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról.

Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai

Követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 3
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Észak-budai kerületcsoport

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Képalkotó (MR) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése az alábbi szolgáltatási területeken és várható esetszámokkal:

1. részfeladat: Észak-budai kerületcsoport (II. és III. kerület) - 1150 eset a szerződés időtartamára vonatkozóan az alábbi kerületi bontásban:

II. kerület. 415 db eset

III. kerület: 735 db eset

Valamennyi részfeladatban:

Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (MR) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonú vagy üzemeltetésű eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. A Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú MR képalkotó diagnosztikai vizsgálatok

Szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok -diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai rendszerben (EESZT) történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód

(BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos

Rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás;

Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos településen kell, hogy legyen.

A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról.

Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 31/12/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.) pontban rögzített kezdési

Időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni. A szerződés a

Kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a

Diagnosztikai szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar

Nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak

Szerint.

5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak

Végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a

Szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A 3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt MR készülék gyártói leírása, melyből megállapítható, hogy hány Teslás az MR készülék. Ezen dokumentum egyben az M/2 alkalmassági követelmény igazolására is szolgál.

10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi

Lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív)

Ajánlat benyújtását.

11. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) - a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig - Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

12. Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó összes esetszám legfeljebb további 25 %-ának megfelelő számú

További opcionális vizsgálatszámot esetszámot rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális

Mennyiség lehívására vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni

Azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

— a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi bontásban

— a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt kell teljesítenie.

Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától esedékes. Megrendelő az opciós

Lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem

Haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes keretösszeg 25 %-át.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Közép-budai kerületcsoport

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. részfeladat: Közép-Budai kerületcsoport (XII. kerület) - 293 eset a szerződés időtartama alatt

Valamennyi részfeladatban:

Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (MR) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonú vagy üzemeltetésű eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági

Engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. A Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú MR képalkotó diagnosztikai vizsgálatok

Szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai rendszerben (EESZT) történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos

Rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás;

Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos településen kell, hogy legyen.

A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról.

Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 31/12/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.) pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar

Nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak

Szerint.

5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a

Szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A 3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt MR készülék gyártói leírása, melyből megállapítható hogy hány Teslás az MR készülék. Ezen dokumentum egyben az M/2 alkalmassági követelmény igazolására is szolgál.

10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi

Lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív)

Ajánlat benyújtását.

11. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) - a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig - Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

12. Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó összes esetszám legfeljebb további 25 %-ának megfelelő számú

További opcionális vizsgálatszámot esetszámot rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális

Mennyiség lehívására vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni

Azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

— a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi bontásban

— a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt kell teljesítenie.

Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától esedékes. Megrendelő az opciós

Lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem

Haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes keretösszeg 25 %-át.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Dél-budai kerületcsoport

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. részfeladat: Dél-Budai kerületcsoport (XI. kerület) - 751 eset a szerződés időtartama alatt

Valamennyi részfeladatban:

Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (MR) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonú vagy üzemeltetésű eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági

Engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. A Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú MR képalkotó diagnosztikai vizsgálatok

Szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai rendszerben (EESZT) történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos

Rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás;

Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos településen kell, hogy legyen.

A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról.

Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 31/12/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.) pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar

Nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak

Szerint.

5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak

Végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a

Szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A 3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt MR készülék gyártói leírása, melyből megállapítható hogy hány Teslás az MR készülék. Ezen dokumentum egyben az M/2 alkalmassági követelmény igazolására is szolgál.

10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi

Lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív)

Ajánlat benyújtását.

11. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) - a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig - Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

12. Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó összes esetszám legfeljebb további 25 %-ának megfelelő számú további opcionális vizsgálatszámot esetszámot rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális mennyiség lehívására vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

— a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi bontásban

— a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt kell teljesítenie.

Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától esedékes. Megrendelő az opciós

Lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes keretösszeg 25 %-át.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Észak-pesti kerületcsoport

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

4. részfeladat: Észak-Pesti kerületcsoport (IV. és XIII. kerület) - 982 eset a szerződés időtartama alatt az alábbi kerületi

Bontásban:

IV. kerület:455 db eset

XIII. kerület: 527 db eset

Valamennyi részfeladatban:

Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (MR) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig

Nyertes ajánlattevő saját tulajdonú vagy üzemeltetésű eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. A Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú MR képalkotó diagnosztikai vizsgálatok

Szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok -

Diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének,

Beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai

Rendszerben (EESZT) történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód

(BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos

Rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás;

Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos településen kell, hogy legyen.

A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról.

Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 31/12/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.) pontban rögzített kezdési

Időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni. A szerződés a

Kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a

Diagnosztikai szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar

Nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak

Szerint.

5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak

Végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a

Szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A 3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt MR készülék gyártói leírása, melyből megállapítható, hogy hány Teslás az MR készülék. Ezen dokumentum egyben az M/2 alkalmassági követelmény igazolására is szolgál.

10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi

Lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív)

Ajánlat benyújtását.

11. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) - a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig - Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

12. Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó összes esetszám legfeljebb további 25 %-ának megfelelő számú

További opcionális vizsgálatszámot esetszámot rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális

Mennyiség lehívására vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni

Azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

— a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi bontásban

— a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt kell teljesítenie.

Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától esedékes. Megrendelő az opciós

Lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem

Haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes keretösszeg 25 %-át.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kelet-pesti I. kerületcsoport

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

5. részfeladat: Kelet-Pesti I. kerületcsoport (XIV., XV. és XVI. kerület) - 676 eset a szezrődés időtartama alatt, az alábbi kerületi

Bontásban:

XIV. kerület: 53 db eset

XV kerület: 342 db eset

XVI. kerület: 281 db eset

Valamennyi részfeladatban:

Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (MR) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonú vagy üzemeltetésű eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. A Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú MR képalkotó diagnosztikai vizsgálatok

Szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai rendszerben (EESZT) történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód (BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos

Rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás;

Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos

Településen kell, hogy legyen.

A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról.

Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 31/12/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.) pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak

Végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a

Szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A 3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt MR készülék gyártói leírása, melyből megállapítható, hogy hány Teslás az MR készülék. Ezen dokumentum egyben az M/2 alkalmassági követelmény igazolására is szolgál.

10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi

Lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív)

Ajánlat benyújtását.

11. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) - a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig - Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

12. Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó összes esetszám legfeljebb további 25 %-ának megfelelő számú

További opcionális vizsgálatszámot esetszámot rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális

Mennyiség lehívására vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni

Azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

— a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi bontásban

— a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt kell teljesítenie.

Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától esedékes. Megrendelő az opciós

Lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem

Haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes keretösszeg 25 %-át.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kelet-pesti II. kerületcsoport

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

6. részfeladat: Kelet-Pesti II. kerületcsoport (X. és XVII. kerület) - 868 eset a szerződés időtartama alatt, az alábbi kerületi

Bontásban

X. kerület: 437 db eset

XVII. kerület: 431 db eset

Valamennyi részfeladatban:

Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (MR) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonú vagy üzemeltetésű eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. A Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú MR képalkotó diagnosztikai vizsgálatok

Szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok - diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének, beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai

Rendszerben (EESZT) történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód(BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos

Rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás;

Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos településen kell, hogy legyen.

A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról.

Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 31/12/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.) pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar

Nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak

Szerint.

5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak

Végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a

Szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A 3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt MR készülék gyártói leírása, melyből megállapítható, hogy hány Teslás az MR készülék. Ezen dokumentum egyben az M/2 alkalmassági követelmény igazolására is szolgál.

10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi

Lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív)

Ajánlat benyújtását.

11. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) - a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig - Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

12. Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó összes esetszám legfeljebb további 25 %-ának megfelelő számú

További opcionális vizsgálatszámot esetszámot rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális

Mennyiség lehívására vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni

Azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

— a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi bontásban

— a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt kell teljesítenie.

Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától esedékes. Megrendelő az opciós

Lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem

Haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes keretösszeg 25 %-át.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Délkelet-pesti kerületcsoport

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

7. részfeladat: Délkelet-pesti kerületcsoport (XVIII. és XIX. kerület) - 302 eset a szerződés időtartama alatt, az alábbi kerületi bontásban:

XVIII. kerület: 8 db eset

XIX. kerület: 296 db

Valamennyi részfeladatban:

Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladata daganatgyanús (C vagy D BNO főcsoportba sorolt) indikáció esetén képalkotó (MR) diagnosztikai vizsgálatok elvégzése a fentiekben részfeladatonként megadott, szerződés időtartamára vonatkozó esetszám erejéig nyertes ajánlattevő saját tulajdonú vagy üzemeltetésű eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei birtokában az alábbiak szerint:

1. A Műszaki leírásban rögzítettek szerint kapacitás biztosítása onkológiai tárgyú MR képalkotó diagnosztikai vizsgálatok

Szakszerű, szakmailag magas színvonalú elvégzésére a rögzített keretösszeg és esetszám erejéig;

2. az ellátásra jogosultak - Budapesten bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bejelentett lakosok -

Diagnosztikai vizsgálatra történő folyamatos, online és telefonos jelentkezésének, digitális és visszakereshető előjegyzésének,

Beosztásának biztosítása,

3. a leletek nemzetközi szakmai irányelveknek megfelelő, magas szakmai minőségben történő értékelése és a megfelelő medikai

Rendszerben (EESZT) történő feltöltése, továbbá az ellátott részére történő kiadása külön Fővárosi Önkormányzati elszámolási kód

(BP) rögzítése mellett;

4. a diagnosztikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges géppark és szakképzett egészségügyi személyzet folyamatos

Rendelkezésre állásának biztosítása

5. teljesítési jelentés készítése a NEAK részére havonta, továbbá megrendelő részére adatszolgáltatás;

Szolgáltató telephelye, melyen a szolgáltatást végzi Budapesten vagy az érintett kerület közigazgatási határával közvetlenül határos

Településen kell, hogy legyen.

A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Szolgáltató saját költségére biztosítja és gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről

És karbantartásáról és azok szerződés időtartama alatti folyamatos rendelkezésre állásáról.

Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat, a szakmai

Követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 31/12/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

2. A szerződés hatályba lépésének (kezdésének) időpontja a szerződés kölcsönös aláírásának napja, a II.2.7.) pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni. A szerződés a kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre azzal, hogy Szolgáltató a diagnosztikai szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított 3. munkanaptól 2021. október 31-ig köteles ellátni.

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi.

4. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar

Nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak

Szerint.

5. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak

Végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

7. EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

8. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

9. A 2. értékelési szempont kapcsán csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, a

Szakember leletezési tapasztalatát alátámasztó dokumentum, a radiológus szakorvosi szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. A 3. értékelési szemponthoz kapcsolódóan az ajánlatban szükséges benyújtani az MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű tanúsítványt, a 4. értékelési szempont kapcsán az ajánlatban csatolandó a teljesítés során használt MR készülék gyártói leírása, melyből megállapítható, hogy hány Teslás az MR készülék. Ezen dokumentum egyben az M/2 alkalmassági követelmény igazolására is szolgál.

10. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi

Lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív)

Ajánlat benyújtását.

11. A Szerződés időbeli hatálya Megrendelőnek (Ajánlatkérő) - a Szerződés időbeli hatályának lejártát megelőző 30. napig - Szolgáltató (Nyertes ajánlattevő) részére kézbesített egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbodhat a Szerződés feltételeinek változatlanul hagyása mellett. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont] Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

12. Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés időtartamára vonatkozó összes esetszám legfeljebb további 25 %-ának megfelelő számú

További opcionális vizsgálatszámot esetszámot rendelhet Szolgáltatótól a szerződésben foglalt feltételekkel. Az előirányzott opcionális

Mennyiség lehívására vonatkozó szándékát Megrendelő köteles a Szolgáltatóval írásban, legfeljebb a tárgyhó 10. napjáig közölni

Azzal, hogy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

— a lehívni kívánt opcionális mennyiséget kerületi bontásban

— a lehívás időbeli hatályát, azaz, hogy az opcionális mennyiséget Szolgáltatónak mennyi idő alatt kell teljesítenie.

Az opcionális mennyiségre vonatkozó feladatok elvégzése a közlést követő hónap 1. napjától esedékes. Megrendelő az opciós

Lehívással a szerződés időtartama alatt több alkalommal is élhet, azonban az opció összmennyisége a szerződés időtartama alatt nem

Haladhatja meg a szerződésben rögzített teljes keretösszeg 25 %-át.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok valamennyi részfeladat vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

[Kbt. 74. § (1)]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)] Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) és (8) bek-re.

A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

AK nem határoz meg gazdasági-pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

A kiválasztási szempontok felsorolása és ismertetése valamennyi részfeladatban (Alkalmassági követelmények):

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre benyújtandó igazolások:

M/1. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, az előírásoknak és szerződésnek, valamint

Kötelező egészségügyi jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (MR diagnosztikai vizsgálatok végzése) szolgáltatás(oka)t, a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1)-(2) bek. foglaltak szerint az alábbi tartalommal:

a) a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja-év, hónap, nap pontossággal),

b) a szerződést kötő másik fél neve, az információt adó neve, elérhetősége,

c) a szolgáltatás tárgya és mennyisége, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való

Megfelelés megállapítható legyen,

d) nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

A Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

M/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. i) pontja alapján csatolni kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszköz(ök), berendezés(ek), illetve műszaki felszereltség leírását. A gyártói leírásnak tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítése során igénybe venni tervezett eszköz(ök) típusmegjelölését, számát, valamint legalább azon jellemzőket, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) bek., a 24. § (1) bek., Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), 69. § (11a) bek. és a Kbt. 67. § (3) bek alkalmazására.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a közös ajánlattevők az alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha nem rendelkezik:

M/1. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek,valamint kötelező egészségügyi jogszabályi előírásoknak megfelelően végzett MR diagnosztikai vizsgálat elvégzésére vonatkozó referenciával az

Alábbiak szerint:

1. részfeladat: 800 db vizsgálat

2. részfeladat: 150 db vizsgálat

3. részfeladat: 500 db vizsgálat

4. részfeladat. 650 db vizsgálat

5. részfeladat: 450 db vizsgálat

6. részfeladat. 600 db vizsgálat

7. részfeladat: 170 db vizsgálat

M/2. 1 db MR készülékkel, mely megfelel a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 2. mellékletében az MRI diagnosztikában használt gépek, berendezések vonatkozásában előírt feltételnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás, nem egyidejű aláírás esetén a legutolsó aláírás napján jön létre határozott, a felek kölcsönös teljesítéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig vagy a keretösszeg kimerüléséig tartó időtartamra. Szolgáltató köteles a Szerződés hatálybalépésének napját követő 3. munkanaptól a szolgáltatás teljesítése érdekében rendelkezésre állni és a diagnosztikai szolgáltatást 2021. október 31-ig végezni.

Meghiúsulási kötbér: Vetítési alap a szerződés 4.3. pontja szerinti keretösszeg és azon vizsgálatok ellenértékének különbözete, amelyeknek a teljesítését Megrendelő teljesítésigazolással elismerte, mértéke 25 %.

Késedelmi kötbér: minden késedelemmel érintett munkanapra számítottan 5000 Ft/vizsgálat a késedelemmel érintett vizsgálat(ok) és /vagy a késedelemmel érintett leletkiadás(ok) után. A késedelmi kötbér maximális mértéke havonta nem haladhatja meg az 50 000 forintot.

Kifizetés:

A diagnosztikai szolgáltatásra irányuló feladatok szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként a vizsgálati esetszám szerint

Szolgáltatót az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43

/1999. (III.3.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet] és az egészségügyi szakellátás

Társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben foglaltak szerinti díj illeti meg.

Szolgáltató a Szerződés alapján végzett, a szerződés 4.3. pontjában meghatározott esetszámról és keretösszegen belüli egészségügyi ellátásokról a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben szabályozott módon, az adott ellátási formára előírt adattartalommal a NEAK által megadott „BP” térítési kategória feltüntetésével a tárgyhót (teljesítés hónapját) követő hónap 5. napjáig teljesítési és elszámolási jelentést küld a NEAK részére. A feladat ellenértékének megtérítésére kizárólag a NEAK ellenőrzését követően kerülhet sor. Az elszámolás és kifizetés pénzneme a HUF:

A szolgáltatási díj megfizetése a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított, igazolható módon megküldött vagy átadott számla kézhezvételét követő 30 (harminc) napos fizetési határidővel, magyar forintban, átutalással történik. Részletesen a szerződéstervezetben.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bekezdés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszert alkalmazza oly módon, hogy az ár ajánlati elemet a VI.3. pontban foglaltak szerint rögzíti, és az ajánlattevők az alábbi értékelési szempontok tekintetében versenyeznek egymással:

Értékelési szempont / Súlyszám

1. Ajánlattevő azon telephelyének elhelyezkedése, melyen a képfelvétel elkészítésére irányuló szolgáltatást végzi / 35

2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 1 fő radiológus szakorvos szakember leletezési tapasztalata (hónapokban, min.12 hónap-max 60 hónap) / 25

3. Ajánlattevő rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű rendszerrel / 10

4. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt képalkotó diagnosztikai eszköz (MR készülék) hány Teslás / 15

1. értékelési részszempont tartalma: Ajánlattevő olyan, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti telephelyének (cím) megjelölése, amelyen a képfelvétel elkészítésére irányuló szolgáltatást végzi. A telephely Budapesten, vagy Budapest közigazgatási határával közvetlenül határos településen lehet. (Amennyiben a telephely az adott részfeladatban meghatározott kerületcsoportban található- 10 pont, amennyiben Ajánlattevő telephelye az adott részfeladatban meghatározott kerületcsoporttal szomszédos kerületben, vagy a kerületcsoporttal közvetlenül határos településen található- 5 pont, amennyiben Ajánlattevő telephelye az 1. és 2. válaszon kívül eső körzetben található-1 pont jár)

2. értékelési részszempont tartalma: A felolvasólapon a szerződés teljesítésében részt vevő radiológus szakorvos szakember leletezési tapasztalata hónapokban megadva. (egyenes arányosítás)

3. értékelési részszempont tartalma: A felolvasólapon tett ajánlattevői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő rendelkezik-e MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű rendszerrel. (igen 10 pont, nem 1 pont)

4. értékelési részszempont tartalma: A felolvasólapon tett ajánlattevői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során a telephelyen használt MR készülék hány Teslás. (1,5 Tesláig 1 pont, afölött 10 pont)

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 16/02/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 76. § (4) bekezdését, melynek alapján az ár ajánlati elemet az alábbi értéken rögzíti: egy kivizsgált eset átlagban egy testtájékon történő kontrasztanyagos felvétel - NEAK felé lejelentett beavatkozáskódjainak pontszáma és a képalkotó diagnosztika teljesítményegységének NEAK által kihirdetett mindenkori forintértéke alapján számított - átlagdíja, mely az eljárás megindításakor (1 testtájékon végzett MR vizsgálat esetén) 55 000 Ft., a finanszírozás alapját azonban a mindenkori NEAK díjszabás képezi.

3. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (5)-(6), 67. § (4) valamint a 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlap), az EEKD dokumentumot.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog érvényes szakmai

Felelősségbiztosítással, továbbá az MR készülék vonatkozásában érvényes karbantartási szerződéssel. Nyertes ajánlattevő

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik 20 000 000 Ft/év, és 8 000 000 Ft/káresemény (1., 3. 4.5. és 6. részfeladatban) illetve 10 000 000 Ft/év, és 3 000 000 Ft/káresemény (2., 7. részfeladatban) kártérítési összegre vonatkozóan. Az érvényes felelősségbiztosítás megléte és Megrendelő részére történő bemutatása a szerződéskötés feltétele, melynek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti, szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül Szolgáltató részéről. Az érvényes felelősségbiztosítás és karbantartási szerződés megléte és Megrendelő részére történő bemutatása a szerződéskötés feltétele, melynek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti, szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül nyertes Ajánlattevő részéről.

5. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéstervezetben rögzítettek szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell bármilyen egészségügyi tevékenységre vonatkozó NEAK szerződéssel, amely lehetővé teszi, hogy TAJ szám alapú elszámolást, rendszeres teljesítési jelentést tudjon a NEAK felé teljesíteni. A NEAK szerződés megléte a szerződéskötés feltétele, melynek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti, szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül nyertes Ajánlattevő részéről. Az erről szóló nyilatkozat az ajánlatba becsatolandó a Nyilatkozatminták tárgyú dokumentumban foglaltak szerint.

6. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a III.1.4 pont szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását.

7. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli a Kbt. 76. § (4) bekezdése figyelembe vételével.

A részszempontonként adható pontszám: 1-10. Pontszámítás módszere: - 1., 3, 4., minőségi kritériumok esetén közvetlen pontkiosztás, a 2. minőségi szempont esetén egyenes arányosítás.A 2. értékelési szempont vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján AK 12 hónapban rögzíti a legkedvezőtlenebb szinten,melynél kedvezőtlenebb megajánlás érvényesen nem tehető, továbbá 60 hónapban rögzíti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximum pontszámot adja. A 4. értékelési szempont vonatkozásában 1,5 Tesla a legkedvezőtlenebb szint,melynél kedvezőtlenebb megajánlás érvényesen nem tehető.

8. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást a közbeszerzési

Dokumentumokban foglaltak szerint.

9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

10. Az ajánlatba benyújtott valamennyi nyilatkozat cégszerű aláírása szükséges. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását /szignómintáját is.

11. Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bek. alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek. második mondatában foglaltakra. AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).

12. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bek).

13. A 2. értékelési szempont kapcsán bevonni kívánt szakemberek több részfeladatra történő ajánlattétel esetén az alábbiak szerint vonhatók be: Amennyiben ajánlattevő 3 részfeladat vonatkozásában nyújt be ajánlatot, abban az esetben 1 fő szakember tekintetében lehet átfedés, azaz a 3 fő szakember megjelölése során 2 különböző szakember nevezhető meg (ugyanaz a szakember legfeljebb 2 részfeladatban jelölhető meg, azaz pl. ha az 1. részfeladatban X, a 2. részfeladatban Y szakember kerül megjelölésre, akkor a 3. részfeladatban megjelölhető X vagy Y vagy Z). Két részfeladatra történő ajánlattétel esetén a szakemberek között nem lehet átfedés, részfeladatonként eltérő szakember megjelölése szükséges.

14. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig (IV.2.2. pont) kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

15. Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. §-ára. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

16. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a IV.2.2. pont szerinti ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kittka Dalma lsz.: 01242

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben

Foglaltakra. A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek - a beszerzés becsült értékéhez viszonyított - mértékét a közbeszerzésekért felelős miniszter rendeletben határozza meg. A kérelemhez csatolni kell a díj befizetéséről szóló igazolást.

A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 45/2015. (XI.2.) MvM rendelet határozza meg.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/01/2021