We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 205014-2022

15/04/2022    S75

Poland-Katowice: Construction work

2022/S 075-205014

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: TAURON Ciepło sp. z o.o.
National registration number: 954-273-20-17
Postal address: ul. Grażyńskiego 49
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-126
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Osior
E-mail: Agnieszka.Osior@tauron-cieplo.pl
Telephone: +48 516110034
Fax: +48 327358255
Internet address(es):
Main address: https://swoz.tauron.pl
Address of the buyer profile: https://swoz.tauron.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://swoz.tauron.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Powstańców 19 w Chorzowie

Reference number: PZP/TC/01857/2022
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Powstańców 19 w Chorzowie - w ramach projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej". Realizowane jest pod pełną nazwą: Wykonanie robót budowlano-montażowych dla realizacji przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w ramach projektu pn. „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" -Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Powstańców 19 w Chorzowie

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09323000 District heating
42511100 Heat-exchange units
45111200 Site preparation and clearance work
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45232140 District-heating mains construction work
45232142 Heat-transfer station construction work
45233200 Various surface works
45310000 Electrical installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Ul. Powstańców 19 w Chorzowie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Powstańców 19 w Chorzowie - w ramach projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" (dalej także Obiekt) w zakresie: sieci cieplnej, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych, modułów przyłączeniowych bez liczników ciepła c.o. oraz liczników ciepła c.o., w tym również poprzez dostawę urządzeń, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przekazanie Obiektu Zamawiającemu do użytkowania.

Postępowanie stanowi część zamówień dotyczących wykonania robót budowlano-montażowych dla realizacji przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w ramach projektu pn. „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko dąbrowskiej”, stanowiącego część „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej". Łączna wartość tych postępowań przekracza kwotę 5 382 000,00 EUR.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Projekcie Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), w szczególności poprzez: Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy (Załącznik nr 1 do Projektu Umowy) oraz Dokumentację techniczną (Załącznik nr 2 do Projektu Umowy).

- podanie ciepła do budynków: do 30.09.2022 roku;

- przekazanie pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego oraz modułu przyłączeniowego: do 22.08.2022 roku;

- całkowite zakończenie i odbiór końcowy: do 31.10.2022 roku.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.01.07.02-00-0006/19

II.2.14)Additional information

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie przewiduje się:

1) zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

2) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

3) zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c) Pzp.

Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 Pzp

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 PZP, z zastrz. art. 393 ust. 4 PZP i spełniający warunki dot.:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

2) uprawnień do prowadzenia określ. dział. gospod., o ile wynika to z odrębnych przepisów

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

4) zdolności technicznej lub zawodowej

W zakresie war.1)-3) - brak szczególnych wymagań; w zakresie war. 4) wymagania opisano w pkt III.1.3 ogłoszenia

2. Zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

4) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczącym zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP dotyczącym naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

6) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewiden.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

a) co najmniej dwie budowy lub przebudowy przyłączy ciepłowniczych wraz z zabudową węzłów cieplnych a łączna wartość wykazywanych prac wynosi co najmniej 40.000,00 PLN netto

Budowy mogły być realizowane w ramach jednego lub więcej zamówień.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa poniżej winien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć na wezwanie w trybie art. 126. ust. 1 Pzp następujące dokumenty:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Rozliczenia między Stronami dokonywane będą zgodnie z Projektem Umowy załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 PZP. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z art. 125 ust. 4 PZP). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza zostanie zawarta Umowa zgodnie z Projektem Umowy załączonym do SWZ. Poza przypadkami zmian Umowy przewidzianymi bezpośrednio w Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadkach wskazanych w Projekcie Umowy (par. 20).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/05/2022
Local time: 10:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z SWZ-pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w języku polskim i składa poprzez platformę zakupową Grupy Tauron za pomocą formularzy elektronicznych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl/, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu do postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja” - w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt 3.8. oraz 4.2.2.2 SWZ. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techn. urządzeń informat. dla Wykonawców składających oferty za pośrednictwem Platformy dostępne tutaj: (link: https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów wymienionych w sekcji III.1.1 pkt 4 składa pśd zgodnie z pkt 3.6 SWZ.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 118 ust. 1 PZP, składa Zamawiającemu dowód na to, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowe środki dowodowe wymienione w sekcji III.1.1 pkt 4 ogłoszenia na wezwanie Zamawiającego.

5. Oferta musi zawierać:

1)Wypełniony Formularz Oferty w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej.

2)Wypełnione i podpisane Oświadczenie (wg Załącznika nr 1 do SWZ)

3)Wypełniony i podpisany Harmonogram Rzeczowo - Terminowo – Finansowy stanowiący Załącznik nr 1a do SWZ

4)Dowód potwierdzający, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby

5)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt 3.9.3. SWZ

6)Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru)

7)Pełnomocnictwo dla osoby posiadającej konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON do złożenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę)

8)JEDZ

9)Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy

6. Podmiot będący nierezydentem, któremu zostanie udzielone Zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce (wymagane będzie również przedstawienie aktualnego, ważnego w okresie obowiązywania umowy certyfikatu rezydencji). Jeżeli Wykonawca występuje w Postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami (konsorcjum), przedmiotowe oświadczenie składa każdy z konsorcjantów.

7. Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Więcej informacji w pkt 1.9 SWZ.

8. Wykonawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu jest uprawniony i zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula dostępna jest tutaj:https://www.tauron-cieplo.pl/rodo/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow-i-ich-pracownikow-wspolpracownikow

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy PZP (art. 505–590 ustawy PZP). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/04/2022