Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 205194-2015

Display compact view

13/06/2015    S113

Slovakia-Bratislava: Highways engineering services

2015/S 113-205194

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
National registration number: 35919001
Postal address: Mlynské nivy 45
Town: Bratislava-Ružinov
Postal code: 821 09
Country: Slovakia
Contact person: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
For the attention of: Ing. Katarína Andraščíková
E-mail: katarina.andrascikova@ndsas.sk
Telephone: +421 258311106
Fax: +421 258311701

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.ndsas.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk

Electronic access to information: http://www.uvo.gov.sk

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Other: príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), Dodatku stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2.profil.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava.

NUTS code SK010 Bratislavský kraj

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Svrčinovec, úsek Oščadnica – Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71311220 Highways engineering services

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT: 2 600 000 EUR
II.2.2)Information about options
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 0 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk je 78 000 EUR.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Podrobné informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Podrobné informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.4)Other particular conditions
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia - podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní.
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona, resp. § 128 zákona. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1. podľa § 26 ods. 1 zákona:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
f) je oprávnený poskytovať služby vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú predkladá záujemca ponuku;
g) nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
2. podľa § 26 ods. 2 zákona:
Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 1:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace;
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace;
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace;
e) písm. f) dokladom o oprávnení poskytovať služby;
f) písm. h) čestným vyhlásením;
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
3. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 28.4.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona – že nie je v reštrukturalizácii (bod 1. písm. c)) predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace (bod 2. písm. b)).
4. Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len členský štát), je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov.
5. Ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu;
6. Ak záujemcovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejného obstarávania vylúčený;
7. Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bodu 6 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;
8. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu;
9. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;
10. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1 písm.g) zákona preukazuje verejný obstarávateľ;
11. Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
12.Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa preukazovania majetkovej účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní:
1. verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť:
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť;
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať; alebo
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári;
2. kvalifikovanou účasťou sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť;
3. majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace;
4. záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa preukazovania majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne;
5. splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní.
Záujemca vo svojej ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):
1. podľa § 27 zákona:
Záujemca finančné a ekonomické postavenie preukáže: Vyjadrením banky/bánk, v ktorej/ých má Záujemca vedený/é účet/y o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky;
2. záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá;
3. skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne;
4. splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona):
— podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti záujemcu plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného záujemcu pre vykonávanie služieb, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti – postavenia – podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní.
Záujemca v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):
1. podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona:
— predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého predmetu zákazky t. j. vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len DSP), alebo vypracovanie dokumentácie na ponuku, ktorej súčasťou je dokumentácia realizácie stavby (ďalej len DP, ktorého súčasťou je DRS), alebo vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len DRS) pre diaľnice a rýchlostné cesty zhotovených za roky 2012–2014:
a) diaľnica alebo rýchlostná cesta s dĺžkou trasy min.5 km/ dĺžka trasy diaľnice alebo rýchlostnej cesty musí byt len jedna dĺžka diaľnice alebo rýchlostnej cesty min. 5 km riešená v DSP, alebo DP ktorého súčasťou je DRS, alebo DRS, nie ako súčet dĺžok;
b) na novostavbu cestného mostného objektu min. dĺžky 230 m, ktorý bol súčasťou diaľnice alebo rýchlostnej cesty riešený v DSP, alebo DP ktorého súčasťou je DRS, alebo DRS;
c) na novostavbu tunelového objektu min. dĺžky 500 m, ktorý bol súčasťou diaľnice alebo rýchlostnej cesty riešený v DSP, alebo DP ktorého súčasťou je DRS, alebo DRS.
Požadovaný zoznam poskytnutých služieb musí byť predložený v kombinácii: a)+b)+c), alebo a)+b) a c) ako súčasť a) alebo b). Na preukázanie splnenia podmienok podľa bodu a) a b) uchádzač predloží referencie, ktoré sa vzťahujú pre dve rôzne stavby.
Záujemcom predložený zoznam poskytnutých služieb bude doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb, s uvedením názvu poskytnutej služby a stručného opisu, zmluvnej ceny v EUR bez DPH, zmluvného termínu a skutočného termínu dodania, názvu alebo obchodného mena zmluvného partnera – jeho sídlo, kontaktnú osobu a telefonické spojenie a e-mail na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia;
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané;
2. podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona:
Predložiť údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov a osobitne osôb záujemcu, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služieb.
Uvedie menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z hlavného inžiniera projektu, zodpovedného projektanta pre cestnú časť, zodpovedného projektanta pre mostnú časť, zodpovedného projektanta pre tunelovú časť, zodpovedného projektanta za vetranie tunela, zodpovedného projektanta pre geologickú časť, projektanta pre životné prostredie, koordinátora dokumentácie, zodpovedného projektanta za kvalitu dokumentácie a osoby zodpovedné za vypracovanie ostatných častí a príloh jednotlivých dokumentácií a to: cesty; mosty; dopravnoinžinierska časť; tunely; pozemné stavby; inžinierske siete – slaboprúd, silnoprúd, vodárenské objekty, plyn; geodetická časť; geologická časť – inžiniersky geológ, hydrogeológ, geotechnik; BOZP, pedológia; biota; dendrológia; Natura 2000, hluk; exhalácie (emisie); korózie (geoelektrická časť); archeológia, rozpočet.
Hlavný inžinier projektu – musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) resp. (kategórie inžinierske stavby – dopravné stavby) a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom.
Hlavný inžinier projektu môže byť zodpovedný aj za vypracovanie cestnej časti. Hlavný inžinier projektu predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával hlavného inžiniera projektu, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (TŠ, DSZ, DÚR, DSP, DP ktorého súčasťou je DRS) pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Zodpovedný projektant pre cestnú časť – musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) resp. (kategórie inžinierske stavby – dopravné stavby) a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom.
Súčasne predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával zodpovedného projektanta, minimálne 1 (jeden) rovnakého predmetu zákazky (DUR, DSZ, DSP, DP ktorého súčasťou je DRS) pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest za uplynulých 7 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zodpovedný projektant cestnej časti zastupuje hlavného inžiniera projektu počas lehoty vypracovania tejto zákazky.
Zodpovedný projektant pre mostnú časť – musí mať odbornú spôsobilosť autorizácie stupňa I2 – Konštrukcie inžinierskych stavieb, Projektovanie inžinierskych stavieb – mosty a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom.
Súčasne predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával zodpovedného projektanta minimálne 2 (dvoch) mostných objektov pre cestnú dopravu s dĺžkou min.150 m v rámci vypracovania DSP, DP ktorého súčasťou je DRS pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest, za uplynulých 7 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Zodpovedný projektant pre tunelovú časť – musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) resp. (kategórie inžinierske stavby – dopravné stavby) a vydané Osvedčenie o odbornej spôsobilosti od Banského úradu a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom.
Súčasne predloží zoznam projektov, u ktorých vykonával zodpovedného projektanta minimálne 1 (jedného) tunela s dĺžkou min. 500 m v rámci vypracovania (DSP, DP ktorého súčasťou je DRS) pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Zodpovedný projektant za vetranie tunela – musí mať odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a vydané Osvedčenie o odbornej spôsobilosti od Banského úradu a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom.
Súčasne predloží zoznam projektov, u ktorých vykonával zodpovedného projektanta za vetranie tunela minimálne 1 (jedného) s dĺžkou min. 500 m v rámci vypracovania (DSP, DP ktorého súčasťou je DRS) pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Zodpovedný projektant pre geologickú časť – musí mať odbornú spôsobilosť na inžinierskogeologický prieskum vydaný Ministerstvom životného prostredia SR v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. (geologický zákon) a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom. Súčasne predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával hlavného riešiteľa úlohy minimálne 2 (dva) z podrobného inžinierskogeologického prieskumu realizovaného v rámci DSP pre stavby dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Súčasne sa požaduje za člena pracovnej skupiny, ktorý bude zabezpečovať hydrogeologickú časť, preukázať doklad o odbornej spôsobilosti na hydrogeologický prieskum, vydaný Ministerstvom životného prostredia SR v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. (geologický zákon) a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom. Súčasne predloží zoznam projektov minimálne 2 (dva) z podrobného inžinierskogeologického prieskumu realizovaného v rámci DSP pre stavby dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Člen pracovnej skupiny geotechnik – musí mať osvedčenie statika stavieb a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom.
Súčasne predloží zoznam projektov, v rámci ktorých bol zodpovedný za geotechnickú časť minimálne 1 (jeden) realizovaný v rámci DSP pre stavby dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Projektant pre životné prostredie – musí mať odbornú spôsobilosť pre posudzovanie zložiek životného prostredia v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov minimálne v odbore činnosti ochrana prírody a krajiny a oblasti činnosti líniové stavby a vyžaduje sa prax min. 10 rokov preukázaná pracovným životopisom.
Súčasne predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával hlavného koordinátora alebo zodpovedného riešiteľa za životné prostredie minimálne 1 (jeden) pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA (Zámer alebo Správa) na stavbách diaľnic a rýchlostných ciest za uplynulých 7 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Koordinátor dokumentácie – musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) resp. (kategórie inžinierske stavby – dopravné stavby) a prax s projektovaním diaľnic a rýchlostných ciest min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom.
Zodpovedný projektant za kvalitu dokumentácie – musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) resp. (kategórie inžinierske stavby – dopravné stavby) a predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával hlavného inžiniera projektu, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (TŠ, DSZ, DÚR, DSP, DP, ktorého súčasťou je DRS) pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest za uplynulých 15 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Zoznam projektov hlavného inžiniera projektu, zodpovedného projektanta pre cestnú časť, zodpovedného projektanta pre mostnú časť, zodpovedného projektanta pre tunelovú časť, zodpovedného projektanta za vetranie tunela, zodpovedného projektanta pre geologickú časť, člena pre hydrogeologickú časť, člena pre geotechniku, projektanta pre životné prostredie, koordinátora dokumentácie, zodpovedného projektanta za kvalitu dokumentácie musí obsahovať:
a) meno a priezvisko;
b) názov poskytnutej služby a stručný opis;
c) čas plnenia zmluvy, t. j. od – do (mesiac, rok);
d) názov alebo obchodné meno odberateľa/objednávateľa a sídlo, resp. zamestnávateľa;
e) kontaktnú osobu (meno) zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa a tel. č., e-mail, kde je možné si tieto údaje overiť.
Súčasne záujemca predloží zoznam osôb, ktorí sa budú podieľať na vypracovaní jednotlivých častí stavby s uvedením odbornej praxe a názvami zákaziek, na ktorých vypracovaní sa zúčastňovali s uvedením pozície.
Osoby zodpovedné za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie a príloh jednotlivých dokumentácií a to: cesty; mosty; dopravnoinžinierska časť; tunely, pozemné stavby, inžinierske siete – slaboprúd, silnoprúd, vodárenské objekty, plyn; geodetická časť; geologická časť – inžiniersky geológ, hydrogeológ, geotechnik; BOZP; pedológia; biota; dendrológia; Natura 2000, hluk; exhalácie (emisie); korózie (geoelektrická časť); archeológia, rozpočet musia predložiť pracovné životopisy a doklady o odbornej spôsobilosti (kópie preukazov odbornej spôsobilosti vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/1995 Z. z. a 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona č. 569/2007 Z. z. (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia resp. ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie) týkajúci sa predmetnej časti dokumentácie.
U členov pracovnej skupiny zodpovedných za pedológiu, Natura 2000, exhalácie (emisie), rozpočet, predložiť pracovný životopis a úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní.
Predložený pracovný životopis člena pracovnej skupiny (podpísaný príslušným členom pracovnej skupiny) musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko príslušného člena pracovnej skupiny, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi.
Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktorým záujemca preukáže splnenie podmienok účasti;
3. podľa § 28 ods. 1 písm. i) zákona:
Záujemca uvedie priemerný ročný počet zamestnancov a iných osôb podieľajúcich sa na plnení zákaziek podobného charakteru za posledné 3 roky, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, v minimálnom počte 30 osôb.
Záujemca uvedie priemerný ročný počet vedúcich zamestnancov záujemcu alebo osôb v podobnom postavení za posledné 3 roky, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, v minimálnom počte 3 osoby;
4. podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona:
predložiť vyhlásenie, že má k dispozícii technické vybavenie v dostatočnom množstve a kvalite, potrebné na plnenie zmluvy:
HW:
pracovná stanica CAD/min. 10 ks
SW (s licenciou na záujemcu):
— CAD aplikácie s možnosťou výstupu vo formáte DWG, DGN alebo DXF / min. 2 ks,
— program na výpočet špecifickým cestných konštrukcií / min. 1 ks,
— program na navrhovanie líniových stavieb v 3D / min. 1 ks,
— súbor programov pre návrh a posúdenie statiky konštrukcií / min. 1 ks,
— program na tvorbu rozpočtov vo formáte *.xc4 (napr. ASPE, CENKROS a pod.) / min. 1 ks,
— program na výpočet hluku / min. 1 ks,
— program na výpočet exhalácií / min. 1 ks;
5. podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona:
Uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca poskytujúci služby v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
Podiel subdodávateľsky zabezpečovaných služieb rozpísať v členení: druh prác, subdodávateľ, hodnota služieb vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 písm. c) zákona požaduje, aby záujemca realizoval vlastnými kapacitami minimálne nasledovné časti zákazky:
Dopravné stavby – objekty č. 101-00
Mosty – objekty č. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Tunel objekt č. 401 (401-00-01 až 401-11-13) všetky objekty tunela;
6. záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá;
7. záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne;
8. splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona):
K bodu 1: Splnením uvedenej podmienky účasti záujemca preukáže schopnosť a spôsobilosť pre poskytnutie požadovaných služieb v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite a na základe dostatočných skúseností.
K bodu 2: Splnením uvedenej podmienky účasti záujemca preukáže, že osoby, ktoré budú zodpovedné za zhotovenie predmetu zákazky sú dostatočne odborne spôsobilé na poskytnutie predmetných služieb.
K bodu 3: Splnením podmienky účasti záujemca preukáže dostatočné personálne zabezpečenie nevyhnutné pre splnenie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite.
K bodu 4: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o technickom vybavení záujemcu, čím sa preukáže, že má k dispozícii technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné pre plnenie predmetu zákazky.
K bodu 5: Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, či záujemca má predpoklady na splnenie predmetu zákazky, aj pri zabezpečení plnenia predmetu zákazky subdodávateľmi. Verejný obstarávateľ požaduje projektové práce v odboroch Dopravné stavby, Mosty a Tunel realizovať vlastnými kapacitami z dôvodu, že majú zásadný vplyv na kvalitu a rozsah požadovaných prác, čo znamená že ich považuje za zásadné z pohľadu realizácie tejto zákazky.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: yes
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision: Podľa zákona č. 138/1992 Zb., zákona č. 569/2007 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 50/1976 Zb., zákona č. 138/1992 Zb., zákona č. 215/1995 Z. z. a 216/1995 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 543/2002 Z. z., zákona č. 49/2002 Z. z., zákona 355/2007 Z. z.
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
10301/30102/27082014
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Prior information notice

Notice number in the OJEU: 2014/S 166-296507 of 30.8.2014

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.7.2015 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Slovak.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.8)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
1. Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 25.6.2015. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.
2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, sú považované za žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní. Záujemca ich doručuje v uzatvorenom obale (1 x originál) s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil, DSP, 8a, dSZ, DP, AD, KD – Žiadosť o účasť – Neotvárať“, poštou, osobne alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v tomto oznámení. Doklady odporúčame, aby boli zviazané, očíslované a parafované štatutárnym zástupcom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť predložené ako originály resp. úradne overené fotokópie.
Ak žiadosť o účasť predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, dokumenty a iné písomnosti, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tejto užšej súťaži v pôvodnom jazyku, v ktorom boli vyhotovené (ďalej len originálne dokumenty), a súčasne aj ich preklad do štátneho (t. j. slovenského) jazyka (ďalej len preložené dokumenty) okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov medzi obsahom originálnych dokumentov a preložených dokumentov, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku Slovenskej republiky.
Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ zašle len vybraným záujemcom, ktorí požiadali o účasť v užšej súťaži a splnili podmienky účasti.

3. Verejný obstarávateľ bude zverejňovať na profile: www.uvo.gov.sk doplnenia a vysvetlenia podmienok účasti pre túto užšiu súťaž.

4. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky, aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Doklady, ktorými záujemca
preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, záujemca predloží v pôvodnej mene a v mene euro.
5. Doplňujúce informácie k bodu II.3 Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie:
— DSP – do 365 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
— Oznámenie 8a – do 365 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
— dSZ – do 365 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
— DP – do 180 dní na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa ako objednávateľa,
— AD – predpokladaný čas výkonu rok 2018 až rok 2020,
— KD – predpokladaný čas výkonu rok 2018 až rok 2020.
6. Verejný obstarávateľ požaduje nasledovnú súčinnosť:
6.1 úspešný uchádzač, alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 Zákona, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní;
6.2 úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 6.1 zmluvu v 4 rovnopisoch vrátane všetkých jej príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a to v súlade s týmto bodom. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
6.2.1 Úspešný uchádzač je povinný predložiť Zoznam členov pracovnej skupiny, ktorých uviedol vo svojej ponuke na preukázanie splnenia podmienok účasti. Úspešný uchádzač je oprávnený aktualizovať Zoznam členov pracovnej skupiny, a to výlučne na pozícii hlavného inžiniera projektu a zodpovedného projektanta pre cestnú časť, a to výlučne v prípade, že u týchto osôb v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 6.1 nie je schopný zabezpečiť splnenie podmienky uvedenej v bode 6.5 a 6.6 tejto časti Oznámenia. V prípade, aktualizácie Zoznamu členov pracovnej skupiny v zmysle predchádzajúcej vety, úspešný uchádzač sa zaväzuje vo vzťahu k osobám, ktoré aktualizoval, predložiť verejnému obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti týchto osôb. Nesplnenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto bode bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti;
6.3 úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 6.1 aktualizovaný Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Zároveň je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ, ktorého uviedol v zozname spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 Zákona. Úspešný uchádzač je zároveň povinný preukázať (zdokladovať) zabezpečenie subdodávateľov. Dokladom sa rozumie zmluvné zabezpečenie (Zmluva o budúcej zmluve) prípadne iný relevantný preukazný doklad, ktorým vie úspešný uchádzač preukázať zabezpečenie subdodávateľov, pričom úspešný uchádzač nesie zodpovednosť za to, že uzatvorené subdodávateľské zmluvy budú v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti;
6.4
6.4.1 Úspešný uchádzač sa zaväzuje najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 6.1 predložiť verejnému obstarávateľovi osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú úspešný uchádzač ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním všetkých jeho činnosti na predmete Zmluvy a v rozsahu uvedenom v Zmluve (profesijná zodpovednosť) na poistnú sumu 260 000 EUR, slovom dvestošestdesiattisíc EUR (ďalej len poistná zmluva), pričom okrem úspešného uchádzača nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou člena skupiny dodávateľov podľa tohto bodu.
6.4.2 Úspešný uchádzač sa zaväzuje najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 6.1 predložiť verejnému obstrávateľovi poistnú zmluvu, v ktorej bude dojednané aj nasledovné ustanovenie: Škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci tretej osoby. Za škodu na veci sa považuje aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzické poškodenie), ktorá bráni vyhotoveniu alebo riadnemu užívaniu stavby podľa plánovaného účelu a vznikla v dôsledku porušenia profesijných povinnosti poisteného.
6.4.3 Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poistnej zmluvy po celú dobu trvania Zmluvy (t.j. do skončenia záručnej doby v zmysle Zmluvy, ktorá končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu D3 Oščadnica Čadca, Bukov, 2. Profil), za pôvodne dojednaných poistných podmienok a v tej súvislosti sa zaväzuje v prípade poistnej zmluvy dojednanej na kratšiu poistnú dobu, predložiť verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi novú poistnú zmluvu, v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poistnej zmluvy.
6.4.4 V prípade, ak je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi poistnú zmluvu uzavretú medzi poistiteľom a všetkými členmi skupiny dodávateľov ako poistenými/spolupoistenými alebo predložiť samostatné poistné zmluvy, uzavreté každým jednotlivým členom skupiny dodávateľov zvlášť. V prípade poistných zmlúv uzatváraných jednotlivými členmi skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné zmluvy dojednané na poistnú sumu zodpovedajúcu výške percentuálneho podielu z poistnej sumy podľa prvej vety tohto bodu, rovnajúceho sa výške percentuálneho podielu, akým sa uvedený člen skupiny dodávateľov podieľa na plnení predmetu Zmluvy podľa zmluvy upravujúcej vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny dodávateľov.
6.4.5 Platnosť a účinnosť poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorského dozoru a koordinátora dokumentácie sa úspešný uchádzač ako zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu D3 Oščadnica Čadca, Bukov, 2. profil.
V prípade, že úspešný uchádzač nepredloží poistnú zmluvu v zmysle tohto bodu 6.4, bude to verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
6.5 Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 6.1 čestné vyhlásenie, že člen pracovnej skupiny v pozícii hlavného inžiniera projektu nebude vykonávať v období od nadobudnutia účinnosti Zmluvy až do podpisu posledného preberacieho protokolu k dielu v zmysle Zmluvy (s výnimkou obdobia medzi podpisom preberacieho protokolu k dielu v zmysle Zmluvy a doručením písomnej výzvy na doručenie ďalšieho diela v zmysle Zmluvy), činnosti rovnaké alebo obdobné, aké budú predmetom výkonu jeho funkcie podľa ustanovení Zmluvy (s výnimkou výkonu činnosti autorského dozoru), na akomkoľvek inom diele/projekte, t.j. aby uvedeným spôsobom nespolupracoval pri vyhotovení iného diela, resp. dokumentácií, aké budú predmetom Zmluvy. V prípade, že úspešný uchádzač nepredloží čestné vyhlásenie alebo v ňom uvedie nepravdivé informácie, bude to verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
6.6 Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 6.1 čestné vyhlásenie, že člen pracovnej skupiny v pozícii zodpovedného projektanta pre cestnú časť nebude vykonávať v období od nadobudnutia účinnosti Zmluvy až do podpisu posledného preberacieho protokolu k dielu v zmysle Zmluvy (s výnimkou obdobia medzi podpisom preberacieho protokolu k dielu v zmysle Zmluvy a doručením písomnej výzvy na doručenie ďalšieho diela v zmysle Zmluvy), činnosti rovnaké alebo obdobné, aké budú predmetom výkonu jeho funkcie podľa ustanovení Zmluvy, s výnimkou vykonávania rovnakej alebo obdobnej činnosti maximálne na jednom inom diele/projekte. V prípade, že úspešný uchádzač nepredloží čestné vyhlásenie alebo v ňom uvedie nepravdivé informácie, bude to verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
6.7 V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 6.1 predložiť relevantný doklad preukazujúci splnenie podmienky uvedenej v bode 18.4 súťažných podkladov. V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a zmluva s verejným obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 6.1 plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť výslovne uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/ osôb na podpis zmluvy (ak takáto plná moc nebola predložená uchádzačom v rámci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
6.8 Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 6.1 koordinátorom dokumentácie podpísané Poverenie podľa §3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Vzor poverenia tvorí Prílohu č. 10 časti B1 Opisu predmetu zákazky týchto SP. Verejný obstarávateľ zašle úspešnému uchádzačovi verejným obstarávateľom podpísané Poverenie spolu s Výzvou na poskytnutie riadnej súčinnosti.
6.9 Ak úspešný uchádzač, alebo uchádzači odmietnu uzavrieť Zmluvu alebo nesplnia povinnosť poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť podľa bodov 6.1 až 6.8 potrebnú na uzavretie Zmluvy, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač, alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť Zmluvu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť podľa bodov 6.1 až 6.8 potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli k jej uzavretiu písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač, alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť podľa bodov 6.1 až 6.8 potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli k jej uzavretiu písomne vyzvaní.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
National registration number: 31797903
Postal address: Dunajská 68, P.O.Box 58
Town: Bratislava 24
Postal code: 820 04
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
National registration number: 31797903
Postal address: Dunajská 68, P.O.Box 58
Town: Bratislava 24
Postal code: 820 04
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
9.6.2015