We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 205205-2022

15/04/2022    S75

Croatia-Zagreb: Electricity

2022/S 075-205205

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
National registration number: 54189804734
Postal address: Koledovčina ulica 1
Town: Zagreb
NUTS code: HR Hrvatska
Postal code: 10000
Country: Croatia
Contact person: Antonija Šešerinac
E-mail: antonija.seserinac@viozz.hr
Telephone: +385 13492100
Fax: +385 13492104
Internet address(es):
Main address: www.viozz.hr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F5-0014799
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Električna energija

Reference number: E-17-MV-RO-22
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet nabave je nabava robe – ELEKTRIČNE ENERGIJE, odnosno opskrba električnom energijom Naručitelja kao povlaštenog kupca, sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi. Isporučena električna energija mora sadržavati minimalno 50% električne energije iz obnovljivih izvora.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 850 000.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR065 Zagrebačka županija
Main site or place of performance:

Zagrebačka županija, točne lokacije su određene u točki 2.8. DON-a.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet nabave je nabava robe – ELEKTRIČNE ENERGIJE, odnosno opskrba električnom energijom Naručitelja kao povlaštenog kupca, sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi. Isporučena električna energija mora sadržavati minimalno 50% električne energije iz obnovljivih izvora.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Udio električne energije iz obnovljivih izvora / Weighting: 10 bodova (10%)
Price - Weighting: 90 bodova (90%)
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 850 000.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. Dokumentacije o nabavi gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, Upis u strukovni registar / Upis u obrtni registar).

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti navedenu u ESPD obrascu, osim ako već posjeduje te dokumente.

Kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti:

- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente na zahtjev naručitelja u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točke 4.1.1. ove Dokumentacije o nabavi, naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te pozvati ponuditelja koji je podnio sljedeću ekonomski najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje. Naručitelj može sukladno čl. 263. st. 2. ZJN 2016 pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno pododjeljcima 2. i 4. Odjeljka C „Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta“ ZJN 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Sredstva za financiranje nabave robe koja je predmet nabave osigurava Naručitelj.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Detaljne odredbe zajednice ponuditelja se nalaze u točki 7.11. DON-a.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2022
Local time: 10:00
Place:

Zagreb, Koledovčina ulica 1, IV. kat

Information about authorised persons and opening procedure:

Provodi se postupak javnog otvaranja ponuda. Ponude otvaraju najmanje dva člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja, a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji/obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati članovima stručnog povjerenstva naručitelja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/04/2022