Services - 206179-2017

31/05/2017    S103    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителен надзор по време на строителството

2017/S 103-206179

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„Топлофикация София“ ЕАД
831609046
ул. „Ястребец“ № 23Б
София
1680
България
Лице за контакт: Ива Ненчева, Боряна Петкова
Телефон: +359 29033107
Електронна поща: i.nencheva@toplo.bg
Факс: +359 28594149
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.toplo.bg

Адрес на профила на купувача: http://zop.toplo.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170526PWgO2443698

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.zop.toplo.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с реализация на обект: Реконструкция и модернизация на Енергийни котли ЕК 220 t/h ст. № 7 и 8 в ТЕЦ София.

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с реализация на обект: „Реконструкция и модернизация на Енергийни котли ЕК 220 t/h ст. № 7 и 8 в ТЕЦ „София“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ТР „София “ — ул. „История Славянобългарска“ № 6.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с реализация на обект: „Реконструкция и модернизация на Енергийни котли ЕК 220 t/h ст. № 7 и 8 в ТЕЦ „София“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да притежава валиден лиценз съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1. от ЗУТ, издадено от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Удостоверението/ Лиценза се придружава със списък на правоспособните физически лица, представляващ неразделна част от него.

За доказване съответствието с изискването, участникът следва да предостави (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор, Буква А горното обстоятелство.

Доказва се чрез заверени копия на Удостоверение/ Лиценз и списък на правоспособните физически лица.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не изисква такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 услуги, с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Не се изисква обем на услугите.

Под услуги, „с предмет, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбират дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, във връзка с изпълнение на обекти във сферата на енергетиката за монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения над 10MW (енергийни/водогрейни котли или парни/газови турбини).

2. Участникът трябва да разполага със следния екип от експерти:

Екипът от експерти трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

2.1. Експерт 1: Ръководител на екипа –1 експерт.

— Висше образование — образователно квалификационна степен „Магистър“, с квалификация „строителен инженер“;

— Общ професионален опит по специалността: минимум 7 (седем) години;

— Специфичен опит: участие в екип на ръководна позиция (ръководител на обект) на мин. 1 (един) изпълнен обект — за упражняване на строителен надзор.

2.2. Експерт 2: Инженер по част „Машинно — Технологична“ –1 експерт.

— Висше образование — образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност „Топлотехника“ или „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ или такава специалност въз основа на която се придобива квалификация „машинен инженер“ или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);

2.3. Експерт 3: Инженер по част „Електрическа“ –1 експерт.

— Висше образование — образователно квалификационна степен „Магистър“, със специалност, въз основа на която се придобива квалификация „електроинженер“.

2.4. Експерт 4: Инженер по част „Конструктивна“ –1 експерт.

— Висше образование — образователно квалификационна степен „Магистър“, спец. „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности).

2.5. Експерт 5: Технически контрол по част „Конструктивна“ –1 експерт.

— Висше образование — образователно квалификационна степен „Магистър“, спец. „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности).

— Да притежава валидно удостоверение за извършване на дейността технически контрол по част „Конструктивна“.

2.6. Експерт 6: Инженер по материали –1 експерт.

— Висше образование –образователно квалификационна степен „Магистър“, с квалификация „строителен инженер“ или „инженер химик“.

— Да притежава валидно удостоверение за преминал курс за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ или еквивалент.

Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на 1 експерт.

3. Участникът следва да притежава сертификат за качество EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация упражняване на строителен надзор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 услуги, с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Под услуги, „с предмет, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбират дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, във връзка с изпълнение на обекти във сферата на енергетиката за монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения над 10 MW (енергийни/водогрейни котли или парни/газови турбини).

За доказване съответствието с изискването, Участникът следва да предостави (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор, Буква В горното обстоятелство.

Доказва се чрез списък на услугите, които са идентични и сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от дата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Доказателства за извършените услуги могат да са под формата на удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо предоставянето на услугата и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставената услуга или други документи, по преценка на участника, които възложителят приеме за подходящи.

2. Участникът трябва да разполага със следния екип от експерти:

Екипът от експерти трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

2.1. Експерт 1: Ръководител на екипа –1 експерт.

— Висше образование — образователно квалификационна степен „Магистър”, с квалификация „строителен инженер”;

— Общ професионален опит по специалността: минимум 7 (седем) години;

— Специфичен опит: участие в екип на ръководна позиция (ръководител на обект) на мин. 1 (един) изпълнен обект — за упражняване на строителен надзор.

2.2. Експерт 2: Инженер по част „Машинно — Технологична“ –1 експерт.

— Висше образование — образователно квалификационна степен „Магистър”, специалност „Топлотехника” или „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ или такава специалност въз основа на която се придобива квалификация „машинен инженер” или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);

2.3. Експерт 3: Инженер по част „Електрическа“ –1 експерт.

— Висше образование — образователно квалификационна степен „Магистър”, със специалност, въз основа на която се придобива квалификация „електроинженер”.

2.4.Експерт 4: Инженер по част „Конструктивна“ –1 експерт.

— Висше образование — образователно квалификационна степен „Магистър”, спец. „Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено и гражданско строителство” или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности).

2.5. Експерт 5: Технически контрол по част „Конструктивна“ –1 експерт.

— Висше образование — образователно квалификационна степен „Магистър”, спец. „Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено и гражданско строителство” или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности).

— Да притежава валидно удостоверение за извършване на дейността технически контрол по част „Конструктивна“.

Продължава в раздел VI:Допълнителна информация т.3.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. Участник в процедурата или посочен от него подизпълнителили трето лице не се следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономически и финансови отношения на дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРК).

3. Всички изисквания към участниците и офертите за участие са съгласно документацията за участие в процедурата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се предоставя в 1 от следните форми:

— парична сума;

— банкова гаранция;

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранция за изпълнение.

Гаранциите под формата на парична сума се внасят на банковата сметка на „Топлофикация София“ ЕАД: „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBBGSF.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Начинът и сроковете на плащане са посочени в проекта на договор.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на поръчката са подробно разписани в документацията за участие.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/06/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/07/2017
Местно време: 14:30
Място:

Гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

2.6. Експерт 6: Инженер по материали –1 експерт.

— Висше образование –образователно квалификационна степен „Магистър“, с квалификация „строителен инженер“ или „инженер химик“.

— Да притежава валидно удостоверение за преминал курс за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ или еквивалент.

За доказване съответствието с изискването, участникът следва да предостави (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор, Буква В горното обстоятелство.

Доказва се чрез Списък на персонала, който ще изпълнява дейностите по предмета на поръчката, в който е посочено образованието и професионалната компетентност на лицето/лицата.

3. Участникът следва да притежава сертификат за качество EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация упражняване на строителен надзор.

За доказване съответствието с изискването, участникът следва да предостави (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор“, Буква В горното обстоятелство.

Доказва се чрез Копие на сертификат за качество по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация упражняване на строителен надзор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване на жалба по процедура са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/05/2017