We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 207020-2022

Submission deadline has been amended by:  254865-2022
19/04/2022    S76

Poland-Sanok: Fuels

2022/S 076-207020

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
National registration number: NIP: 687 00 05 556
Postal address: ul. Jana Pawła II 59
Town: Sanok
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Postal code: 38-500
Country: Poland
Contact person: Radosław Wituszyński, Kamil Bujacz
E-mail: sekretariat@spgk.com.pl
Telephone: +48 573378238
Fax: +48 134648862
Internet address(es):
Main address: www.spgk.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://spgk.nowybip.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Ogólne usługi publiczne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa paliw płynnych

Reference number: IDZ.261.1.3.2022
II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb-95 oraz oleju napędowego (letniego, przejściowego i zimowego) na zasadach określonych w projekcie umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09132100 Unleaded petrol
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Stacja paliw, ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb-95 oraz oleju napędowego (letniego, przejściowego i zimowego) na zasadach określonych w projekcie umowy.

2. Szacunkowa wielkość zapotrzebowania w okresie obowiązywania umowy wynosi:

1) benzyna bezołowiowa Pb-95 - 452 m3

2) olej napędowy: - 1.220 m3

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia maksymalnie o 25% ilości wskazanych w ust. 2 w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o ilości jak wyżej ,strony rozliczą dostawy wg. rzeczywiście dostarczonej ilości paliw, a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego.

4. Wyżej wymienione paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w:

1) Ustawie o systemie monitorowania i kontrowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz.U. 2021 poz. 133 z późniejszymi zmianami);

2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz.1680 z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 727 z późniejszymi zmianami) zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych;

3) Normach jakości: PN-EN 228 (dla benzyn bezołowiowych) oraz PN-EN 590 (dla oleju napędowego) lub równoważnych.

5. Wykonawca będzie dostarczał paliwa do Stacji Paliw zamawiającego, zlokalizowanej w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 59 własnym staraniem i na własny koszt.

6. Zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego zarówno na potrzeby własne jak i do dalszej odsprzedaży. Zamawiający posiada Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązującą do 31.12.2030 r.

7. Szczegóły realizacji dostaw:

1) dostawa paliwa będąca przedmiotem umowy będzie realizowana w częściach odpowiadających bieżącemu zapotrzebowaniu Zamawiającego;

2) wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia paliw w dniu następnym w stosunku do dnia złożenia zamówienia, w ilościach i asortymencie ściśle odpowiadających zamówieniu złożonemu przez Zamawiającego;

3) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do każdej dostawy potwierdzoną kopię aktualnego atestu jakości dostarczonego paliwa lub odpisu świadectwa jakości paliwa wystawionego przez akredytowane laboratorium oraz dokument wydania paliwa z terminala paliw;

4) Zamawiający wymaga aby dostawy paliw odbywały się przy wykorzystaniu autocystern wyposażonych w spust z licznikiem wydanego paliwa oraz urządzenie wykonujące wydruk zawierający co najmniej informacje o ilości wydanego paliwa i jego temperaturze;

5) przyjęcia paliw odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach między 6:00 a 19:00.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek dostarczonego paliwa. Próbka paliwa pobierana będzie każdorazowo w przypadku uzasadnionego podejrzenia niezgodności z przedstawionym certyfikatem jakościowym /w tym: klarowność, zawiesiny, ślady wody i inne zanieczyszczenia/ i przekazana do zbadania w niezależnym laboratorium w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. 2014 r., nr 147, poz. 1035), o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony. W przypadku potwierdzenia niezgodności koszty takiego badania ponosi Wykonawca.

9. Rozliczenie ilości dostarczonych paliw następować będzie zgodnie z normą PN-ISO 91-1:1999 lub równoważną tj. w temperaturze referencyjnej +15°C przy wykorzystaniu zalegalizowanego licznika autocysterny.

10.Pozostałe informacje zostały zawarte w rozdziale IV SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia - w zależności, który z wymienionych warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

- Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli wykaże on, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami, wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.);

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł.;

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli wykaże on, że wykonał w zakresie umów realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy paliw płynnych o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy (każde z zamówień).

Pouczenie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z wyrokiem TSUE C-387/14 – Wykonawca może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji. W takim przypadku Zamawiający będzie badał rzeczywisty udział tego Wykonawcy w realizacji prac wykonanych w ramach konsorcjum, który musi potwierdzać spełnienie warunku udziału.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

4. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.

5. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

6. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/05/2022
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu.

2. Otwarcie ofert jest niejawne.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Pozostałe informacje zawarte są w rozdziale XXI SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń II kwartał 2024 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 oraz 10, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP.

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia został określony w rozdziale IX SWZ.

4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5. Informacje o Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) oraz sposobie jego wypełnienia znajduje się w rozdziale IX ust. 1-6 SWZ.

6. Wykonawca sporządza ofertę w formie elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty znajduje się w rozdziale XVII SWZ.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów (innych niż wskazanych w rozdziale XVII ust. 3 SWZ) znajdują się w rozdziale XIII SWZ.

8. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą znajduje się w rozdziale XVII ust. 4 SWZ.

9. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje o wadium w tym sposobie, terminie składania i zwrotu wadium znajdują się w rozdziale XVIII SWZ.

10. W niniejszym postepowaniu Zamawiający nie żąda od Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, telefon: 134647800, faks: 134648862;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest Pan Michał Hassinger, telefon: 134647835, e-mail: michal.hassinger@spgk.com.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania: IDZ.261.1.3.2022, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty 215 000 euro, w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.);

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

12. Pozostałe zapisy odnośnie RODO zawarte są w rozdziale XXIX SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany;

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6.Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7.Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

c) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

d) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w art. 515 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

e)Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

•30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

•6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

•miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 22458800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2022