We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 207049-2022

19/04/2022    S76

Poland-Radom: Natural gas

2022/S 076-207049

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
National registration number: 670897379
Postal address: 11 Listopada 37/59
Town: Radom
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-600
Country: Poland
Contact person: Ewa Piasta-Grzegorczyk
E-mail: ewa.piasta-grzegorczyk@ra.policja.gov.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego-gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

Reference number: 15/22
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

Zamówienie podzielone jest na 2 Zadania:

1. Zadanie nr 1 – jednostki Policji garnizonu mazowieckiego (dla których funkcję OSD pełni Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o)

2. Zadanie nr 2 – PP Teresin (KPP Sochaczew) ( dla którego funkcję OSD pełni SIME Polska Sp. z o. o)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – jednostki Policji garnizonu mazowieckiego (dla których funkcję OSD pełni Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 1 – jednostki Policji garnizonu mazowieckiego (dla których funkcję OSD pełni Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – podział zużycia na grupy taryfowe zawarty jest w Charakterystyce przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1. do SWZ oraz w projekcie umowy - Załącznik nr 2 do SWZ. dostępnych na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę:

1.1 Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;

c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego, a art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010

r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów

medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054);

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania

ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w swz

zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_rado

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/08/2022
End: 31/07/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zadanie nr 1 – od dnia 02.08.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.

Z zastrzeżeniem punktu poboru KPP Węgrów, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 6, gdzie okres rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego szacuje się od dnia 01.10.2021 r., jednakże nie później niż od dnia 01.01.2023 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – PP Teresin (KPP Sochaczew) ( dla którego funkcję OSD pełni SIME Polska Sp. z o. o)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 2 – PP Teresin (KPP Sochaczew) ( dla którego funkcję OSD pełni SIME Polska Sp. z o. o)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – podział zużycia na grupy taryfowe zawarty jest w Charakterystyce przedmiotu zamówienia Załączniku 1.2 do SWZ oraz w projekcie umowy - Załącznik nr 2 do SWZ. dostępnych na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę:

1.1 Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;

c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego, a art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010

r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów

medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054);

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania

ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w swz

zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_rado

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/08/2022
End: 31/07/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 716).

Wykonawca zobowiązany będzie złożyć (NA WEZWANIE Zamawiającego):

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 716).

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W takim przypadku wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia musza złożyć wraz z ofertą oświadczenie z którego wynika, że dostawę wykonają poszczególni wykonawcy

Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w formie papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym, przekazuje się elektroniczne odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Poświadczenia cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (tj. wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub jeden z wykonawców, który umocowany został do prezentowania w postępowaniu członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

Zadanie nr 1 – od dnia 02.08.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.

Z zastrzeżeniem punktu poboru KPP Węgrów, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 6, gdzie okres rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego szacuje się od dnia 01.10.2021 r., jednakże nie później niż od dnia 01.01.2023 r.

zadanie nr 2 - od dnia 02.08.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2022
Local time: 10:05
Place:

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej mieszczącej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest niejawne

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej na której prowadzone jest postępowanie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. W prowadzonym postępowaniu zamawiający przewiduje zastosowanie art. 139 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie żądał (na wezwanie) następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

„ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

UWAGA: W przypadku gdy „Informacja z KRK” została wystawiona przez uprawniony podmiot w postaci

elektronicznej – nie należy jej drukować, tylko należy przesłać bezpośrednio dalej do Zamawiającego, za

pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej:

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa

w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał

(NA WEZWANIE) od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym

przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków

dowodowych:

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym wydaną

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997

r. (Dz. U. z 2021r. poz. 716).

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od

Wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415), Wykonawca składa w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w

zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.5. Jeżeli podmiotowy

środek dowodowy/ oraz inny dokument lub oświadczenie został sporządzony jako dokument elektroniczny oraz

wystawiony przez upoważnione podmioty:

• przekazuje się ten dokument.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca pozostałe zapisy w powyższym zakresie dostępne są na stronie

prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust.1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2022