We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 207111-2022

19/04/2022    S76

Romania-Suceava: Electricity

2022/S 076-207111

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Universitatea Stefan cel Mare Suceava
National registration number: 4244423
Postal address: Strada: Universităţii, nr. 13
Town: Suceava
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 720229
Country: Romania
Contact person: Eugenia Munteanu
E-mail: e-licitatie@usv.ro
Telephone: +40 330103703
Fax: +40 330103703
Internet address(es):
Main address: www.usv.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100141018
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Invatamant Superior
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA ÎN ANUL 2022

Reference number: 424442320224
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul îl constituie achiziţia energiei electrice pe piața concurențială de energie electrică, inclusiv transport și distribuție, pentru UNIVERSITATEA ,,Ștefan cel Mare” din Suceava în calitate de client eligibil, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitate de prelungire cu maxim 6 luni, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Răspunsul Autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 5 zile, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 433 526.15 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, str. Universitatii, nr. 13. Toate punctele de consum se gasesc in caietul de sarcini atasat.

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul îl constituie achiziţia energiei electrice pe piața concurențială de energie electrică, inclusiv transport și distribuție, pentru UNIVERSITATEA ,,Ștefan cel Mare” din Suceava în calitate de client eligibil, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitate de prelungire cu maxim 6 luni, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de plată / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertantul va depune in sectiunea Documente de calificare Declaratie, pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la

art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Rector: prof. univ. dr. ing. Valentin POPA

Prorector: prof. univ. dr. Mihai DIMIAN

Prorector: prof. univ. dr. Ştefan PURICI

Prorector: prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN

Prorector: prof. univ. dr. Mircea DIACONU

Director Direcția Economică: Ec. Geanina MACIUCA

Director General Ad-tiv: ing. Cătălin VELICU

Şef serviciu achiziţii publice: jr. Eugenia MUNTEANU

Oficiu juridic: Jr. Oana Georgeta BOICU POSASTIUC, jr. Iolanda Rusu, jr. Ioana Mirela FANDACHE

Comisia de evaluare a ofertelor va avea următoarea componenta:

Preşedinte cu drept de vot: Eugenia MUNTEANU

Membru: Erica FEDEREAC

Membru: Dumitru LUCAN

Membru de rezerva: Lucian Ioan OPAIT

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertantul va depune in sectiunea Documente de calificare o Declaratie, pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

AC/EC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerinta 1

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publica. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în urma aplicarii criteriului de atribuire la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publica.

Cerinta 2

Licența pentru desfășurarea activității de furnizare energie electrică, emisă de catre autoritatea competenta ANRE. Aceasta autorizatie ofera garanția ca ofertantul dispune de competența reglementată pentru prestarea serviciilor solicitate. Autorizarea este minim solicitata si suficienta pentru prestarea serviciilor reglementate. Modalitate de îndeplinire: Copie semnată ca și „conformă cu originalul”.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de furnizare energie electrica în copie conform cu originalul valabilă pe perioada contractului emisă de către autoritatea competentă ANRE, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în urma aplicarii criteriului de atribuire la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publica.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii Comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Potrivit art. 139 din HG 395/2016, stabilirea ofertei castigatoare se va realiza numai prin ordonarea descrescatoare a punctajelor obtinute de ofertele admisibile, cea castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. Evaluarea ofertelor se realizeaza pri acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in documentatia de atribuire.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: conform art. 139, alin. 3) din HG 395/2016.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Oficiul juridic al Universitatii “Stefan cel Mare”
Postal address: str. Universitatii, nr. 13, corp F, et. 2
Town: Suceava
Country: Romania
Telephone: +40 230216147/442
Internet address: www.usv.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2022