We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 207903-2022

19/04/2022    S76

Poland-Malechowo: Refuse and waste related services

2022/S 076-207903

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Malechowo
National registration number: 4990530407
Postal address: Gmina Malechowo
Town: Malechowo
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 76-142
Country: Poland
Contact person: Sławomir Liskowski
E-mail: urzad@malechowo.pl
Telephone: +48 943140561
Fax: +48 943184305
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/malechowo
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/malechowo
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/malechowo
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Malechowo od 01.07.2022 r. do 31.12.2023r. oraz wyposażenie, odbiór i za

Reference number: RIGP.2710.3.2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1) odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i biodegradowalnych, dostarczenie tych odpadów do dowolnej Instalacji Komunalnej;

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych selektywnie:

a) odpadów opakowaniowych ze szkła, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie,

b) odpadów z papieru i tektury (w tym opakowania), zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie,

c) odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malechowo,

4) odpadów wielkogabarytowych w tym mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużyte opony, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie,

5) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpady zielone stanowiące odpady komunalne - zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie ,

7) Wyposażenie oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL426 Koszaliński
Main site or place of performance:

Teren gminy Malechowo

II.2.4)Description of the procurement:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usług:

1) odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i biodegradowalnych, dostarczenie tych odpadów do dowolnej Instalacji Komunalnej;

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych selektywnie:

a) odpadów opakowaniowych ze szkła, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malechowo,

b) odpadów z papieru i tektury (w tym opakowania), zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malechowo,

c) odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malechowo,

4) odpadów wielkogabarytowych w tym mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużyte opony, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malechowo,

5) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpady zielone stanowiące odpady komunalne - zebranych w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malechowo,

7) Wyposażenie oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na działce 256/9 obręb ewidencyjny Niemica.

2. Dodatkowo odpady które będą przyjmowane w mobilnym punkcie selektywnego zbioru odpadów komunalnych:

1) odpady wielkogabarytowe;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

3. Wykonawca odbierający odpady selektywnie zebrane od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy przekaże odpady bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: Projekt Umowy – załącznik nr 6 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada aktualny na dzień składania:

• wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Malechowo, zgodnie z art. 9b i 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) - dotyczy wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

• zezwolenia na transport odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), oraz wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy, z uwzględnieniem art. 234 ust 2 w/w ustawy; zezwolenie na transport odpadów/wpis do rejestru winno obejmować co najmniej następujące kody odpadów:

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 - Opakowania z metali

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - Opakowania ze szkła

16 01 03 - Zużyte opony

17 01 01 – Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady minerałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

17 02 02 - Szkło

20 01 01 – Papier i tektura

20 01 02 – Szkło

20 01 10 - Tekstylia

20 01 11 - Odzież

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 27*- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

200132 - Leki i inne niż wymienione w 200131

ex 20 01 99 - odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 – Metale

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

zdolności technicznej lub zawodowej:

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia,

- min. jeden pojazd bezpylny z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą,

- min. jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,

- min. jeden pojazd bramowiec lub hakowiec

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/05/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/05/2022
Local time: 09:10
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Polska E-mail: Tel.: Faks: Adres internetowy:
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2022