We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 208008-2022

19/04/2022    S76

Poland-Katowice: Forestry management services

2022/S 076-208008

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
National registration number: NIP 634-025-79-13
Postal address: ul. Św. Huberta 43/45
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-543
Country: Poland
Contact person: Dawid Pasternak
E-mail: dawid.pasternak@katowice.lasy.gov.pl
Telephone: +48 326094543
Fax: +48 326094503
Internet address(es):
Main address: http://www.katowice.lasy.gov.pl/regionalna-dyrekcja-lp
Address of the buyer profile: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6340257913
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6340257913
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: Leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Reference number: RR.270.2.1.2022
II.1.2)Main CPV code
77231000 Forestry management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące opracowanie 3 projektów planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictw: Opole, Tułowice, Węgierska Górka na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r., Sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wisła na lata 2017-2026, wg stanu na 01.01.2023 r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego aneksu, Sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia powierzchni dla Nadleśnictwa Jeleśnia, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG) oraz Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w III stopniu zagęszczenia sieci punktów badań dla Nadleśnictwa Sucha, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych. Zamówienie podzielone jest na 6 części.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 485 494.88 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Opole

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77231400 Forest inventory services
77231900 Forest sectoral planning services
90711400 Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Opole

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Opole na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego planu – w ramach Zadania Nr 1

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 381 242.14 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2022
End: 01/02/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Tułowice

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77231400 Forest inventory services
77231900 Forest sectoral planning services
90711400 Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Tułowice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Tułowice na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego planu – w ramach Zadania Nr 2

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 345 787.68 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2022
End: 01/02/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Węgierska Górka

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77231400 Forest inventory services
77231900 Forest sectoral planning services
90711400 Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Węgierska Górka

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Węgierska Górka na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego planu wraz z dodatkowym pilotażowym zastosowaniem metody wykorzystującej lotniczy skaning laserowy (ALS) – w ramach Zadania Nr 3

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 392 154.66 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2022
End: 01/02/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wisła na lata 2017-2026, wg stanu na 01.01.2023 r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego aneksu

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77231400 Forest inventory services
77231900 Forest sectoral planning services
90711400 Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Wisła

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wisła na lata 2017-2026, wg stanu na 01.01.2023 r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego aneksu – w ramach Zadania Nr 4

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 33 680.62 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2022
End: 01/02/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia powierzchni dla Nadleśnictwa Jeleśnia, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym wykorzyst. metodyki określania wartości SIG

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77231400 Forest inventory services
77231900 Forest sectoral planning services
90711400 Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Jeleśnia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia powierzchni dla Nadleśnictwa Jeleśnia, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG) – w ramach Zadania Nr 5

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 231 812.47 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2022
End: 01/11/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w III stopniu zagęszczenia sieci punktów badań dla Nadleśnictwa Sucha, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77231400 Forest inventory services
77231900 Forest sectoral planning services
90711400 Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Sucha

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w III stopniu zagęszczenia sieci punktów badań dla Nadleśnictwa Sucha, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych – w ramach Zadania Nr 6

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 817.32 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2022
End: 01/11/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedłoży oświadczenie w formie JEDZ. Oświadczenie JEDZ należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 9.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,

(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

(c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP,

(d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

(e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 7 do SWZ),

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

c.d. w pkt. III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

1) Część I - dla Zadania Nr 1 – 130.000,00 złotych,

2) Część II - dla Zadania Nr 2 – 130.000,00 złotych,

3) Część III - dla Zadania Nr 3 – 130.000,00 złotych,

4) Część IV - dla Zadania Nr 4 – 25.000,00 złotych,

5) Część V - dla Zadania Nr 5 – 100.000,00 złotych,

6) Część VI - dla Zadania Nr 6 – 45.000,00 złotych.

Uwaga: Wykonawca składający ofertę na wykonanie kilku lub wszystkich Części – musi wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową – w wysokości stanowiącej sumę kwot wskazanych wyżej, dla poszczególnych Części, na które została złożona oferta.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku - Wykonawca winien złożyć Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej w pkt 9.2. lit b) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

Dokument będzie wymagany od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wezwany przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć ten dokument w termie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 10 dni.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), Wykonawca składający ofertę wykaże, że:

Część I-III: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko, który został zatwierdzony przez ministra właściwego ds. środowiska i był wykonany za cenę nie mniejszą niż 1 300 000,00 zł netto za wykazane opracowanie. Uwaga: w przypadku złożenia oferty na wykonanie każdego z trzech projektów planu urządzenia lasu (wymóg dotyczy każdego z Zadań nr 1-3, odrębnie).

Część IV: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego Aneksu do planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa, który został zatwierdzony przez ministra właściwego ds. środowiska i był wykonany za cenę nie mniejszą niż 150 000,00 zł netto za wykazane opracowanie,

Część V: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego opracowania siedliskowego dla nadleśnictwa, które było wykonane za cenę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł netto za wykazane opracowanie,

Część VI: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego opracowania fitosocjologicznego dla nadleśnictwa, które było wykonane za cenę nie mniejszą niż 450 000,00 zł netto za wykazane opracowanie,

Uwaga: w przypadku złożenia oferty na wykonanie więcej niż jednej Części – warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia zostanie wypełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie doświadczenia proporcjonalnego do ilości oraz rodzaju zadań oferowanych przez Wykonawcę (Opis w SWZ).

2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

Część I-III: Do wykonania opracowań, wyszczególnionych w Rozdziale 3 pkt. 3.1 a-c (część I-III) wskaże co najmniej po 5 osób, odrębnie na każdą Część (Nadleśnictwo). Do wykonania zamówienia dla jednego Nadleśnictwa wymaga się zatrudnienia co najmniej 5 osób na podstawie umowy o pracę. Wykazane osoby nie mogą się dublować (nie mogą być przyporządkowane do innych Nadleśnictw) z osobami z części I-III.

Każda z w/w osób przeznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia musi posiadać:

wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

lub wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

Część IV: Do wykonania opracowania, wyszczególnionego w Rozdziale 3 pkt. 3.1. d (Część IV) wskaże co najmniej 3 osoby, zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Łącznie do wykonania Części IV wymaga się zatrudnienia co najmniej 3 osób na podstawie umowy o pracę. Wykazane osoby mogą się dublować (mogą być przyporządkowane do innych Nadleśnictw) z osobami z części I-III, ale nie mogą się dublować z osobami z części V i VI.

Każda z osób przeznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia musi posiadać:

wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

lub wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

c.d. poniżej

Minimum level(s) of standards possibly required:

Część V-VI: Do wykonania opracowań, wyszczególnionych w Rozdziale 3 pkt. 3.1. e-f (Część V i VI) wskaże co najmniej po 5 osób, odrębnie na każdą Część (Nadleśnictwo), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Łącznie do wykonania Części V oraz VI wymaga się zatrudnienia co najmniej po 5 osób na podstawie umowy o pracę. Wykazane osoby mogą się dublować (mogą być przyporządkowane do innych Nadleśnictw) z osobami z części V-VI.

Każda z osób przeznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia musi posiadać:

wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych,

lub wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych.

Wskazane osoby, muszą posiadać wyżej wymagany staż pracy przy wykonywaniu prac urządzeniowych i brać udział w sporządzaniu (dla Części I-IV) co najmniej 2 planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, które zostały zatwierdzone przez ministra właściwego ds. środowiska, a w przypadku opracowania siedliskowego i fitosocjologicznego (dotyczy Części V, VI) muszą posiadać wyżej wymagany staż pracy przy wykonywaniu tego typu prac i brać udział w sporządzaniu co najmniej 2 opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych, które zostały należycie wykonane.

UWAGA!

W przypadku złożenia ofert na Części I-III osoby wskazane do wykonania zamówienia nie mogą się wzajemnie dublować.

W przypadku złożenia ofert na Część IV osoby wskazane do wykonania zamówienia mogą się dublować z osobami z Części I-III, ale nie mogą się dublować z osobami z części V i VI.

W przypadku złożenia ofert na Część V-VI osoby wskazane do wykonania zamówienia mogą się dublować z osobami z Części V-VI.

Dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże co najmniej:

Dla części I-IV: po 1 osobie na każdą część z osobna, przeznaczonej do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia. Osoba ta winna posiadać wykształcenie wyższe, o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz nie mniejszy niż 5 - letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu. Wymaga się, aby wskazana osoba posiadała doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem co najmniej 2 projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw, sporządzonych wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko i zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Dla części V-VI: po 1 osobie na każdą część z osobna, przeznaczonej do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia. Osoba ta winna posiadać wykształcenie wyższe, o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz nie mniejszy niż 5 - letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych. Wymaga się, aby wskazana osoba posiadała doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem co najmniej 2 opracowań siedliskowych lub co najmniej 2 opracowań fitosocjologicznych, które zostały należycie wykonane.

UWAGA! W przypadku złożenia ofert na wszystkie części, osoby wskazane do nadzoru wewnętrznego mogą się dublować.

Dysponowanie potencjałem technicznym (Część V);

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje zapleczem technicznym, niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia (Część V) ‒ jeżeli wykaże, że posiada możliwość dokonania analizy cech fizycznych i chemicznych gleb do opracowania siedliskowego ‒ w laboratorium (własnym lub współpracującym z Wykonawcą), mającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. W tym celu składa akredytację (SWZ)

Z powodu braku miejsca dalsza część w Dziale III.2.1.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

c.d. z Działu III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

e) odpisu lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ - - (wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi Załącznik nr 10 do SWZ).

Wykonawcy zagraniczni oraz wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów składają dokumenty wg. postanowień, zawartych w Dziale 9 SWZ.

c.d. z Działu III.1.3.

Na potwierdzenie spełnienia warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca składa:

Dowody, że wykazane usługi były są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (SWZ)

III.2.2)Contract performance conditions:

Gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia - na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowej kontroli i odbioru prac.

Kontrole i odbiory:

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający przeprowadzi kontrole bieżące wykonywanych prac. Zakończone prace danego etapu lub podetapu podlegać będą kontroli końcowej i odbiorowi po ich wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Kontrole i odbiory będą przeprowadzone przez przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktach prawnych obowiązujących w LP oraz szczegółowymi warunkami zawartymi w SWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - wszystkich osób wykonujących czynności, które wchodzą w zakres realizacji zamówienia.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowe warunki umowy w sprawie zamówienia zawarto w załączniku do SWZ - wzór umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2022
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2022
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy https://josephine.proebiz.com/pl.

W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt 14.2. SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje wymagane w art. 222 ust. 5 PZP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – dla części nr 1 zamówienia

46.000,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych) – dla części nr 2 zamówienia

52.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) – dla części nr 3 zamówienia

4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) – dla części nr 4 zamówienia

30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) – dla części nr 5 zamówienia

13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych) – dla części nr 6 zamówienia

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299),

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A, nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0042 8940 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu RDLP w Katowicach”, Część Nr :_________________________________________.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Z treści wadium wnoszonego w formie niepieniężnej: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 22-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224588740
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 22-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224588740
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2022