Supplies - 208041-2021

Submission deadline has been amended by:  255923-2021
27/04/2021    S81

Slovensko-Banská Bystrica: Čistiace a leštiace výrobky

2021/S 081-208041

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36038351
Poštová adresa: Námestie SNP 8
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 975 66
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Ondríková
E-mail: adriana.ondrikova@lesy.sk
Telefón: +421 484344264
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430916
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11253/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP v súvislosti s COVID 19

Referenčné číslo: 1987/2021/150
II.1.2)Hlavný kód CPV
39800000 Čistiace a leštiace výrobky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických výrobkov je určená pre organizačné zložky Lesov SR. Predmetom zákazky je dodanie tovaru hygienických potrieb čistiacich, antibakteriálnych a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, OOPP v súvislosti s COVID 19, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Špecifikovaný tovar musí byť certifikovaný.

Zákazka bude rozdelená na dve časti:

Časť 1.: Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP

— Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia. Dodanie hygienických výrobkov v súvislosti s nárokom na OOPP.

Časť 2.: Dezinfekčné, antibakteriálne prostriedky COVID 19

— Dodanie dezinfekčných, antibakteriálnych prostriedkov na ruky, povrchy a dezinfekciu ovzdušia. Dávkovače na dezinfekčné prípravky. Dodávka jednorazových rúšok, respirátorov FFP2. Špecifikované výrobky musia byť certifikované, obsahovať KBU. Všetko v súvislosti s COVID 19.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 560 455.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb.

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39830000 Čistiace výrobky
33760000 Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky
19640000 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky
39514100 Uteráky
39514200 Kychynské utierky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miesta dodania predmetu zákazky sú uvedené v jednotlivých rámcových dohodách pre každú časť zákazky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 1.: Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP

— Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia. Dodanie hygienických výrobkov v súvislosti s nárokom na OOPP.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 477 134.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodanie dezinfekčných a antibakteriálnych prostriedkov, rúšok a respirátorov.

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39811200 Dezinfektanty vzduchu
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
33741300 Dezinfekčné prostriedky na ruky
39330000 Zariadenia na dezinfekciu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miesta dodania predmetu zákazky sú uvedené v jednotlivých rámcových dohodách pre každú časť zákazky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 2.: Dezinfekčné, antibakteriálne prostriedky COVID 19

— Dodanie dezinfekčných, antibakteriálnych prostriedkov na ruky, povrchy a dezinfekciu ovzdušia. Dávkovače na dezinfekčné prípravky. Dodávka jednorazových rúšok, respirátorov FFP2. Špecifikované výrobky musia byť certifikované, obsahovať KBU. Všetko v súvislosti s COVID 19.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 83 320.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len,,zákon") v plnom rozsahu. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Všetky informácie o elektronickej aukcii sú súčasťou súťažných podkladov.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/05/2021
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/05/2021
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica

Miestnosť č. 26 (malá zasadačka)

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, otváranie ponúk podľa § 54 zákona je neverejné, údaje podľa § 54 ods. 3 zákona komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku nebude zasielať.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Uchádzač je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá prístup do informačných systémov verejnej správy.

Súťažné podklady sú verejne prístupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11253/summary

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona do systému Josephine, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

Zábezpeka je stanovená pre každú časť zákazky samostatne a to:

Pre časť č. 1 vo výške 5 000,00 EUR

Pre časť č. 2 vo výške 1 000,00 EUR

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie a nie je obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/04/2021