Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 208552-2014

Normál nézet megjelenítése

21/06/2014    S118    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Mosodai szolgáltatások, száraztisztítás, valamint vászon- és ruhaneműk kezelése az Európai Bizottság brüsszeli bölcsődéje, gyermekgondozó létesítményei és hivatalos étkezési szolgáltatásai számára

2014/S 118-208552

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: CSM 1 05/43
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal – Brüsszel
Címzett: OIB.DR.2 Pénzügy és közbeszerzés
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu

A felhasználói oldal címe: http://www.ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=549

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Mosodai szolgáltatások, száraztisztítás, valamint vászon- és ruhaneműk kezelése az Európai Bizottság brüsszeli bölcsődéje, gyermekgondozó létesítményei és hivatalos étkezési szolgáltatásai számára.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 27: Egyéb szolgáltatások 
A teljesítés helye: Brüsszel.

NUTS-kód BE10

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Az időtartam hónapban: 48
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
E pályázati felhívás tárgya: mosodai szolgáltatások, száraztisztítás, valamint vászon- és ruhaneműk kezelése az Európai Bizottság brüsszeli bölcsődéje, gyermekgondozó létesítményei és hivatalos étkezési szolgáltatásai számára. A szerződés az alábbi szolgáltatásokra terjed ki: kilós mosás, cikkenkénti mosás, száraztisztítás, névjelzések vasalása és kisebb eseti szabászati munkák/javítások, pl. gombok, cipzárak cseréje.
A Bizottság a következő szolgáltatásokat fogja megrendelni (tájékoztatásul):
— bölcsőde és gyermekgondozó létesítmények: munkaruházat, ágynemű, fürdőszobanemű, konyhanemű, ruha- vagy plüssfigurák, játszómatracok,
— hivatalos étkezési szolgáltatások: munkaruházat, hivatalos ruházat (szmokingok) és asztalnemű,
— más étkezési szolgáltatások: munkaruházat.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

98310000, 98315000, 50830000, 98311000

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Becsült mennyiség 4 évre:
— kilónkénti mosás: 258 000 kg,
— cikkenkénti mosás: 164 152 darab.
A becsült mennyiség 4 éves időszakra van kiszámítva. Az Európai Bizottság nem vállal kötelezettséget a fenti becsült mennyiségek megrendelésére, azok csupán tájékoztató jellegűek.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Kifizetésre a pályázati dokumentáció mellékletét képező szerződés-tervezet rendelkezéseivel összhangban 30 napos időközönként kerül sor.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A ki nem zárással kapcsolatos kritériumok tekintetében minden egyes csoporttagnak megfelelőnek kell lennie. A csoportosulás egészének meg kell felelnie a kiválasztási kritériumoknak (lásd a III.2.2. és III.2.3. pontot), és az egyes csoporttagok együttes és egyetemleges felelősséggel tartoznak a szerződés teljesítéséért..
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: az ajánlattevőnek bizonyító erejű dokumentumot kell csatolnia annak az országnak a megnevezésével, amelyben székhelye vagy állandó lakhelye van, a székhelye/lakóhelye szerinti ország jogszabályainak megfelelően.

A pályázónak megfelelő módon aláírt és dátummal ellátott ünnepélyes nyilatkozatot kell tennie, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan helyzetben, amely kizárná őt az Európai Unió által odaítélt szerződésekben való részvételből. Az ünnepélyes nyilatkozatot szó szerint, a következő oldalon található sablon szerinti formában kell elkészíteni: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Megjegyzés: a nyertes ajánlattevő a szerződés aláírása előtt – kizárás terhe mellett – köteles benyújtani az ünnepélyes nyilatkozatban foglaltakat bizonyító, alábbi igazoló okmányokat:
— érvényes, új keletű erkölcsi bizonyítványt vagy – ennek hiányában – azzal egyenértékű, a székhelye szerinti ország valamely igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott új keletű dokumentumot, amely igazolja, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, bírósági felügyelet, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás alatt, gazdasági tevékenységét nem függesztette fel, ilyen eljárás kezdeményezésére nem került sor vele szemben, továbbá nincs a nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezések szerinti valamely hasonló eljárás következtében semmilyen hasonló helyzetben,
— új keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy – ennek hiányában – azzal egyenértékű, a székhelye szerinti ország valamely igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott új keletű dokumentumot, amely igazolja, hogy nem ítélték el jogerősen a szakmai tevékenységével kapcsolatos jogsértés, valamint csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység miatt,
— a székhelye szerinti ország illetékes szerve által kiadott új keletű igazolás, amely igazolja, hogy eleget tett a társadalombiztosítási hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos kötelezettségeinek,
— a székhelye szerinti ország illetékes szerve által kiadott új keletű igazolás, amely igazolja, hogy az említett ország jogi előírásai szerint eleget tett az adófizetési (közvetlen adók és héa) kötelezettségeinek.
Amennyiben az érintett országban nem adnak ki ilyen dokumentumot vagy igazolást, úgy azt helyettesítheti eskü alatt tett nyilatkozat vagy – ennek hiányában – az érdekelt fél által a származási országa valamely igazságügyi vagy közigazgatási hatósága, közjegyzője vagy minősített szakmai testülete előtt tett ünnepélyes nyilatkozat.
Megjegyzés: csoportosulásoknak – amennyiben a szerződést nekik ítélik – minden egyes tagra vonatkozóan be kell nyújtaniuk az ünnepélyes nyilatkozatot, valamint az igazoló dokumentumokat és információkat.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: az ajánlattevőnek a következőket kell benyújtania:
— az éves, adózás előtti eredményt tartalmazó pénzügyi beszámolók (mérlegek és eredménykimutatások) másolata az elmúlt 2 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben az ajánlattevőnek igazolható ok miatt nem áll módjában a fentieket benyújtani, nyilatkozatot kell benyújtania az éves adózás előtti nyereségéről az elmúlt 2 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben a pénzügyi beszámolók vagy a nyilatkozat az utóbbi 2 pénzügyi év átlagában veszteséget mutatnak, akkor az ajánlattevőnek pénzügyi és gazdasági helyzetére vonatkozólag egyéb dokumentumokat kell benyújtania. Ilyenek lehetnek például harmadik féltől (pl. az anyacégtől) kapott megfelelő garancia, könyvvizsgálói jelentések (vagy azokkal egyenértékű dokumentum),
— kimutatás az elmúlt 2 pénzügyi évre visszamenően a szóban forgó szolgáltatásokkal összefüggő éves forgalomról.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
az elmúlt 3 évben az ajánlattevő legalább 3 hasonló szerződést teljesített.
Az egyes referenciáknak a következő információkat kell tartalmazniuk:
— az ügyfél neve,
— a teljesített szolgáltatások rövid leírása (kilónkénti és/vagy cikkenkénti mennyiség stb.),
— az ügyfél kapcsolattartójának neve és telefonszáma,
— tanúsítvány a higiéniai minőségről és a textilek mikrobiológiai szennyezésének gátlásáról (pl. RABC vagy azzal egyenértékű tanúsítvány) vagy – ha az ajánlattevőnek nem áll rendelkezésére ilyen tanúsítvány vagy nincs lehetősége megszerezni az adott időkereten belül – akkor a vállalat benyújthat bármely más, a kifogástalan higiéniai minőséget igazoló bizonyítékot,
— minőség-irányítási tanúsítvány (pl. ISO 9001 vagy azzal egyenértékű) vagy – ha az ajánlattevőnek nem áll rendelkezésére ilyen tanúsítvány vagy nincs lehetősége megszerezni az adott időkereten belül – akkor benyújthat bármely más, általa alkalmazott egyenértékű minőség-biztosítási intézkedést igazoló bizonyítékot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a 3 referenciának tartalmaznia kell:
— legalább 1 példát kilós mosodai szolgáltatásról, amelyet az ajánlattevő ugyanazon ügyfélnek biztosított legalább 38 000 kg/év mennyiségben, és
— legalább 1 példát cikkenkénti mosodai szolgáltatásról, amelyet az ajánlattevő ugyanazon ügyfélnek biztosított legalább 24 000 cikk/év mennyiségben.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
OIB.DR.2/PO/2014/040/614.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
29.8.2014
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 8.9.2014 - 10:00

Hely:

Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal, CSM 1 épület, cours Saint-Michel 23, (bejárat a rue Père de Deken felől), 1040 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: ha igen, a felhatalmazott személyekkel és a tenderbontással kapcsolatos további információk:
Ajánlattevőnként 1 meghatalmazott képviselő részt vehet a tenderbontáson (az útlevelét vagy a személyi igazolványát be kell mutatnia). Azoknak az ajánlattevőknek, akik részt kívánnak venni, részvételi szándékukat az OIB DR.2 „Pénzügy és Közbeszerzés” Egység számára a tenderbontás dátumát legalább 2 munkanappal megelőzően küldött faxon vagy e-mailben (a számot és a címet lásd az I.1. pontban) meg kell erősíteniük.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: az odaítélés után 36 hónappal.
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk

1) A pályázati dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalon lesznek elérhetők: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=549 Az érdeklődő feleknek regisztrálniuk kell az e-pályázati weblapon. Ez esetben értesítést kapnak az online közbeszerzési rendszeren keresztül a jelen ajánlati felhívással kapcsolatban rendelkezésre álló aktualizált információról. A nem regisztrált felek rendszeresen keressék fel a weboldalt. A Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók nem értesülnek az e pályázati felhívásra vonatkozóan az említett weboldalon közzétett további információkról.

A szerződéses feltételekkel, a szerződés megújításával, a részvételi feltételekkel, az előírt minimális felkészültségi szinttel, a becsült szerződéses összértékkel stb. kapcsolatos további információ a fent említett weboldalon rendelkezésre álló pályázati dokumentációban található. Papíralapú példány kibocsátására nem kerül sor. A Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 2005-ben „EMAS” tanúsítást szerzett, környezetbarát magatartást folytat. Az EMAS olyan környezetvédelmi és vezetési hitelesítési rendszer, melyet az EU különböző szervezetei önkéntesen alkalmaznak a környezetvédelmi teljesítményük javítása céljából. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.
2) A keretszerződés maximális időtartama 4 év; azaz a kezdeti időtartam 24 hónap, amely hallgatólagos megállapodás útján legfeljebb 2 alkalommal, egyenként 12 hónapos időtartamra megújítható.
3) Az induló szerződés megkötését követő 3 év során az ajánlatkérő ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthat olyan új szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek azokhoz hasonló szolgáltatások megismétlését jelentik, amelyekkel az ajánlatkérő a jelen szerződés nyertesét megbízta.

4) A pályázati felhívásokban történő részvételről és az OIB közbeszerzési eljárásainak menetéről további információ a „Guide for tenderers” (Iránymutatás az ajánlattevőknek) és a „Doing business with the European Commission” (Üzleti együttműködés az Európai Bizottsággal) című tájékoztatókban található az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor a vesztes fél az eredményről tudomást szerzett. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
12.6.2014