We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 209460-2022

20/04/2022    S77

Poland-Włocławek: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2022/S 077-209460

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
Postal address: ul. Wieniecka 49
Town: Włocławek
NUTS code: PL619 Włocławski
Postal code: 87-800
Country: Poland
Contact person: mgr Małgorzata Nowacka - Kierownik Działu Zamówień Publicznych
E-mail: gnowacka@szpital.wloclawek.pl
Telephone: +48 544129140
Fax: +48 544129432
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU - POSTĘPOWANIE II

Reference number: DZP/28/2022
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest: dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL6 Makroregion północny
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
NUTS code: PL619 Włocławski
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy do 6 punktów poboru energii elektrycznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

P1. 87-800 Włocławek ul. Wieniecka 49

• moc umowna - 800 kW

• grupa taryfowa B-22

• grupa przyłączeniowa – III

• energia elektryczna będzie dostarczana linią kablową SN o napięciu 15kV do zacisków prądowych na odłączniku sekcyjnym SN-15kV od strony zasilania

• układ pomiarowo – rozliczeniowy: pośredni, zainstalowany w rozdzielni nn stacji transformatorowej.

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy: 9.000 MWh.

P2. 87-800 Włocławek ul. Wieniecka 49

1. moc umowna - 400 kW

2. grupa taryfowa B-23

3. grupa przyłączeniowa – III

4. energia elektryczna będzie dostarczana linią kablową o napięciu 15kV do zacisków prądowych na odłączniku sekcyjnym rozdzielni SN-15kV od strony zasilania w kierunku urządzeń odbiorcy

5. układ pomiarowo – rozliczeniowy: pośredni, zainstalowany w rozdzielni nn stacji transformatorowej.

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy: 3.000 MWh.

P3. 87-800 Włocławek ul. Wieniecka 45 / HOTEL/

4. Moc umowna: - 16,5 kW

5. Grupa taryfowa: - G11

• grupa przyłączeniowa – V

• energia elektryczna będzie dostarczana w układzie 3-fazowym, przyłączem kablowym do końcówki kabla zasilającego w złączu kablowym ZK, co stanowi granicę eksploatacji

• układ pomiarowo – rozliczeniowy: typ bezpośredni, o mnożnej: 1, licznik zainstalowany w złączu zintegrowanym, stanowi własność Dystrybutora

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy: 69 MWh.

P4. 87-800 Włocławek ul. Lunewil 15

- moc umowna – 50 kW

- grupa taryfowa C-11

- grupa przyłączeniowa - V

- rodzaj przyłącza – napowietrzne

- nr stacji: STA6-0413

- nr obwodu: - NN 6-0413-01

- energia elektryczna będzie dostarczana do zacisków prądowych na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu w kierunku instalacji odbiorcy

- układ pomiarowo – rozliczeniowy: typ półpośredni, o przekładni 30, zainstalowany w rozdzielni nn, stanowi własność Dystrybutora.

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy: 219 MWh.

P5. 87-800 Włocławek, ul. Papieżka 89

• moc umowna – 4,5 kW

• grupa taryfowa C-11

• grupa przyłączeniowa – V

• energia elektryczna będzie dostarczana do zacisków prądowych na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy

• układ pomiarowo – rozliczeniowy: typ bezpośredni, o mnożnej: 1, licznik zainstalowany wewnątrz lokalu, stanowi własność Dystrybutora

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy: 25 MWh.

P6. 87-865 Izbica Kuj. Ul. Kościelna 83

• moc umowna – 4,5 kW

• grupa taryfowa C-11

• grupa przyłączeniowa – V

• energia elektryczna będzie dostarczana do zacisków prądowych na listwie zaciskowej licznika, od strony instalacji odbiorcy, co stanowi granicę eksploatacji

• układ pomiarowo – rozliczeniowy: typ bezpośredni, o mnożnej: 1, licznik zainstalowany w złączu zintegrowanym, stanowi własność Dystrybutora

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 36 miesięcy: 22 MWh.

Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla całego Szpitala w okresie 36 miesięcy wyniesie 12 335 MWh.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości 100 000,00 (PLN)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu.2. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi po ocenie ofert:1) Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.2)Jeżeli wobec wykonawcy, o którym mowa w pkt. 1, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ), potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.3)Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt. 2, w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.ETAP SKŁADANIA OFERTY 1. JEDZ - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.2. Formularz ofertowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.

3. Formularz asortymentowo-cenowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 118 uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:a)zobowiązania Podmiotu Udostępniającego składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem (w zakresie dokumentów dotyczących Podmiotu Udostepniającego poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Podmiot Udostępniający, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca), które będzie określało:- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

b) w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne JEDZ wypełnione przez Podmiot Udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ (sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).5. Dowód wniesienia wadium wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7(...)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada:

a) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.);

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść art. 264 uPzp na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do swz.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/05/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/05/2022
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.2.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.3. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 5. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienia na części, bowiem przedmiot zamówienia obejmuje nierozerwalną przedmiotowo dostawę. W związku z tym nie ma możliwości organizacyjnych i technicznych, aby niniejsze zamówienie podzielić na części. Tym samym spełnione zostały przesłanki m.in. nadmiernych trudności technicznych, a także nadmiernych kosztów wykonania zamówienia w przypadku próby jego podzielana na części. Podział zamówienia na części mógłby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, a także nie byłoby uzasadniony z perspektywy finansowej. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.10.Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp. 11. Ilekroć Zamawiający w ramach niniejszej dokumentacji przetargowej, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się w szczególności znakami towarowymi, patentami lub wskazuje pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, czy też Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to znaczy, że wskazania te mają na celu wyłącznie zobrazować potrzeby Zamawiającego poprzez podanie w tym zakresie przykładów, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.12. Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego.13.CAŁA KOMUNIKACJA I KORESPONDENCJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ODBYWA SIĘ PRZY POMOCY ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W ROZDZIALE XII SWZ.14. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.15.Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub numerem postępowania)16.Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:https://platformazakupowa.pl/) 17.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek;

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawca, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4) Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5) Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Odwołanie wnosi się:

a) w przypadku niniejszego zamówienia, w terminie:

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony wyżej;

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8) Pozostałe zasady i regulacje dotyczące postępowania odwoławczego oraz samego odwołania można znaleźć w rozdziale IX Ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2022