We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 209487-2022

Submission deadline has been amended by:  265261-2022
20/04/2022    S77

Poland-Gliwice: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2022/S 077-209487

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Śląska
National registration number: Regon 000001637
Postal address: ul. Akademicka 2A
Town: Gliwice
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 44-100
Country: Poland
Contact person: Ewa Ochman, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
E-mail: IA1@polsl.pl
Telephone: +48 322371334 / 322371335
Fax: +48 322371171 / 322372194
Internet address(es):
Main address: www.polsl.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.polsl.pl/zamowienia-publiczne/procedury/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia Publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej w latach 2022 – 2023. Znak sprawy: IA1.282.18.2022.EO

Reference number: IA1.282.18.2022.EO
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej o łącznym szacowanym wolumenie 15 GWh. 2. Kody CPV 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa; 09310000-5 Elektryczność. 3. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od 01.09.2022 r. bądź do wyczerpania ceny umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy, w zależności, które zdarzenie wystąpi wcześniej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 pkt 1) i 2) oraz § 10 ust. 3 pkt 2) lit. c) Projektowanych Postanowień Umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Zgodnie z Wykazem punktów poboru energii zawartym w SWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej o łącznym szacowanym wolumenie 15 GWh.

2. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej z podaniem prognozowanego, szacowanego, zużycia przedstawiono w SWZ. Dane dotyczące zużycia energii mają charakter orientacyjny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej (szacowanej) ilości energii. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen jednostkowych określonych w umowie.

3. Zastrzega się, że Zamawiający ma prawo niewykorzystania szacowanej ilości energii elektrycznej i nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów. Rozliczenie nastąpi za rzeczywiście pobraną energię, na podstawie ilości tej energii oraz stawek jednostkowych określonych w umowie. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania w ramach umowy minimum 13 GWh energii.

4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce „Instrukcje” na Platformie Przetargowej.

d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB.

e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę.

f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Prawo opcji:

1) Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego zwiększenia wolumenu energii objętego zamówieniem o ilość nie większą niż dodatkowo 5000 MWh i w związku z tym zwiększenia ceny umowy o kwotę wynikającą z przemnożenia ww. ilości przez cenę jednostkową podaną w ofercie.

2) Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego wydłużenia terminu obowiązywania i realizacji umowy o okres nie dłuższy niż dodatkowo 4 miesiące.

3) Łączna wartość umowy będzie obejmowała cenę umowy podstawowej powiększoną o wartość prawa opcji w zakresie w jakim Zamawiający z niej skorzysta. Zamawiający nie określa, które konkretnie elementy dostawy będą realizowane w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo ww. zmiany.

4) Zamawiający może, ale nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji.

5) O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą e-mailową na adres wskazany w umowie, przed wygaśnięciem umowy, z podaniem warunków realizacji prawa opcji.

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w przypadkach dla niego korzystnych, zgodnych z warunkami dostawy i cenami wynikającymi z zawartej z Wykonawcą umowy i oferty, w szczególności gdy zajdzie co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

a) zwiększenie liczby punktów poboru (w tym w innym obiekcie niż dotychczasowe) lub zmniejszenie liczby punktów poboru,

b) zwiększenie lub zmniejszenie zapotrzebowania w istniejących punktach poboru,

c) zmiana zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej w wyniku likwidacji, budowy lub rozbudowy własnych jednostek wytwórczych,

d) dysponowanie środkami finansowymi na dalszą realizację zamówienia,

e) jeżeli nie wystąpią okoliczności powodujące konieczność zmiany sposobu świadczenia dostaw i nadal będzie istniała potrzeba ich realizacji.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków do wprowadzenia w niniejszym polu ogłoszenia, Zamawiający informuje, że pełny opis opcji znajduje się w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

2. Wysokość wadium: 150.000,00 zł.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ.

Posiadanie przez Wykonawcę aktualnych stosownych uprawnień do wykonywania działalności i czynności związanych z przedmiotem zamówienia, tj. posiadanie aktualnej (ważnej) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (OEE), wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 124 USTAWY.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnej (ważnej) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (OEE), wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA.

Wykonanie (zakończenie) lub wykonywanie przez Wykonawcę nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 dostaw, z czego każda musi obejmować sprzedaż energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż

12 GWh w okresie rocznym. W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, muszą one obejmować co najmniej 12 GWh już zrealizowanych w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

Do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 124 USTAWY.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ, o której mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia WYKAZU DOSTAW wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zostały określone w SWZ, w szczególności w „Projektowanych postanowieniach umowy”.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/05/2022
Local time: 11:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp.

2. Wykazanie braku podstaw wykluczenia:

2.1. do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;

2.2. procedura „odwrócona”: Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy;

2.3. wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

2.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

2.3.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2.3.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;

2.3.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Informacje dot. dokumentów zagranicznych znajdują się w SWZ i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (§ 4).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2022