We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 209492-2022

20/04/2022    S77

Poland-Zgierz: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2022/S 077-209492

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Zgierz
National registration number: 472057840
Postal address: ul. Łęczycka 4
Town: Zgierz
NUTS code: PL712 Łódzki
Postal code: 95-100
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Cieślak
E-mail: kcieslak@gmina.zgierz.pl
Telephone: +48 427162515
Fax: +48 427164554
Internet address(es):
Main address: http://www.gminazgierz.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazgierz
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazgierz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazgierz
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO, EKSPLOATACJI BUDYNKÓW, LOKALI ORAZ OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH NA TERENIE GMINY ZGIERZ DO 31.12.2022 ROKU

Reference number: WR.271.10.2022
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, w okresie po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której zamawiający dotychczas kupował energię elektryczną oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD, z zachowaniem granicznego terminu wykonania zamówienia do dnia 31.12.2022 r. (planowany okres obowiązywania 8 miesięcy, tj. od dnia 01.05.2022 r.), dla 193 punktów poboru energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego, eksploatacji budynków, lokali oraz obiektów użytkowych na terenie gminy Zgierz, w ilości 1.843.453 kWh z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 do SWZ.

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 3 grup według poniższej klasyfikacji:

Grupa 1 – oświetlenie drogowe,

Grupa 2 – budynki, lokale,

Grupa 3 – obiekty: hydrofornie, oczyszczalnie i przepompownie.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej do:

- 146 punktów poboru energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego, 6 punktów poboru energii dla potrzeb budynków, tj. budynku Urzędu Gminy Zgierz, Obiektu sportowo-rekreacyjnego

w Rosanowie, Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej w Giecznie, świetlicy wiejskiej w Jedliczach A, budynku gospodarczego w Jedliczach B, świetlicy wiejskiej w Kaniej Górze, dla których płatnikiem faktur jest Gmina Zgierz;

- 41 punktów poboru energii dla potrzeb oświetlenia, budynków, lokali i obiektów użytkowych, dla których płatnikami faktur są następujące jednostki organizacyjne:

- Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą Dzierżązna 4, 95-001 Biała,

- Gminny Zakład Komunalny, Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz,

- Szkoła Podstawowa w Białej, 95-001 Biała, ul. Kościelna 4,

- Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu Rudnym, Besiekierz Rudny 20, 95-001 Biała,

- Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej ul. Główna 49, 95-100 Zgierz

- Szkoła Podstawowa w Giecznie, Gieczno, ul. Szkolna 2, 95-001 Biała

- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Grotnikach, ul. Brzozowa 4, 95-073 Grotniki

- Szkoła Podstawowa w Słowiku, Słowik, ul. Gdańska 42, 95-100 Zgierz,

- Szkoła Podstawowa w Szczawinie, Szczawin Kościelny, ul. Kościelna 21, 95-002 Smardzew

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 035 172.11 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1.500.000 zł.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 1.500.000 kWh każde.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2022
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

październik 2022

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej opisane zostały w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2022