We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 209516-2022

20/04/2022    S77

Poland-Lubień Kujawski: Solar energy

2022/S 077-209516

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Lubień Kujawski
National registration number: 888-290-42-67
Postal address: ul. Wojska Polskiego 29
Town: Lubień Kujawski
NUTS code: PL619 Włocławski
Postal code: 87-840
Country: Poland
Contact person: Monika Piwińska, Jakub Tomczak
E-mail: zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl
Telephone: +48 542844352
Fax: +48 542843500
Internet address(es):
Main address: https://lubienkujawski.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip101.lo.pl/?app=przetargi&status=2
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„MONTAŻ MIKROINSTALACJI OZE W GMINIE LUBIEŃ KUJAWSKI”

Reference number: ZP.271.9.2022
II.1.2)Main CPV code
09330000 Solar energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubień Kujawski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa– Załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny lub ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i należy rozumieć je jako przykładowe, i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem zagwarantowania uzyskania parametrów technicznych nie gorszych (takich samych jak opisane w SWZ lub lepszych) od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. UWAGA: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
45300000 Building installation work
45261215 Solar panel roof-covering work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL619 Włocławski
Main site or place of performance:

Gmina Lubień Kujawski

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubień Kujawski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa– Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny lub ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i należy rozumieć je jako przykładowe, i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem zagwarantowania uzyskania parametrów technicznych nie gorszych (takich samych jak opisane w SWZ lub lepszych) od założonych w wyżej wymienionych dokumentach

2. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. UWAGA: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

3. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Okres gwarancji i rękojmi:

Okres udzielonej gwarancji i rękojmi jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert. Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji.

Najkrótszy możliwy Okres gwarancji i rękojmi – 5 lat.

Najdłuższy możliwy Okres gwarancji i rękojmi – 7 lat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lubień Kujawski" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2022
Local time: 11:00
Place:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP /lubien_kuj/SkrytkaESP i udostępnionego również na miniPortalu.

2. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu.

3. Otwarcie ofert jest niejawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej formularzem JEDZ – załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania na dzień składania ofert. Formularz JEDZ w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej espd.uzp.gov.pl. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 – formularz JEDZ, składa każdy z Wykonawców.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza, aby przy wypełnianiu części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca wypełnił wyłącznie sekcję α (Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).

3) Oświadczenie JEDZ składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostały Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zmówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2.zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zmówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie:10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1575, ze zm.), jeżeli przepisy pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +49 224587801
Fax: +49 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2022