We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 209539-2022

Submission deadline has been amended by:  225168-2022
20/04/2022    S77

Poland-Chełm: Diesel oil

2022/S 077-209539

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
National registration number: 563-000-08-72
Postal address: ul. Wołyńska 57
Town: Chełm
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-100
Country: Poland
Contact person: Artur Giza
E-mail: zamowienia@mpgkchelm.pl
Telephone: +48 825631461
Fax: +48 825630345
Internet address(es):
Main address: http://www.mpgk.chelm.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mpgk-chelm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Przedsiębiorstwo Komunalne
I.5)Main activity
Other activity: usługi komunalne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa paliw

Reference number: ZP/12/2022
II.1.2)Main CPV code
09134100 Diesel oil
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Część I: sukcesywna dostawa wraz z usługą tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego:

a) oleju napędowego w ilości całkowitej 480 540 litrów,

b) etyliny bezołowiowej E95 w ilości całkowitej 29 369 litrów.

1.2. Część II: sukcesywna dostawa do zbiornika naziemnego o pojemności 5000 l:

a) oleju napędowego w ilości całkowitej 122 882 litrów.

1.3. Podana w pkt. 1.1. oraz 1.2. ilość przedmiotu zamówienia jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia na poziomie 50% ilości wskazanych w pkt. 1.1 lub 1.2. (w zależności, której części dotyczyć będzie zawarta umowa).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywna dostawa wraz z usługą tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09132100 Unleaded petrol
63712600 Vehicle refuelling services
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

1. Sukcesywna dostawa wraz z usługą tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego:

a) oleju napędowego w ilości całkowitej 480 540 litrów,

b) etyliny bezołowiowej E95 w ilości całkowitej 29 369 litrów.

2. Podana w pkt. 1.1. oraz 1.2. ilość przedmiotu zamówienia jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia na poziomie 50% ilości wskazanych w pkt. 1.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z parametrami określonymi w normach PN-EN 228+A1:2017-06 lub równoważnej dla benzyn lub PN-EN 590+A1:2017-06 lub równoważnej dla olejów napędowych oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r., poz. 1680 z póź. zm.).

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonywania obowiązków zgodnie z zakresem opisanym w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 4 do SWZ), w szczególności:

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji sukcesywnej dostawy, o charakterze ciągłym oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej E95 wraz z usługą tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, realizowanej przez Wykonawcę, zawsze do „pełnego zbiornika”, na stacji paliw, do której Wykonawca posiada tytuł prawny oraz świadczenia dostawy paliwa wraz z usługą tankowania do kanistrów i zbiorników z przeznaczeniem do maszyn i urządzeń realizowanej przez Wykonawcę, zawsze do „pełnego zbiornika”, na stacji paliw, do której Wykonawca posiada tytuł prawny tylko i wyłącznie w obecności osób wyznaczonych przez Zamawiającego do odbioru paliwa w kanistrach i zbiornikach zastępczych.

Stacja paliw, którą dysponuje Wykonawca powinna znajdować się w odległości nie większej niż 4500 m od bazy sprzętowej Zamawiającego, zlokalizowanej przy ul. Bieławin 5 - brama wjazdowa (odległość mierzona po drogach publicznych w kierunku ruchu na drodze) oraz powinna być czynna przez 7 dni w tygodniu co najmniej w godz. 6:00 – 22:00, na której warunki umożliwiają tankowanie oraz swobodny przejazd do drogi publicznej, pojazdów ciężarowych o całkowitej dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t. oraz o wymiarach: wysokość do 4,5 mb i długość do 12 mb.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę która będzie miała najniższą cenę.

2. Termin realizacji: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy na okres 24 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia brutto, które zostanie określone w umowie, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sukcesywna dostawa do zbiornika naziemnego o pojemności 5000 l

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Dorohuska 70, Srebrzyszcze, 22-100 Chełm

II.2.4)Description of the procurement:

1. Sukcesywna dostawa do zbiornika naziemnego o pojemności 5000 l:

a) oleju napędowego w ilości całkowitej 122 882 litrów.

Podana ilość przedmiotu zamówienia jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia na poziomie 50% ilości wskazanych w pkt. 1.

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z parametrami określonymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06 lub równoważnej dla olejów napędowych oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r., poz. 1680 z póź. zm.).

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonywania obowiązków zgodnie z zakresem opisanym w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 4a do SWZ).

4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania oleju napędowego cysterną drogową do zbiornika magazynującego posiadanego przez Zamawiającego o pojemności 5000 litrów, zlokalizowanego na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Dorohuskiej 70 (Srebrzyszcze) 22 - 100 Chełm. Cysterny drogowe muszą posiadać legalizowane urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości przepompowanego oleju napędowego do zbiornika magazynującego olej napędowy, który posiada Zamawiający. Rozliczenie ilości dostarczanego oleju napędowego będzie się odbywać zgodnie ze wskazaniem licznika/przepływomierza (posiadającego potwierdzoną legalizację) zainstalowanego na cysternie drogowej w temperaturze rzeczywistej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy na okres 24 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia brutto, które zostanie określone w umowie, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę która będzie miała najniższą cenę.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że (dotyczy części I i II) posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późniejszymi zmianami).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

W zakresie części I:

- w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną sukcesywną dostawę paliwa wraz z usługą tankowania na stacji paliw o wartości co najmniej 500 000,00 zł netto, która była realizowana przez okres min. 6 miesięcy,

- dysponuje co najmniej 1 stacją paliw w odległości nie większej niż 4500 m od bazy sprzętowej Zamawiającego, zlokalizowanej przy ul. Bieławin 5 - brama wjazdowa (odległość mierzona po drogach publicznych w kierunku ruchu na drodze), czynną przez 7 dni w tygodniu co najmniej w godz. 6:00 – 22:00, na której warunki umożliwiają tankowanie oraz swobodny przejazd do drogi publicznej, pojazdów ciężarowych o całkowitej dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t. oraz o wymiarach: wysokość do 4,5 mb i długość do 12 mb.

W zakresie części II:

- w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną sukcesywną dostawę paliwa o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto, która była realizowana przez okres min. 3 miesięcy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

W zakresie części I:

a)wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

b)wykazu, posiadanej co najmniej 1 stacji paliw wraz z adresem, informacją o podstawie dysponowania stacją (wzór stanowi załącznik nr 6a), dniami, godzinami otwarcia i odległością od wjazdu na stację wykonawcy do bramy wjazdowej bazy sprzętowej zamawiającego zlokalizowanej w Chełmie ul. Bieławin 5 oraz z potwierdzeniem, że warunki na stacji umożliwiają tankowanie i swobodny przejazd do drogi publicznej, pojazdów ciężarowych o całkowitej dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t. oraz o wymiarach: wysokość do 4,5 mb i długość do 12 mb.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podanej odległości, realizowanej według aplikacji "Mapy Google".

W zakresie części II

a)wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

W zakresie części I i II: Jednolity europejski dokument zamówienia zgodnie z rozdziałem XII SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Warunki umowy określono w załącznikach nr 4 i 4a do SWZ.

2. Skrót do SWZ oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2022
Local time: 11:30
Place:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy (http://mpgk-chelm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html).

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

2. Otwarcie ofert jest niepubliczne.

3. W przypadku wystąpienia awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

W zależności od warunków realizacji umowy w niniejszym postępowaniu.

VI.3)Additional information:

1. Skrót pzp oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 pzp.

3. Zamawiający na podstawie art. 139. ust. 1. pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert dla ustalenia najwyżej ocenionej oferty, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej”.

4. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem: https://mpgk-chelm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Szczegóły zawarto w SWZ.

5. Dotyczy części I i II: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp, w art. 109 ust. 1 pkt. 4) pzp.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 pzp.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów z zakresu badania podstaw wykluczenia:

1) jednolity europejski dokument zamówienia zgodnie z rozdziałem XII SWZ;

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 SWZ.

5)oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.

8. Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale XII i XIII SWZ.

9. Szczegółowe informacje z zakresu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazano w rozdziale XIV SWZ.

10. Zamawiający żąda od Wykonawcy(ców) wniesienia wadium w wysokości:

a) w zakresie części I: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

b) w zakresie części II: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

11. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13.Szczegółowe informacje z zakresu RODO wskazano w rozdziale XXVIII SWZ.

14.Zamawiający dopuszcza komunikację (za wyjątkiem oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą, które powinny być złożone przez platformę zgodnie z rozdziałem XIX SWZ) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail (zamowienia@mpgkchelm.pl ).

15.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy.

3. Odwołanie przysługuje na zaniechanie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby zgodnie z ustawą pzp.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby.

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2022