We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 209958-2022

Submission deadline has been amended by:  271736-2022
20/04/2022    S77

Poland-Zgorzelec: Waste-tip management services

2022/S 077-209958

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Zgorzelec
National registration number: 0225072
Postal address: ul. Kościuszki 70
Town: Zgorzelec
NUTS code: PL Polska
Postal code: 59-900
Country: Poland
Contact person: Anna Miduch
E-mail: przetargi@gmina.zgorzelec.pl
Telephone: +48 757721411
Internet address(es):
Main address: https://bip.gmina.zgorzelec.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zgorzelec/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zgorzelec
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zgorzelec
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór odpadów z terenów Gminy Zgorzelec

Reference number: WO.271.3.2022
II.1.2)Main CPV code
90533000 Waste-tip management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest m.in:— odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych lub posortowniczych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zapewnienie właścicielom nieruchomości możliwości wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania zmieszanych/posortowniczych odpadów komunalnych, organizacja selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji, w systemie zbiorowym, organizacja selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowańwielomateriałowych, opakowań ze szkła w systemie indywidualnym,

— organizacja selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w systemie indywidualnym, odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w systemie indywidualnym, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, odbieranie odpadów budowlanych, obsługa PSZOKów,

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 110 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90511200 Household-refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90918000 Bin-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Obszar Gminy wiejskiej Zgorzelec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Zgorzelec”, których zakres obejmuje w szczególności:

1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych lub posortowniczych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

2) wyposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki do zbierania posortowniczych odpadów komunalnych,

3) organizację selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji, w systemie zbiorowym,

4) organizację selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła w systemie indywidualnym,

5) organizację selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w systemie indywidualnym,

6) odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w systemie indywidualnym,

7) usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,

8) odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w systemie indywidualnym,

9) odbieranie przeterminowanych leków z pojemników usytuowanych przy aptekach i ośrodkach zdrowia,

10) obsługę i organizację Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOKów),

11) dostarczanie wszystkich odebranych z terenu Gminy Zgorzelec odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu,

12) opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

13) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz załącznikach do projektu umowy, w skład których wchodzą:

2.1.Wykaz nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia

2.2.Wykaz miejsc ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 110 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie: 1) odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). 2) transportu odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) 3) zbierania zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 z późn. zm.).

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi do realizacji, których te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust 2 Pzp).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100 groszy.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W odniesieniu do zdolności technicznych lub zawodowej, warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę z zakresu odbioru odpadów komunalnych o wartości min. 600.000,00 zł brutto (słownie; sześćset tysięcy złotych, 00/100 groszy) wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących usługi, określających, czy usługa ta została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu usług, tzn. w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio nie uczestniczył.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art., 117 ust 4 Pzp).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy

2 ) warunek, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

a) 3 samochodami (śmieciarkami) bezpylnymi z funkcją zgniatania liniowego,

b) 1 samochodem typu hakowiec przeznaczonym do odbioru odpadów zbieranych w pojemnikach kontenerowych o poj. do 34 m3,

c) 1 samochodem typu bramowiec przeznaczonym do odbioru odpadów zbieranych w pojemnikach kontenerowych o poj. do 10 m3, przeznaczonym do opróżniania pojemników na surowce wtórne typu „igloo i dzwon”,

d) 1 samochodem skrzyniowym, zabudowanym i przeznaczonym do odbioru odpadów zbieranych selektywnie w workach,

e) 1 samochodem wyposażonym w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników,

f) bazą magazynowo - transportową spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122). Wykonawca obowiązany jest świadczyć usługi objęte zamówieniem pojazdami, które spełniają europejskie standardy emisji spalin nie niższe niż EURO 5.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

III.1.5)Information about reserved contracts
The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w dokumentacji niniejszego postępowania, w szczególności niniejszej SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2022
Local time: 10:10
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2022r. o godzinie 10:10 za pomocą Platformy zakupowej.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

II kwartał 2023

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX Rozdziału 3 ustawy Pzp

nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX – Środki

Ochrony Prawnej ustawy Pzp

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2022