We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 210026-2022

20/04/2022    S77

Poland-Zagnańsk: Refuse and waste related services

2022/S 077-210026

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Zagnańsk
National registration number: 9591671296
Postal address: ul. Spacerowa 8
Town: Zagnańsk
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 26 – 050
Country: Poland
E-mail: sekretariat@zagnansk.pl
Telephone: +48 413001322
Fax: +48 413001373
Internet address(es):
Main address: http://www.zagnansk.pl/
Address of the buyer profile: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zagnansk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje r

II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17

CDN w SWZ

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 18
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Część 1 – 6 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Ilość odpadów odebrana od właścicieli nieruchomości w 2021r. w Mg:

KOD ODPADU RODZAJ ODPADU Ilość odpadów w Mg za 2021r.

20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 1427

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 195

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 334

15 01 01 Papier i tektura 141

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 365

15 01 07 Opakowania ze szkła 265

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 1

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne - kwota 25 000,00 złotych brutto ( słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Część 1 – 6 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Ilość odpadów odebrana od właścicieli nieruchomości w 2021r. w Mg:

KOD ODPADU RODZAJ ODPADU Ilość odpadów w Mg za 2021r.

20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 1427

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 195

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 334

15 01 01 Papier i tektura 141

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 365

15 01 07 Opakowania ze szkła 265

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 2

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji kwota 5 000,00 złotych brutto ( słownie pięć tysięcy złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 39, 20 01 40, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06 Opakowania wielomateriałowe, Zmieszane odpady opakowaniowe, Tworzywa sztuczne, opakowania z two

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Część 1 – 6 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Ilość odpadów odebrana od właścicieli nieruchomości w 2021r. w Mg:

KOD ODPADU RODZAJ ODPADU Ilość odpadów w Mg za 2021r.

20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 1427

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 195

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 334

15 01 01 Papier i tektura 141

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 365

15 01 07 Opakowania ze szkła 265

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 3

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 39, 20 01 40, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06 Opakowania wielomateriałowe, Zmieszane odpady opakowaniowe, Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, Metale i opakowania z metali kwota 6 000,00 złotych brutto ( słownie sześć tysięcy złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 01, 15 01 01 Papier i tektura i opakowania z papieru i tektury

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Część 1 – 6 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Ilość odpadów odebrana od właścicieli nieruchomości w 2021r. w Mg:

KOD ODPADU RODZAJ ODPADU Ilość odpadów w Mg za 2021r.

20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 1427

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 195

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 334

15 01 01 Papier i tektura 141

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 365

15 01 07 Opakowania ze szkła 265

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 4

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 01, 15 01 01 Papier i tektura i opakowania z papieru i tektury- kwota 2 500,00 złotych brutto ( słownie dwa tysiące pięćset złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 02, 15 01 07 Szkło i opakowania ze szkła

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Część 1 – 6 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Ilość odpadów odebrana od właścicieli nieruchomości w 2021r. w Mg:

KOD ODPADU RODZAJ ODPADU Ilość odpadów w Mg za 2021r.

20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 1427

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 195

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 334

15 01 01 Papier i tektura 141

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 365

15 01 07 Opakowania ze szkła 265

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 5

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 02, 15 01 07 Szkło i opakowania ze szkła - kwota 4 500,00 złotych brutto ( słownie cztery tysiące pięćset złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 99 ( w tym popiół ) Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Część 1 – 6 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Ilość odpadów odebrana od właścicieli nieruchomości w 2021r. w Mg:

KOD ODPADU RODZAJ ODPADU Ilość odpadów w Mg za 2021r.

20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 1427

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 195

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 334

15 01 01 Papier i tektura 141

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 365

15 01 07 Opakowania ze szkła 265

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 6

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 99 ( w tym popiół ) Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach - kwota 6000,00 złotych brutto ( słownie sześć tysięcy złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Cześć 7- 16 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania

z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)

Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana

Ilość odpadów w Mg za 2022 r.

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 15

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15

15 01 01 Papier i tektura 50

15 01 07 Opakowania ze szkła 15

17 01 02 Gruz ceglany 20

17 01 07 ODPADY BUDOWLANE NIEZMIESZANE : Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 150

17 06 04 Styropian budowlany 10,00

17 09 04 Odpady z prac budowlanych - bez gruzu 10

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 224

ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych 38

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 7

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji kwota 4 500,00 złotych brutto ( słownie cztery tysiące pięćset złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 39, 20 01 40, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06 Opakowania wielomateriałowe, Zmieszane odpady opakowaniowe, Tworzywa sztuczne, opakowania z two

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Cześć 7- 16 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania

z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)

Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana

Ilość odpadów w Mg za 2022 r.

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 15

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15

15 01 01 Papier i tektura 50

15 01 07 Opakowania ze szkła 15

17 01 02 Gruz ceglany 20

17 01 07 ODPADY BUDOWLANE NIEZMIESZANE : Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 150

17 06 04 Styropian budowlany 10,00

17 09 04 Odpady z prac budowlanych - bez gruzu 10

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 224

ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych 38

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 8

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 39, 20 01 40, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06 Opakowania wielomateriałowe, Zmieszane odpady opakowaniowe, Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, Metale i opakowania z metali - kwota 300,00 złotych brutto ( słownie trzysta złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Cześć 7- 16 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania

z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)

Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana

Ilość odpadów w Mg za 2022 r.

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 15

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15

15 01 01 Papier i tektura 50

15 01 07 Opakowania ze szkła 15

17 01 02 Gruz ceglany 20

17 01 07 ODPADY BUDOWLANE NIEZMIESZANE : Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 150

17 06 04 Styropian budowlany 10,00

17 09 04 Odpady z prac budowlanych - bez gruzu 10

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 224

ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych 38

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 9

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 01, 15 01 01 Papier i tektura i opakowania z papieru i tektury- - kwota 400,00 złotych brutto ( słownie czterysta złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 02, 15 01 07 Szkło i opakowania ze szkła

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Cześć 7- 16 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania

z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)

Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana

Ilość odpadów w Mg za 2022 r.

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 15

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15

15 01 01 Papier i tektura 50

15 01 07 Opakowania ze szkła 15

17 01 02 Gruz ceglany 20

17 01 07 ODPADY BUDOWLANE NIEZMIESZANE : Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 150

17 06 04 Styropian budowlany 10,00

17 09 04 Odpady z prac budowlanych - bez gruzu 10

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 224

ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych 38

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 10

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 01 02, 15 01 07 Szkło i opakowania ze szkła - - kwota 600,00 złotych brutto ( słownie sześćset złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 17 01 02 Gruz ceglany

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Cześć 7- 16 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania

z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)

Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana

Ilość odpadów w Mg za 2022 r.

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 15

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15

15 01 01 Papier i tektura 50

15 01 07 Opakowania ze szkła 15

17 01 02 Gruz ceglany 20

17 01 07 ODPADY BUDOWLANE NIEZMIESZANE : Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 150

17 06 04 Styropian budowlany 10,00

17 09 04 Odpady z prac budowlanych - bez gruzu 10

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 224

ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych 38

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 11

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 17 01 02 Gruz ceglany – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w tej części.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Cześć 7- 16 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania

z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)

Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana

Ilość odpadów w Mg za 2022 r.

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 15

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15

15 01 01 Papier i tektura 50

15 01 07 Opakowania ze szkła 15

17 01 02 Gruz ceglany 20

17 01 07 ODPADY BUDOWLANE NIEZMIESZANE : Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 150

17 06 04 Styropian budowlany 10,00

17 09 04 Odpady z prac budowlanych - bez gruzu 10

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 224

ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych 38

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 12

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - kwota 500,00 złotych brutto ( słownie pięćset złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 17 06 04 Styropian budowlany

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Cześć 7- 16 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania

z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)

Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana

Ilość odpadów w Mg za 2022 r.

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 15

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15

15 01 01 Papier i tektura 50

15 01 07 Opakowania ze szkła 15

17 01 02 Gruz ceglany 20

17 01 07 ODPADY BUDOWLANE NIEZMIESZANE : Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 150

17 06 04 Styropian budowlany 10,00

17 09 04 Odpady z prac budowlanych - bez gruzu 10

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 224

ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych 38

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 13

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 17 06 04 Styropian budowlany - kwota 500,00 złotych brutto ( słownie pięćset złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 17 09 04 Odpady z prac budowlanych - bez gruzu

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Cześć 7- 16 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania

z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)

Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana

Ilość odpadów w Mg za 2022 r.

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 15

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15

15 01 01 Papier i tektura 50

15 01 07 Opakowania ze szkła 15

17 01 02 Gruz ceglany 20

17 01 07 ODPADY BUDOWLANE NIEZMIESZANE : Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 150

17 06 04 Styropian budowlany 10,00

17 09 04 Odpady z prac budowlanych - bez gruzu 10

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 224

ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych 38

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 14

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 17 09 04 Odpady z prac budowlanych - bez gruzu - kwota 300,00 złotych brutto ( słownie trzysta złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Cześć 7- 16 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania

z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)

Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana

Ilość odpadów w Mg za 2022 r.

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 15

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15

15 01 01 Papier i tektura 50

15 01 07 Opakowania ze szkła 15

17 01 02 Gruz ceglany 20

17 01 07 ODPADY BUDOWLANE NIEZMIESZANE : Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 150

17 06 04 Styropian budowlany 10,00

17 09 04 Odpady z prac budowlanych - bez gruzu 10

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 224

ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych 38

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 15

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe, - kwota 6 000,00 złotych brutto ( słownie sześć tysięcy złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 99 ( w tym popiół ) Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Cześć 7- 16 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania

z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)

Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana

Ilość odpadów w Mg za 2022 r.

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 15

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15

15 01 01 Papier i tektura 50

15 01 07 Opakowania ze szkła 15

17 01 02 Gruz ceglany 20

17 01 07 ODPADY BUDOWLANE NIEZMIESZANE : Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 150

17 06 04 Styropian budowlany 10,00

17 09 04 Odpady z prac budowlanych - bez gruzu 10

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 224

ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych 38

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 16

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 99 ( w tym popiół ) Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach kwota 1 200,00 złotych brutto ( słownie tysiąc dwieście złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Część 17-18 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk

Ilość odpadów odebrana z terenów niezamieszkałych w 2021r. w Mg:

Kod odpadu Rodzaj odpadu ILOŚC ODPADÓW w Mg/rok 2021

20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 60

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 70

RAZEM: 130

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 17

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne - kwota 600,00 złotych brutto ( słownie sześćset złotych),

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90533000 Waste-tip management services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
Main site or place of performance:

Gmina Zagnańsk, powiat kielecki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zagnańsk oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Kołomań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi GPSZOK)oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 roku z możliwością powtórzenia zamówienia usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego oświadczenia.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAGNAŃSK:

Powierzchnia Gminy Zagnańsk wynosi 12 487 ha. Podzielona jest na 17 sołectw w skład których wchodzi 36 miejscowości.

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Zagnańsk według ewidencji ludności stan na dzień 28.02.2022r. wynosi 12 868 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 14 420 - stan na dzień 28.02.2022r.

Zbiórką zostanie objęty cały teren gminy Zagnańsk i wszystkie nieruchomości zamieszkałe. W trakcie realizacji zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie, na skutek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednak zmiana ta nie będzie wpływać na wartość zamówienia.

Dotyczy Część 17-18 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów niezamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk

Ilość odpadów odebrana z terenów niezamieszkałych w 2021r. w Mg:

Kod odpadu Rodzaj odpadu ILOŚC ODPADÓW w Mg/rok 2021

20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 60

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 70

RAZEM: 130

CDN w SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. 1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 18

Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji kwota 1 200,00 złotych brutto ( słownie tysiąc dwieście złotych),

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

• wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2021r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z póź.. zm.),

• aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności

w zakresie zagospodarowania odpadów, tj. składowanie, przetwarzanie

w instalacji na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2021 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z póź.. zm.).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość zadania do którego realizacji przystępuje

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

Jedną usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadami komunalnymi

• o kodzie 20 03 01 w ilości min. 1400 Mg/rok, ( min do Części 1 ) w ilości min. 40 Mg/rok (min do części 17) Zamawiający uznaje, że Wykonawca spełniający min do części 1 spełnia również min do części 17

• o kodzie 20 02 01 w ilości min. 330 Mg /rok, ( min do Części 2 ), w ilości min. 10 Mg/rok ( min do Części 7) ,w ilości min. 60 Mg /rok ( min do Części 18) Zamawiający uznaje, że Wykonawca spełniający min do części 2 spełnia również min do części 7 i 18,

• o kodzie 15 01 06 w ilości min. 300 Mg/rok, ( min do Części 3) ,w ilości min. 10 Mg/rok ( min do Części 3)Zamawiający uznaje, że Wykonawca spełniający min do części 3 spełnia również min do części 8,

• o kodzie 15 01 01 w ilości min. 120 Mg/rok, w ilości min. 120 Mg/rok( min do Części 4, ) ,w ilości min. 40 Mg/rok( min do Części 9) Zamawiający uznaje, że Wykonawca spełniający min do części 4 spełnia również min do części 9 ,

• o kodzie 15 01 07 w ilości min. 200 Mg/rok, ( min do cześć 5) w ilości min. 10 Mg/rok ( min do cześć 10 ) Zamawiający uznaje, że Wykonawca spełniający min do części 5 spełnia również min do części 10,

• o kodzie 20 03 99 w ilości min. 120 mg/rok( min do Części 6) w ilości min 30 mg/rok i ( min do części 16 ) Zamawiający uznaje, że Wykonawca spełniający min do części 6 spełnia również min do części 16,

• o kodzie 17 01 02 w ilości min 15 mg/rok (min do części 11)

• o kodzie 17 01 07 w ilości min 120 mg/rok (min do części 12)

• o kodzie 17 06 04 w ilości min.10 mg/rok (min do części 13 )

• O kodzie 17 09 04 w ilości min 10 mg/rok ( min do części 14

• o kodzie 20 03 07 w ilości min. 200 mg/rok( min do Części 15)

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją

o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Wykonawca musi dysponować min.

• co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych)odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zagnańsk,

• co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zagnańsk,

• co najmniej 1 pojazdem zastępczym do odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zagnańsk,

GPSZOK

• co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z GPSZOK Kołomań

• najmniej 2 pojazdami typu hakowce przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z GPSZOK Kołomań oraz niesegregowanych odpadów bazy zlokalizowanej w msc. Samsnów 24 G

3. Zgodnie z art. 117 ust. 1 p.z.p. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, u

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowa zostanie podpisana na rok z możliwością o której mowa wa rt 214 ust 1 pkt 7 pzp

1) Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia tj. - gospodarką odpadami.

CDN w załączniku nr 3 -wzór umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/05/2022
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/05/2022
Local time: 13:05
Place:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 20 maja 2022 r. o godziny 13:00.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

czerwiec r.

VI.3)Additional information:

1. Uwaga: postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej z powoduje jej odrzucenie.Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk oraz poczty elektronicznej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129ze zm.).

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.

U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją

o podstawie do dysponowania tymi zasobami Załącznik nr 8 do SWZ

5) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

6) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

7) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem ....

Dodatkowe informację o pozostałych podmiotowych środkach dowodowych, zmianach umowy znajdują się w dokumentach postępowania - SWZ i załącznikach!!!!!

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: 02-676
Town: Warszawa
Postal code: ul. Postępu 17
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony

prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Terminy składania odwołań wskazane zostały w

art. 515 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: 02-676
Town: Warszawa
Postal code: ul. Postępu 17
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2022