We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 210592-2022

20/04/2022    S77

Romania-București: Electricity

2022/S 077-210592

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Societatea de Transport Bucuresti STB SA.
National registration number: 1589886
Postal address: Strada: Bd. Dinicu Golescu, nr. 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 7000
Country: Romania
Contact person: Dicran Costache
E-mail: dicran.costache@stbsa.ro
Telephone: +40 0213074120
Fax: +40 0213147136
Internet address(es):
Main address: www.ratb.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100141073
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Energie Electrica

Reference number: 1589886 /2022/AA 004 01
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitie Energie Electrica. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare va fi cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 153 496 987.51 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Unitatile STB S.A situate pe teritoriul Municipiului Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitie Energie electrica pentru unitatile STB S.A situate pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile / Weighting: 3
Price - Weighting: 97
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii (ofertanti individuali/ofertanti asociati), tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73, art.177(1), art. 178(1) si (2) si art. 180(1), din Legea nr. 99 /2016. Situațiile de excludere se aplică tuturor operatorilor economici – ofertanți/terți susținători/subcontractori, respectiv sa nu se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73, art.177(1), art. 178(1) si (2) si art. 180(1), din Legea nr. 99 /2016 . La oferta se va depune DUAE (pentru ofertanti,subcontractanti, asociati, terti sustinatori, daca este cazul),angajament ferm al tertului sustinator (daca este cazul) din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care trebuie prezentate de ofertantul clasat pe locul I sunt:

- certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul principal, valabile la momentul prezentării acestorai. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare.

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

- Alte documente edificatoare, dupa caz.

Informatiile cuprinse de aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.177 din Legea 99/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Persoanele ce deţin funcţii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

Nr. crt. Nume si prenume Functia

1 Criț Adrian Director General

2 Strateciuc Elena Mădălina Director Directia Economica

3 Sabarez Costel Director Tehnic și Investiții

4 Mincu Lucian Director Direcția Infrastructură

5 Lupu Daniel Florin Director Marketing Comercial

6 Ecaterina Gabriela Tudor p. Sef Serviciu Juridic Contencios

7 Cretu Gabriela Sef BCAL

8 Nicolae Gabriel Consilier Juridic BCAL

9 Iosub Elena Consilier Juridic BCAL

10 Ambrus Lavinia Consilier Juridic BCAL

11 Mogos Catalina Consilier Juridic BCAL

12 Vlad Verginica Consilier Juridic BCAL

13 Sandu Doru Consilier Juridic BCAL

14 Popa Iulia Consilier Juridic BCAL

15 Rada Adriana Consilier Juridic BCAL

16 Iordache Cristina Livia Consilier Juridic BCAL

17 Marin Mandreanu Alina-Monica Consilier Juridic BCAL

18 Cotta Claudia Consilier Juridic BCAL

19 Bejinariu Felicia Consilier Juridic BCAL

20 Voinea Denisa Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate

21 Andrei Marius Sorinel Inginer Sef Divizia Tehnică

22 Andrei Amalia Eugenia Sef Serviciu Tehnic

23 Ganea Dan Sef Birou Infrastructura Parc Vehicule - ST

24 Maldaianu Elena Sef Biroul Transport Auto

25 Geamanu Vasile Bogdan Inginer Serviciu Tehnic

26 Opran Dorian Şef Serviciul Mecano-Energetic

27 Dragut Stefan Marius Sef Birou Energetic

28 Orasanu Iulian Inginer Birou Energetic

29 Predescu Gabriel Alexandru Inginer Serviciul Mecano-Energetic Birou Energetic

30 Toma Iulian Expert Achizitii SPAAS

31 Scripcaru Cristian Cornel Expert Achizitii SPAAS

32 Costache Dicran - Daniel p. Sef Birou Contracte

33 Suciu Ana-Maria Ruxandra Expert Achizitii -SCDA

34 Rusu Ileana - Aurelia Expert Achizitii -SCDA

35 Simion Theodor Catalin Inginer SCDA

36 Comnea Hernestina Denisa Economist Biroul Contracte

37 Mirea Cristina Sef Birou Contabilitate

38 Taran Gelu Sef Birou Contabilitate De Gestiune

Persoanele care aproba bugetul sunt Directorul General si Directorul Economic.

1. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrate îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantilor clasati pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Autoritatea contractanta va solicita documente-suport actualizate/la zi doar în cazul ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire Modalitatea de indeplinire”.

2. Conform Art. 186 alin (1) Legea 99/2016. 2. - Operatorii economici care depun ofertă trebuie sa detina licenta de furnizare valabila la momentul prezentarii, in conformitate cu prevederilor Legii energiei electrice nr.123/2012, cap. III, Sectiunea 1, art 8, alin 2, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul în care un ofertant persoana juridica straina nu detine licenta de furnizare a energiei electrice eliberata de ANRE, acesta poate prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, valabile la momentul prezentarii. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: documentul justificativ respectiv licenta de furnizare sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, va fi prezentat la solicitarea autoritati doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) in conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv orice document prin care se sustine cerinta, de exemplu : un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurala, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Garantia de participare (GP)–1.534.970 lei. Valabilitatea GP:3 luni de la term. limita de depunere a ofertelor,cu posib. de prelung. la cererea entitatii contractante(EC).

Constituire GP:virament bancar sau instrument de garantare(IG),irevocabil,emis in cond. legii de o institutie de credit din RO sau din alt stat ori de o soc. de asig;asig. de garanții emisă–fie de o soc. de asig. care deține autoriz. de funcț. emisă în RO sau într-un alt stat UE și/sau care este înscrisă în registrele de pe site-ul ASF, după caz;– fie de o soc. de asig. dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în RO de către ASF;Lichiditati depuse la casieria EC, pt sume<5.000 lei.Contul EC:RO74 RNCB 0074003698560001-BCR Sect 3. Dovada const. GP se ataseaza in SEAP la sect. Doc. de calif,pana cel mai tarziu la data/ora limita de depunere a ofertelor. IG trebuie sa prevada ca plata GP se va executa necondiționat,respectiv la prima cerere a EC,pe baza declarației cu privire la culpa persoanei garantate. EC are dreptul sa rețina GP, atunci când acesta se afla în oricare din urmatoarele situatii:a) si-a retras oferta,în perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare,refuza sa semneze contr. în perioada de valabilitate a ofertei;c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare,nu constituie GBE.GP se elibereaza conf.art.44 din HG394/2016. Pt restituirea GP ofertantul va comunica la STB SA nr de cont/banca si numele procedurii. Echivalenta pt GP depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5zile.EC nu poate accepta constituirea GP/GBE printr-un IG emis de o IFN, deoarece IFN nu sunt instituţii de credit

Cuantumul(GBE) este 2%din val. contr.,fara TVA si se va constitui cf. art. 46 din HG 394/2016.GBE se constituie în 5 zile lucrătoare de la data semnării contr.Acest termen poate fi prelungit la solicit,justificată a contractantului,fără a depăși 15 zile de la data semnării contr.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. In vederea completarii DUAE, operatorii economici vor completa direct în SEAP, după autentificare, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractanta în secțiunea dedicată acestuia.

2.Va fi considerata cea mai buna oferta cea clasata pe primul loc in clasamentul ofertelor intocmit prin ordonarea descrescatoare a punctajelor obtinute. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea – intrebari- din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online ( in SICAP), fara afectarea ofertelor clasate pe locurile anterioare.

3. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareTermenele pentru procedurile de contestare sunt cele prezentate in Legea nr.101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Societatea de Transport Bucuresti STB SA
Postal address: Bdul Dinicu Golescu nr.1, sector 1
Town: Bucuresti
Postal code: 010861
Country: Romania
Telephone: +40 213074000
Internet address: www.stbsa.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2022