Services - 211121-2017

02/06/2017    S105    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Telšiai: Construction supervision services

2017/S 105-211121

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Telšių rajono savivaldybės administracija
180878299
Žemaitės g. 14
For the attention of: Albina Ročiuvienė
LT-87133 Telšiai
Lithuania
Telephone: +370 44456196
E-mail: albina.rociuviene@telsiai.lt
Fax: +370 44452229

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.telsiai.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Infrastruktūros projektų įgyvendinimui reikalingos paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Telšių miestas ir rajonas.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
maximum number of participants to the framework agreement envisaged: 3

Duration of the framework agreement

Duration in years: 48
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Statybos techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis LR statybos įstatymu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71520000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Perkamų paslaugų kiekis – techninei priežiūrai atlikti numatytų statybos darbų apimtis apie 12 500 000 EUR.
Paslaugos bus užsakomos ir teikiamos visą Preliminarios sutarties galiojimo laikotarpį.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 1
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 11 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 37 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Preliminarios sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, tiekėjui pateikiant sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Užtikrinimo vertė – 7 500 (septyni tūkstančiai penki šimtai eurų) EUR. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Užtikrinimas gali būti pateiktas ne visam preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiui, tačiau pateikiamas užtikrinimas turi galioti ne trumpiau, kaip 12 mėn. Tiekėjas turi užtikrinti, kad užtikrinimas galiotų nepertraukiamai visą preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (t.y. dar nesibaigus galioti pateiktam užtikrinimui, pateikti naują, visam likusiam sutarties terminui, arba, ne trumpiau kaip 12 mėn.). Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo nepateikimas laiku yra esminis Sutarties pažeidimas.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Paslaugų tiekėjui sumokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokėjimo dokumentų pateikimo dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus (Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus (1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Bus tikrinami neatlygintinai prieinami duomenys internetiniame puslapyje http://www.registrucentras.lt/jar/p/ apie tiekėjo kvalifikaciją, bus užfiksuoti perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, išsaugant atitinkamo dokumento išrašą arba skaitmeninę jo kopiją, kuri bus reikalinga tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo metu.

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą (Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR (Mokestinių įsipareigojimų įvykdymo įrodymui tiekėjas turi pateikti LR Valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo įrodymui pateikiama:

— jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Bus tikrinami neatlygintinai prieinami duomenys internetiniame puslapyje http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys apie tiekėjo kvalifikaciją, bus užfiksuoti perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, išsaugant atitinkamo dokumento išrašą arba skaitmeninę jo kopiją, kuri bus reikalinga tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo metu.

— jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5. Tiekėjas turi būti registruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis su pirkimo objektu susijusia veikla (Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas (juridinis asmuo) pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją (asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimo kopiją, besiverčiantis individualia veikla – individualios veiklos pažymėjimo kopiją) ir įstatų dalies patvirtintas kopijas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje teikėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis techninės priežiūros paslaugų atlikimu. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai (Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
7. Tiekėjas (fizinis asmuo) nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, nėra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai (Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
8. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą (Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Pateikiama paskutinių finansinių metų balanso, pateikto Valstybės įmonei „Registrų centras“ (su VĮ Registrų centras žyma), skaitmeninė kopija arba šalies, kurioje tiekėjas registruotas, atitinkamas dokumentas. Jei tiekėjo paskutinių finansinių metų balansas dar nėra patvirtintas tiekėjo akcininkų susirinkime ir nėra viešai paskelbtas, tokiu atveju teikiamas tiekėjo vadovo ir buhalterio pasirašytas paskutinių finansinių metų balansas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Minimum level(s) of standards possibly required: Tiekėjo paskutinių patvirtintų finansinių metų bendrojo mokumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,0. Bendrojo mokumo koeficientas išreiškiamas kaip nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų santykis.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Tiekėjas pateikia per paskutinius 3 metus tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašą. Sąraše nurodomas sutarčių pavadinimas (objektas), pradžia, pabaiga, užsakovas, sutarties vertė. Kartu pateikiami tinkamą sutarties įvykdymą patvirtinantys dokumentai: užsakovo pažymos ar užsakovo pasirašytas priėmimo – perdavimo aktas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2. Tiekėjas pateikia:
1) Už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, nurodant siūlomų specialistų pareigas, vardus, pavardes, kvalifikaciją, išduoto (-ų) atestato (-ų) Nr.
2) Specialistų išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (diplomai).
3) Siūlomų specialistų gyvenimo aprašymai (CV) nurodant specialisto vykdytų projektų pavadinimus, projektų vykdymo terminą mėnesiais, užsakovą.
4) Kvalifikaciją patvirtinantys galiojantys atestatai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3. Tiekėjas pateikia dokumentą, patvirtinantį taikomas kokybės vadybos užtikrinimo priemones, atitinkančias kokybės vadybos standartą ISO 9001:2008 (arba lygiavertį).
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus, arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas veikė trumpiau nei 3 metus) pagal 1 FIDIC inžinieriaus ir/ar statybų techninės priežiūros paslaugų sutartį yra suteikęs FIDIC inžinieriaus ir/ar statybų techninės priežiūros paslaugų už ne mažiau kaip 5 000,00 (penki tūkstančiai eurų) Eur be PVM.
2. Tiekėjas turi sutarties vykdymui numatyti ir pasiūlyme nurodyti specialistus:
1). Tiekėjas turi turėti bent vieną FIDIC Inžinierių, turintį ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vykdant FIDIC Inžinieriaus funkcijas rangos sutartyse pagal FIDIC sutarties sąlygas.
2). Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas statinių grupei – gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, ir turintį ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio techninės priežiūros vadovo patirtį.
3). Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, darbo sričiai – statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas ir turintį ne mažesnę kaip 2 metų specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo patirtį.
4). Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, darbo sričiai – vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, šaldymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas ir turintį ne mažesnę kaip 2 metų specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo patirtį.
3. Tiekėjas taiko kokybės vadybos užtikrinimo priemones, atitinkančias kokybės vadybos standartą ISO 9001:2008 (arba lygiavertį), taikomas perkamų paslaugų srityje.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Kaina. Weighting 40

2. Kokybė. Weighting 30

3. Efektyvumas. Weighting 20

4. Aplinkosauga. Weighting 10

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.7.2017 - 14:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11.7.2017 - 14:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 11.7.2017 - 14:00

Place:

Telšių rajono savivaldybės administracija, 203 kab., Žemaitės g. 14, Telšiai

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

Informacija pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Registracija CVP IS yra nemokama. Pasiūlymus tiekėjai turi pateikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31.5.2017