Supplies - 214098-2021

30/04/2021    S84

Romania-Giurgiu: Protective gear

2021/S 084-214098

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Județul Giurgiu
National registration number: 4938042
Postal address: Str. București nr. 10
Town: Giurgiu
NUTS code: RO314 Giurgiu
Postal code: 080045
Country: Romania
Contact person: Lidia Pană
E-mail: achizitiipublicecjg@gmail.com
Telephone: +40 372462642
Fax: +40 372462666
Internet address(es):
Main address: www.cjgiurgiu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118747
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente de protecție în cadrul proiectului „Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu – MACOV”, cod SMIS 2014+ 138249

Reference number: 4938042_2020_PAAPD 1149510
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pe data de 16 martie 2020 preşedintele României a decretat starea de urgență pe întreg teritoriul României, având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.3.2020.

În cadrul proiectului, la Activitatea 4. – „Dotarea DGASPC Giurgiu cu echipamente medicale, de protectie si materiale sanitare necesare tratarii/prevenirii cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2”, au fost prevăzute achizitii ce vor fi realizate de UAT Judeţul Giurgiu pentru DGASPC Giurgiu, pentru achiziţionarea de echipamente de protecţie destinate protecţiei angajaţilor şi a beneficiarilor de servicii sociale, astfel:

— mască chirurgicală – 100 000 bucăţi;

— mănuşi – 100 000 perechi;

— botoşi de unică folosinţă – 100 000 perechi;

— halat de unică folosință – 100 000 bucăţi;

— combinezon de protecţie – 1 000 bucăţi.

Echipamentele de protecţie se vor da în folosinţă gratuită DGASPC Giurgiu.

Tinând cont de faptul că finanţarea contractului ce face obiectul prezentei achiziţii publice este asigurată prin intermediul unui proiect finantat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, fiecare operator economic, posibil ofertant, trebuie să se încadreze în plafoanele maxime menţionate pentru fiecare categorie de echipament de protecţie menţionat în caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si competent, tuturor solicitarilor clarificare/informatii suplimentare la 10 zile fata de termenul de depunere a ofertelor, conf. OUG 107/2017.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 681 110.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

DGASPC Giurgiu

II.2.4)Description of the procurement:

Pe data de 16 martie 2020 Preşedintele României a decretat starea de urgență pe întreg terito-riul României, având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020.

În cadrul proiectului, la Activitatea 4. Dotarea DGASPC Giurgiu cu echipamente medicale, de protectie si materiale sanitare necesare tratarii/prevenirii cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2, au fost prevăzute achizitii ce vor fi realizate de UAT Judeţul Giurgiu pentru DGASPC Giurgiu, pentru achiziţionarea de echipamente de protecţie destinate protecţiei angajaţilor şi a beneficiarilor de servicii sociale, astfel:

— Mască chirurgicală - 100.000 bucăţi

— Mănuşi - 100.000 perechi

— Botoşi de unică folosinţă - 100.000 perechi

— Halat de unică folosință - 100.000 bucăţi

— Combinezon de protecţie - 1.000 bucăţi

Echipamentele de protecţie se vor da în folosinţă gratuită DGASPC Giurgiu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de valabilitate a produsului / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Furnizare echipamente de protectie” în cadrul proiectului „Management eficient anti-COVID la ni-velul DGASPC Giurgiu - MACOV”, cod SMIS 2014+ 138249

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Motivele de excludere sunt reglementate de Art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, si se regasesc in cadrul DUAE care reprezinta o declaratie pe propria raspundere a ofertantului. In scopul evitarii unei situatii cum ar fi conflictul de interese, asa cum este definita la Art. 59 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a declara pe propria raspundere ca nu se regaseste in niciuna din situatiile prezentate la Art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare care ar compromite imparţialitatea ori independenţa în contextul procedurii de atribuire. Declaratia DUAE cuprinde referinte cu privire la o astfel de situatie.

Ofertantii/ tertii sustinatori/ subcontractantii, nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitate de demonstrare a îndeplinirii cerintei:

— Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate,

— Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, a urmatoarelor informatii si documente justificative ACTUALIZATE:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice, atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

NOTA:

a) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

b)Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana.

c) potrivit prevederior Art. 60. - (1) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si va completa DUAE electronic numai pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare.

d)Se vor mai depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator + anexa din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfaturarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

2. In scopul evitarii conflictului de interese (Art.60 din legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspunderea, in acest sens, odata cu DUAE.

Operatorul economic (lider/asociat/subcontractant/tert sustinator) vor completa si prezenta DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE.

Odata cu DUAE, operatorii economici - lider/asociat/subcontractant/tert sustinator, vor face dovada neancadrarii in situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016, prin completarea DECLARATIEI pe popria raspundere, declaratie care va fi prezentata, odata cu DUAE de catre ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator, dupa caz.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autaritatii contractante sunt:

1. Dumitru Beianu- Presedinte CJ Giurgiu

2. Silviu-Cristian Anculesu- Vicepresedinte CJ Giurgiu

3. Elisabeta Mihalcea- Vicepresedinte CJ Giurgiu

4. Aurelia Brebenel – Secretar General al Judetului

5. Gratianu Cristian - Administrator al judetului

6. Crisu Nina Carmen - Director executiv

7. Stanculescu Florentina - Director executiv

8. Popescu Daniel - Sef serviciu

9. Ciobanu Vlad Cosmin - Sef serviciu

10. Burcea Daniela - Director executiv

11. Mihaila Alin - Sef serviciu

12. Pana Doina Lidia – Director executiv

1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz emis de MS privind activitatile de comercializare pentru produsele ofertate conform art. 927 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, coroborat cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.566/2020. Orice echipament de protecţie ce va fi furnizat prin prezenta achiziţie trebuie să aibă aviz ANMDM, ISO 9001:2015, inscripţionare CE, declaraţie de conformitate conform H.G. nr. 54/2009 cu modificările şi completările ulterioare. In certificatul de calitate al produsului trebuie să fie incluse urmatoarele informații: - denumirea materialului sanitar; - numele și adresa producatorului, a importatorului sau a distribuitorului inregistrați în România; - data de expirare (valabilitate minim 12 luni de la data livrarii); - cantitatea netă; - condițiile de depozitare și de folosire (daca este cazul); - locul de origine (daca este cazul); - instructiuni de utilizare;

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista principalelor livrari de produse livrate în ultimii 3 ani din care sa rezulte: Cerinţă minima: Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: Denumire Valoare fără TVA Lei - Mască chirurgicală 261.000,00 - Halat de unică folosință 2.000.000,00 - Combinezon de protecţie 78.110,00 - Botoşi de unică folosinţă 42.000,00 - Mănuși 300.000,00 Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii livrarilor de produse in cadrul a unul sau mai multe contracte.

Proportia de subcontractare In conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se solicita ofertantilor să precizeze în ofertă: a) partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze; și b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.” In conformitate cu prevederile Art. 218 (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, subcontractantii au dreptul de a opta pentru a fi platiti in mod direct de catre autoritatea contractanta. Optiunea se va manifesta la semnarea contractului. Conform prevederilor art. 170 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, niciun subcontractant nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165, art.167 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, subcontractantii au obligatia depunerii declaratiei cu privire la neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa formularul DUAE cu informaţii-le aferente situaţiei lui la seciunea C: Capacitatea tehnica si profesionala – Pentru contractele de achiziție de bunuri: certificate emise de organisme de control al calității, cu mentionarea seriei, numarul si data documentelor doveditoare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, res-pectiv autorizaţiile/avizele/documentele urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Autorizaţiile/documentele vor fi valabile la momentul prezentării lor. Pentru ofertanţii străini, document echivalent emis în ţara de rezidenţă (traducere autorizată în limba română).

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerin-țelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experi-ență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de re-cepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: benefici-arul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente. Nota 1:De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV"Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv livrarea de produse, perioada de livrare si valoarea acestora. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate la solicitarea Autoritatii Contractante de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform art.196 alin (2) din legea 98/2016 cu modificarile si complatarile ulterioare,cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

Potrivit prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, În cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la art.193 alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. Astfel, Subcontractanții vor precizeaza în DUAE si informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la alin. (1) lit. a), respectiv, va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ACTUALIZATE ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată– înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant. In conformitate cu Notificarea 256/2016 se va depune, odata cu DUAE si acordurile de subcontractare, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurareacorespunzatoare a procedurii de atribuire. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Contractul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractantii nominalizati in oferta in original sau in copie legalizata.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/06/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/06/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA:

Dreptul ofertantului de a participa la procedura prin asociere este prevazut la Art. 53 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in care se mentioneaza ca: Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condițiile prevăzute de prezenta lege.”

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, asociatii au obligatia depunerii declaratiei cu privire la art. 60 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata.

MODALITATEA DE INDEPLINIRE

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa si prezenta DUAE.

La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documente justificative ACTUALIZATE ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională.

Conf. Notificare ANAP nr. 256/08.12.2016 ofertantii vor depune, odată cu DUAE, acordul de asociere, după caz.

Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata câstigatoare.

Potrivit prevedrilor art. 185 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare: “În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, precum și cea privind situația economică și financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru.”

INFORMATII PRIVIND TERTUL SUSTINATOR

Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi.

În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.

Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii 101/2016 art. 8 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Direcția juridică și administrație publică
Postal address: Str. București nr. 10, județ Giurgiu
Town: Giurgiu
Postal code: 080045
Country: Romania
E-mail: cjg@cjgiurgiu.ro
Telephone: +40 372462642
Fax: +40 372462651
Internet address: www.cjgiurgiu.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/04/2021