Építési beruházás - 214310-2016

25/06/2016    S121

Magyarország-Kisvárda: Építési munkák

2016/S 121-214310

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03984
Postai cím: Szent László utca 7–11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh Tibor
E-mail: baloghtibor@kisvarda.hu
Telefon: +36 45500724
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kisvarda.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: BMSK – Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Telefon: +36 14714159
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: BMSK – Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1–3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 117. sz. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 14714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Kisvárdai UEFA 3-as, MLSZ C kategóriájú labdarúgó- sportlétesítmény (Stadion) kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

Hivatkozási szám: 75-16-2625
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Kisvárdai UEFA 3-as, MLSZ C kategóriájú labdarúgó- sportlétesítmény (Stadion) kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4600 Kisvárda, Vár utca 33/A. /945., 0176/1., 0177/1. hrsz..

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházást a Kormány a 15/2014. (I.30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.

Főbb feladatok/mennyiségek:

— fedett stadion épület kialakítása (6 041,7 m² összterületen) A, B, C és D fedett lelátó kivitelezésével, 2 711 db ülőhely + 82 db sajtó ülőhely kialakításával,

— technikai zónák kialakítása az MLSZ infrastruktúra szabályzata szerinti MLSZ D minősítés alapján,

— az MLSZ C előírásai alapján szükséges technikai helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése,

— D szektort kiszolgáló helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése,

— közönségforgalmi illemhelyek kialakítása,

— biztonságtechnikai központ falazott szerkezeteinek kivitelezése az MLSZ C előírásai alapján,

— sajtó központ, TV stúdió helyiségek falazott szerkezeteinek kivitelezése az MLSZ C előírásai alapján,

— lift kialakítása,

— elsősegély helyiségek (közönség részére),

— eredményjelző kialakítása dokumentáció szerint,

— 105 x 68 m-es élőfüves pálya kialakítása drénezett pályatechnológiával, automata öntözőrendszerrel, pályafűtéssel,

— 1 200 Lux teljesítményű pályavilágítás kivitelezése,

— az épület külső díszvilágításának kialakítása,

— a teljes telek kertészeti tereprendezése,

— közönségforgalmi, sportolói, játékvezetői, sajtó és V.I.P. parkolók kialakítása, csapadékvíz elvezetéssel,

— szilárd burkolatú telken belüli szervizút és gyalogutak kialakítása.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (minimum 24 hónap, maximum 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) A felhívás II.2.7) pontjában megadott 420 nap naptári napokban értendő.

2.) A felhívás II.2.6) pontjának kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában.

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek.-re figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. §-a az irányadó.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2. § (1) bek.-re figyelemmel ajánlattevők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsájtja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.

Ajánlattevőnek a 62.§(1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ i) pont ib) és ic) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kbt.69.§ (4) és (9) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8-9.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10-11.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt.65.§ (1) bek. c) pont):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben ajánlattevő vagy építőipari kivitelezési tevékenységet végző alvállalkozói nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő vagy alvállalkozói nem rendelkeznek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolással (kivonattal) vagy egyéb igazolással vagy nyilatkozattal, a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevő vagy alvállalkozó nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, továbbá az ajánlattevő vagy valamely alvállalkozója a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 26.§ (1) bek. a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell csatolnia, a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásának megfelelő igazolást kell csatolnia.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)˜–(3) bekezdése.

P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított -, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.

Ha ajánlattevő a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.

Az alkalmassági előírásokra irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben

— a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 1 400 000 000 HUFot,

— a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 900 000 000 HUF összeget.

Alkalmatlan az újonnan piacra lépő ajánlattevő – amely nem rendelkezik három üzleti évvel – a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a tevékenységének megkezdésétől számítottan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó, összesen legalább 900 000 000 HUF összegű – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 900 000 000 HUF-ot.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P2) pont), elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolható az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, az adatok tételes feltüntetésével.

M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, magasépítési kivitelezésre vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Az M1 alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti előírásra. Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy (2) bekezdésben foglaltakat alkalmazza az eljárás során.

Az M2 alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a dokumentáció tartalmazza.

M3) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján be kell nyújtani az előírt építőipari kivitelezési munkákra vonatkozó ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítványt, vagy EMAS, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítványt vagy a környezetvédelmi intézkedések leírását és az egyenértékűség indokolását.

M4) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtani az OHSAS 18001:2007 foglalkozási, egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítványt, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszertanúsítványt, vagy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási intézkedések leírását és az egyenértékűség indokolását.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rendelet IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)–M4) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbiak szerinti referenciával/referenciákkal:

M1)1 1 darab, legalább nettó 750 000 000 HUF értékű, 4 500 m² összterületű létesítmény magasépítési munkák kivitelezésére vonatkozó referencia;

M1)2 legalább 2 db MLSZ infrastruktúra szabályzata (www.dokumentumtar.mlsz.hu) szerinti nagyméretű élőfüves sportpálya építésére vonatkozó referencia;

M1)3 legalább 1 darab, legalább nettó 50 000 000 HUF ellenszolgáltatásért teljesített, sportlétesítmény villamos és/vagy pályavilágítási munkáinak megvalósítására vonatkozó referencia.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy referenciával (szerződéssel) az (M1)1–M1)3) pontokban foglalt feltételek együttesen (egy vagy több szerződésből) is igazolhatóak.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” építési szakterületi jogosultsággal rendelkezik, nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek (szakembernek) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés alapján a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti tagsággal kell rendelkeznie;

M2)2 legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” építménygépészeti szakterületi jogosultsággal rendelkezik, nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek (szakembernek) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés alapján a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti tagsággal kell rendelkeznie;

M2)3 legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” építményvillamossági szakterületi jogosultsággal rendelkezik, nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek (szakembernek) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés alapján a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti tagsággal kell rendelkeznie.

Egy szakember csak egy pozícióra (M2)1–M2)3) jelölhető. Nem magyarországi letelepedésű szakembernek az ajánlattevő nyertessége esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján legkésőbb a szerződés aláírásának időpontjában szerepelnie kell a magyar országos szakmai kamara névjegyzékében.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik építőipari kivitelezési munkákra vonatkozó, érvényes ISO 14001 vagy EMAS vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti azzal egyenértékű, érvényes környezetközpontú irányítási rendszerrel, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedések leírásával.

M4) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik érvényes OHSAS 18001:2007 foglalkozási, egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerrel, vagy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási intézkedések leírásával.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkezni kell ISO 9001 szerinti tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, intézkedéssel.

Ajánlatkérő szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: jótállási-, teljesítési-, előleg-visszafizetési biztosíték, késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér.

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít.

A műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 6 darab részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

a) 2003. évi XCII. törvény 36/A. §;

b) 2007. évi CXXVII. törvény;

c) 2011. évi CXCV. törvény;

d) 2013. évi V. törvény;

e) 2015. évi CXLIII. törvény;

f) 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/08/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/08/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68. §-a szerint bonyolítja le. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő a Kbt.53. § (5) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyát képező projekt finanszírozásáról (fedezetről) való döntés folyamatban van. Erre tekintettel, amennyiben a fedezet nem, vagy nem a szükséges mértékben fog rendelkezésre állni, akkor az ajánlatkérő ezt egy olyan ellenőrzési körén kívül eső, jövőbeli bizonytalan eseménynek tekinti, amely miatt a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

2) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a I.3) pontban található címen érhető el.

3) Az ajánlatkérő a Kbt.71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

4) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 12.7.2016. 13:00 óra. Találkozás helye: 4600 Kisvárda, Vár utca 33/A.

5) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdések szerinti nyilatkozatokat és az (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, továbbá csatolni kell az ajánlathoz tételes árazott költségvetést, fenntarthatósági tervet és projekttervet (műszaki ütemterv, organizációs terv, pénzügyi ütemterv).

6) A rész-ajánlattétel nem lehetséges a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok komplexitása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt határidők miatt.

7) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

8) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési szempont esetében: 1–100 pont.

Az 1. értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.

A 2. értékelési szempont esetében az abszolút értékelési pontozásos módszer alkalmazására kerül sor, a dokumentációban részletezetteknek megfelelően.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenntarthatósági terv a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolható, nem javítható és nem egészíthető ki.

A 3. értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.

Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében 48 hónapot tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A 24 hónapnál rövidebb jótállási időtartam megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.

9) Ajánlatkérő 5 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, melyet ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint nyújtható.

Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402142-21423509-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét. Tovább információkat a dokumentáció tartalmaz.

10) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a III.1.2. és III.1.3 pontokban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő (ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet/személy) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B-D. pontjaiban feltüntetni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/06/2016