Services - 215299-2020

08/05/2020    S90

Polska-Myszków: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

2020/S 090-215299

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 009-017795)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Myszków
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 26
Miejscowość: Myszków
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: arch. Joanna Chrapońska – sekretarz organizacyjny konkursu
E-mail: czestochowa@sarp.org.pl
Tel.: +48 731744168
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czestochowa.sarp.org.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konkurs na koncepcje architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa

Numer referencyjny: SARP Nr 994
II.1.2)Główny kod CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna rewitalizacji centrum Myszkowa, polegająca na:

1) kompleksowym zagospodarowaniu terenu w obszarze opracowania, jako głównej przestrzeni publicznej miasta;

2) przebudowie i remoncie budynku dawnego dworca autobusowego, ze zmianą funkcji na bibliotekę publiczną;

3) budowie budynku usługowego, przeznaczonego na wynajem.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 009-017795

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Uczestnicy konkursu, którzy otrzymali zaproszenie do składania prac konkursowych, mogą składać prace konkursowe w siedzibie organizatora wykonawczego osobiście, dostarczyć je przez operatora pocztowego lub posłańca, do dnia 9.6.2020, do godz.15:00, za pokwitowaniem odbioru (załącznik nr 4 do regulaminu konkursu).

Powinno być:

Uczestnicy konkursu, którzy otrzymali zaproszenie do składania prac konkursowych, mogą składać prace konkursowe w siedzibie organizatora wykonawczego osobiście, dostarczyć je przez operatora pocztowego lub posłańca, do dnia 10 września 2020 r., do godz. 15.00, za pokwitowaniem odbioru (załącznik nr 4 do regulaminu konkursu).

VII.2)Inne dodatkowe informacje: