Építési beruházás - 217086-2022

26/04/2022    S81

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 081-217086

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ibolya Alexandra
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301739990
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kecskeméti Lánchíd u. Sport Ált. Isk. fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001394502021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola fejlesztése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 348 620 558.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

A Kecskemét belterület 3791/58 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 16. szám alatt található, kivett óvoda megnevezésű ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Nem engedélyköteles építési tevékenység keretében összesen nettó 5 457,68 m2 alapterület felújítása, fejlesztése valósul meg a beruházás keretében. A 24 tantermes nevelési-oktatási épület felújítása, kivitelezési ideje alatt az intézmény működését szakaszosan biztosítani kell.

Az épületek szabadon álló épületek. Alapvetően 4 különálló épülettestet különböztetünk meg, melyből az egyik építéssel nem érintett:

- Iskola épület: pince + 3 szintes lapostetős szögletes épület előregyártott szerkezettel, átépítéssel

- Összekötő folyosó (136,54 m2): magastetős vonalszerű épület az iskola és sportcsarnok között

- Sportcsarnok (1104,1 m2 + galéria): galériázott előregyártott vasbeton csarnoképület földszintes épületrésszel kiegészítve

- Planetárium épülete: kör alaprajzú földszintes épület, építési tevékenységgel nem érintett

Az épületegyüttesről a planetárium épülete fallal leválasztásra kerül. Továbbá az épületben részleges funkcionális akadálymentesítés valósul meg. Ezen kívül egyéb funkcionális módosítás nem tervezett.

Akadálymentesítés

Az épület teljes körű komplex akadálymentesítése nem, viszont a funkcionális részleges akadálymentes biztosítása cél az iskolaépületben.

Építészeti akadálymentesítés elemei:

- Akadálymentes parkoló kialakítása gazdasági udvarban

- Akadálymentes rámpa és bejárat építése az akadálymentes parkolótól az auláig

- Akadálymentes mosdó kialakítása a magasföldszinten

- Akadálymentes szempontok érvényesítése a színek kiválasztásánál a gyengén látók részére a földszinti

aula térben.

- Nagyot hallók részére mobil indukciós hurok áll rendelkezésre

Építészeti szempontból alábbi energiahatékonysági fejlesztések valósulnak meg:

- Homlokzati hőszigetelés

- Tető hőszigetelés

- Homlokzati nyílászáró csere korszerű hőszigetelő nyílászárókra

Az építés során új külső-belső nyílászárók, új padlóburkolatok (tornacsarnokbannemzetközi szervezet által elfogadott minősítéssel rendelkező sportparketta rendszer kivitelezése1236,6 m2 ,), felújított acél és fa szerkezetek kerülnek az épületbe. Megújul részben a fűtési hőleadó felületek, a Kazánház felújítása, 2 db 100 kw teljesítményű kazán cseréjével, átalakítással, hőszivattyú beépítéssel, és az erős- és gyengeáramú elektromos rendszer, melyekről szakági tervek rendelkeznek, továbbá komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, lapos tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten,1 kWp-ra vetített rendszer egységből építve 50 db. A homlokzati felújítás során a felület állványozási munkáinak elvégzéséhez szükséges 4380 m2 állványanyag. A fejlesztés során megvalósul PVC burkolat fektetése 3506 m2 mennyiségben, burkolatok bontását 6800 m2 mennyiségben, 26 db felülvilágító ablakok elhelyezése, Cat6A U/FTP fali kábel beépítése 13450 fm mennyiségben.

Kivitelezési feladat:

Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező kiviteli tervdokumentáció alapján a hagyományos szerkezetű iskola felújítása ill. kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a tervben előirányzott nettó alapterületi mennyiségekkel.

A belsőépítészeti tervekben szereplő műszaki tartalom kivitelezése Ajánlattévő feladata azzal, hogy a mobíliák beszerzése nem Ajánlattévő feladata.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban, a szerződés hatálybalépését követő naptól kezdődően a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás záró napjával záródóan értendő.

2.Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3. A 2.1-2.3. értékelési szemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

4. Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 36 hónapban határozza meg a 2.1 - 2.3 értékelési részszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

5. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok esetében az Ár értékelési szempont (súlyszám: 70) az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 1. Nettó Vállalkozói Díj összesen (HUF) (10 % tartalékkeret nélkül) - súlyszám: 70

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 244-642391
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kecskeméti Lánchíd u. Sport Ált. Isk. fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23037108203
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 348 620 558.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok M1) alkalmassági követelményre való

megfelelés - cat kábel beépítése, pvc burkolat fektetése, burkolatok bontása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményes.

Nyertes ajánlattevő:Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6000 Kecskemét Csongrádi Utca 6., adószám: 23037108-2-03

További beérkezett ajánlat:BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6000 Kecskemét Mindszenti Körút 10, adószám: 12448023-2-03, Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft.,6050 Lajosmizse Dózsa György Út 219, adószám: 10660612-2-03

Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/04/2022