Supplies - 217603-2022

26/04/2022    S81

Poland-Mielec: Laboratory reagents

2022/S 081-217603

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
Postal address: ul. Żeromskiego 22
Town: Mielec
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Postal code: 39-300
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Mydlarz
E-mail: przetargi@szpital.mielec.pl
Telephone: +48 177800146
Fax: +48 177800146
Internet address(es):
Main address: http://www.szpital.mielec.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sprzedaż i dostawa odczynników laboratoryjnych oraz testów paskowych do oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu wraz z dzierżawą analizatorów dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernack

Reference number: SzP.ZP.271.29.22
II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników laboratoryjnych oraz testów paskowych do oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

GRUPA1 Testy do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną i manualną z podłożami,podłoży do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych

GRUPA2 Lateksy i surowice do aglutynacji szkiełkowej EPEC,Salmonella

GRUPA3 Odczynniki laboratoryjne do badań biochemicznych i immunochemicznych z warunkiem dzierżawy 2 analizatorów biochemicznych i 2 analizatorów immunochemicznych, stanowiące dwie platformy diagnostyczne,z których każda platforma posiada wspólny podajnik sterowany z jednego stanowiska operatora

Grupa4 Testy paskowe, minimum 11 parametrowe, kampatybilne z aparatami.Badane parametry moczu:pH,białko,glukoza,ciała ketonowe,bilirubina,urobilinogen,leukocyty,erytrocyty,nitraty,ciężar właściwy,kwas askorbinowy-30 tysięcy

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 1 Testy do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną i manualną wraz z podłożami, podłoży do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
33696500 Laboratory reagents
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną i manualną wraz z podłożami, podłoży do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych

• dzierżawa automatycznego analizatora

• instalacja oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanych analizatorów.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Testy identyfikacyjne dla pałeczek Gram ujemnych w oparciu o metodę automatyczną (1op=25 testów) op 28

2 Testy do identyfikacji ziarenkowców Gram dodatnich w oparciu o metodę automatyczną (1op=25 testów) op 8

3 Testy do identyfikacji Neisseria i Haemophilus w oparciu o metodę manualną (1op=20 testów) op 2

4 Testy identyfikacyjne dla beztlenowców w oparciu o metodę manualną (1op=20 testów) op 3

5 Testy do identyfikacji drożdżaków metodą automatyczną (1op=25 testów) op 4

6 Testy łączące identyfikacje i lekowrażliwość dla pałeczek Gram ujemnych (1 op=25 testów) op 42

7 Testy łączące identyfikacje i lekowrażliwość dla ziarenkowców Gram dodatnich (1 op=25 testów) op 12

8 Testy do określenia lekowrażliwości metodą automatyczną z określeniem wartości MIC dla ziarniaków Gram dodatnich (1 op=25 testów) op 58

9 Testy do określenia lekowrażliwości metodą automatyczną z określeniem wartości MIC dla pałeczek Gram ujemnych (1 op=25 testów) op 76

10 Agar Columbia + 5% krwi baraniej (1op=20 sztuk) op 400

11 Agar Columbia CNA+5% krwi baraniej (1op=20 sztuk) op 10

12 Agar czekoladowy + IsoVitex (1op=20 sztuk) op 22

13 Agar czekoladowy dla Haemophilus (1op=20 sztuk) op 22

14 Agar czekoladowy dla N.gonorhoeae i N.meningitidis (1op=20 sztuk) op 2

15 Bulion tryptozowo- sojowy w probówkach 10 x 8ml op 34

16 Bulion Todd-Hewitta w probówkach 100 x 5ml op 2

17 Hektoen Agar (1op=20 sztuk) op 25

18 Mac Conkey Agar z fioletem krystalicznym (1op=20 sztuk) op 250

19 Mueller Hinton Agar z 5% krwią końską i 20mg/l NAD (MH-F) (1op=20 sztuk) op 21

20 Mueller Hinton Agar (1op=20 sztuk) op 187

21 Podłoże chromogenne do posiewu moczu (1op=20 sztuk) op 134

22 Podłoże chromogenne do różnicowania Candida (1op=20 sztuk) op 2

23 Podłoże chromogenne do S. aureus (1op=20 sztuk) op 18

24 Podłoże chromogenne do S.agalactiae- Granada Medium (1op=20 sztuk) op 16

25 Podłoże chromogenie do wykrywania karbapenemaz (1op=20 sztuk) op 8

26 Podłoże z kw. Seleninem sodu w probówkach 9 ml (1op=10 sztuk) op 30

27 Sabouraud Agar z gentamycyną i chloramfenikolem (1op=20 sztuk) op 84

28 Podłoże wybiórcze do enterokoków z eskuliną (1op=20 sztuk) op 21

29 Schaedler Agar + 5% krwi baraniej +witK (1op=20 sztuk) op 25

30 Schaedler Agar + 5% krwi baraniej z wankomycyną i kanamycyna (1op=20 sztuk) op 25

31 Podłoże do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni met. odciskową, o średnicy płytki 55 mm (1op=20 sztuk) op 4

32 Podłoże SS do Salmonella/Shigella (1op=20 sztuk) op 24

33 Podłoże Brucella Agar z krwią (1op=20 sztuk) op 10

34 Saszetki + torebki plastikowe do wytwarzania atmosfery beztlenowej (1op=20 sztuk) op 30

35 Saszetki + torebki plastikowe wytwarzające środowisko zwiększonego CO2 (1op=20 sztuk) op 2

36 Podłoże do posiewu krwi (bakt. tlenowe) standard (1op=50 sztuk) op 50

37 Podłoże do posiewu krwi (bakt. Tlenowe) z inaktywatorem antybiotyku (1op=50 sztuk) op 56

38 Podłoże do posiewu krwi (bakt. Beztlenowe) standard (1op=50 sztuk) op 14

39 Podłoże do posiewu krwi (bakt. Beztlenowe) z inaktywatorem antybiotyku(1op=50 sztuk) op 56

40 Podłoże do posiewu krwi pediatryczne (1op=50 sztuk) op 16

41 Podłoże lityczne (1op=50 sztuk) op 50

42 Suplement do podłoży zwalidowany przez producenta ozn 400

43 Igła motylkowa z zabez. Z wężykiem oraz uchwytem do butelki kompatybilna z butelkami do posiewu krwi (1op=50 sztuk) op 30

44 Bulion do wrażliwości do bakterii beztlenowych op 10

45 Tonery kompatybilne z dzierżawioną drukarką do aparatu do posiewu krwi szt 2

46 Tonery kompatybilne z dzierżawioną drukarką do aparatu do identyfikacji lekowrażliwości bakterii szt 2

Inny asortyment niezbędny do wykonywania badań

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

1. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

2. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr …… ( o której mowa § 12 ust. 2 umowy ) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.

3. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr __ / __

4. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.

5. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

6. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 2 Lateksy i surowice do aglutynacji szkiełkowej EPEC, Salmonella

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 2 jest sprzedaż i dostawa lateksów i surowic do aglutynacji szkiełkowej EPEC, Salmonella.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Zestaw odczynników poliwalentnych EPEC dla grup A,B,C w składzie: Lateks EPEC wieloważny A (1szt = 2ml)

Lateks EPEC wieloważny B (1szt = 2ml)

Lateks EPEC wieloważny C (1szt = 2ml)

Lateks kontrolny EPEC (1szt=2ml) Płytki - 40 szt.

Bagietki - 400 szt. zestaw 3

2 Lateks EPEC monowalentny A (1szt=2ml) O26, O55, O111, O127, O142 szt 5

3 Lateks EPEC monowalentny B (1szt=2ml) O86, O119, O124, O125, O126, O128 szt 6

4 Lateks EPEC monowalentny C (1szt=2ml) O25, O44, O114 szt 3

5 Antygen kontrolny A (1szt=1ml) szt 1

6 Antygen kontrolny B (1szt=1ml) szt 1

7 Antygen kontrolny C (1szt=1ml) szt 1

8 Lateks Salmonella odczynnik wieloważny B-E i G (1szt=8ml) szt 12

9 Lateks kontrolny Salmonella (1 szt. = 8 ml) szt 1

10 Antygen kontrolny Salmonella (1 szt.= 4 ml) szt 1

11 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella AO (1 szt = 5 ml) szt 1

12 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella BO (1 szt = 5 ml) szt 1

13 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella CO (1 szt = 5 ml) szt 1

14 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella DO (1 szt = 5 ml) szt 3

15 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella EO (1 szt = 5 ml) szt 1

16 Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella poliwalentna HM (1szt=5ml) szt 6

17 Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella dla antygenów rzęskowych Hgm (1szt=5ml) szt 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

2. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 3–Odczynniki laboratoryjne do badań biochemicznych i immunochemicznych z warunkiem dzierżawy 2 analizatorów biochemicznych i 2 analizatorów immunochemicznych, stanowiące 2 platformy diagnostycz

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696200 Blood-testing reagents
33696500 Laboratory reagents
38434560 Chemistry analyser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Odczynniki laboratoryjne do badań biochemicznych i immunochemicznych z warunkiem dzierżawy dwóch analizatorów biochemicznych i dwóch analizatorów immunochemicznych, stanowiące dwie platformy diagnostyczne (systemy zintegrowane), z których każda platforma posiada wspólny podajnik sterowany z jednego stanowiska operatora

Odczynniki i materiały konieczne do wykonania badań biochemicznych i immunochemicznych.

1) Odczynniki

2) Kalibratory

3) Materiał kontrolny wieloparametrowy

materiał kontrolny – dwa poziomy (normalny i patologiczny)

Ilości odczynników potrzebnych do wykonania codziennych kontroli nie zostały uwzględnione w punkcie 4

bezpłatny udział w niezależnej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej

materiały kontrolne do kontroli międzynarodowej, prowadzonej przez inną firmę niż dostawca odczynników i aparatury; wykonawca zapewni kontrolę międzynarodową przez cały okres trwania umowy, nie rzadziej niż raz w miesiącu dla wszystkich parametrów.

4) Odczynniki dodatkowe, myjące, płuczące, rozcieńczalniki.

5) Materiały eksploatacyjne i zużywalne do analizatorów.

6) Odczynniki gotowe do użycia.

7) Karty zleceń badań (skierowania) – 5 000.

8) Karty charakterystyki dla wszystkich stosowanych odczynników.

9) Wszystkie odczynniki ze znakiem CE.

WARUNKI OGÓLNE:

1. Wykonawca w ramach umowy zapewni połączenie wszystkich dostarczonych aparatów do szpitalnego systemu informatycznego obsługującego laboratorium, oprogramowanie LAB3000 - INFO-PUBLISHING.

2. Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i serwisu analizatorów.

3. Serwis:

24 godzinna dostępność serwisu

szybka 1 dniowa reakcja na wezwanie

pełny serwis gwarancyjny na czas trwania umo

7. Wykonawca wstawi w ramach dzierżawy wraz z analizatorami sprzęt niezbędny do wykonywania badań:

4 biochemiczne wirówki laboratoryjne przystosowane do pracy z w/w aparatami

2 chłodziarki z przeszklonymi drzwiami dla przechowywania odczynników

1szafę mroźniczą umożliwiającą prawidłowe przechowywanie odczynników i materiałów do badań

2 klimatyzatory zapewniające odpowiednie warunki na pracowniach na których znajdować się będą analizatory

2 przenośne stanowiska komputerowe – laptopy, niezbędne do wprowadzania danych i kontroli jakości

2 drukarki laserowe do wydruku wyników oraz 4 oryginalne tonery dedykowane do nich

Liczba oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych na czas trwania umowy:

Lp.

BADANIA BIOCHEMICZNE

ENZYMY

1 Amylaza 6 570

2 ALT 33 000

3 AST 33 000

4 CK 4 500

5 CK-MB 13 500

6 Fosfataza zasadowa 9 000

7 GGTP 15 000

8 LDH 3 000

9 Lipaza 4 500

SUBSTRATY

1 Albuminy 5 400

2 Białko całkowite 5 400

3 Białko w moczu 8 250

4 Bilirubina całkowita 18 000

5 Bilirubina bezpośrednia 1 500

6 Cholesterol 15 000

7 Fosforany nieorganiczne 6 000

8 Glukoza 24 000

9 HDL 10 500

10 Kreatynina 67 500

11 Kwas moczowy 10 500

12 Magnez 4 500

13 Mocznik 52 500

14 Triglicerydy 12 000

15 Wapń 13 500

16 Żelazo 10 500

ELEKTROLITY

1 Potas 75 000

2 Sód 75 000

3 Chlorki 7 500

BIAŁKA

SPECYFICZNE

1 CRP 52 500

2 Ferrytyna 3 000

3 HbA1c 2 250

4 IgA 1 500

5 IgG 1 500

6 IgM 1 500

7 Transferyna 1 500

TRUCIZNY

1 Alkohol etylowy 3 000

BADANIA IMMUNOCHEMICZNE

DIAGNOSTYKA

CHORÓB TARCZYCY

1 TSH 27 000

2 FT3 6 000

3 FT4 9 000

4 anty - TPO 750

5 anty - TG 750

DIAGNOSTYKA

HORMONALNA

1 Estradiol 600

2 FSH 600

3 HCG+β 1 500

4 LH 600

5 Parathormon 1 500

6 Progesteron 600

7 Prolaktyna 600

8 Testosteron 600

MARKERY

NOWOTWOROWE

1 PSA całkowite 6 000

2 PSA wolne 3 000

DIAGNOSTYKA

MIĘŚNIA SERCOWEGO

1 Troponina T hs 16 500

2 NT-pro BNP 3 570

DIAGNOSTYKA

ANEMII

1 Kwas foliowy 2 250

2 Witamina B12 2 250

DIAGNOSTYKA

ZAKAŻEŃ

1 Prokalcytonina 12 000

DIAGNOSTYKA

OSTEOPOROZY

1 Witamina D 3 750

INNE

1 IgE całkowite 1 500

2 Interleukina - 6 1 500

1 anty-TSH R (TRAb) 600

2 kortyzol 600

3 homocysteina 2000

4 anty-CCP 600

5 TIBC 600

6 insulina 600

7 anty-HBS 600

8 HBS ag 600

9 anty-HIV 600

10 anty-HCV 600

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

1. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

2. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr …… ( o której mowa § 12 ust. 2 umowy ) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.

3. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr __ / __

4. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.

5. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

6. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 4–Testy paskowe,minimum 11 parametrowe,kampatybilne z aparatami.Badane parametry:pH,białko,glukoza,ciała ketonowe,bilirubina,urobilinogen,leukocyty,erytrocyty,nitraty,ciężarwłaściwy,kwas askorbi

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
38434560 Chemistry analyser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Odczynniki gotowe do użycia, w tym odczynniki myjące, płuczące, zabezpieczające wykonanie oceny osadów moczy – 30 tysięcy

1. Mocze kontrolne płynne na bazie moczu ludzkiego (nie syntetyczne) konfekcjonowane w buteleczkach z zakraplaczem, tego samego producenta, co czytnik i paski:

1) 2 poziomy: normalny i patologiczny, stabilne minimum 14 dni po otwarciu buteleczki, przechowywane w temperaturze pokojowej, z wartościami dla oferowanych analizatorów,

2) zaoferowany materiał kontrolny powinien zabezpieczyć ilościowo i jakościowo codzienną kontrolę wykonywanych oznaczeń na 2 poziomach przez cały okres trwania umowy.

2. Międzynarodowa kontrola zewnątrzlaboratoryjna minimum 4 razy w roku, innego producenta niż mocz kontrolny i czytnik.

II. Wymagane parametry techniczne analizatora głównego parametrów fizykochemicznych moczu:

1. W pełni automatyczny analizator pasków do moczu o wydajności min. 200 pasków na godzinę, nie starszy niż z 2017 roku.

2. Obsługa z poziomu wbudowanego, kolorowego ekranu dotykowego bez konieczności podłączania zewnętrznego monitora.

3. Zasada odczytu pasków: fotometria reflektancyjna z zastosowaniem matrycy światłoczułej CCD oraz LED jako źródła światła.

4. Automatyczny pomiar barwy moczu – min. 12 opcji barw moczu.

5. Automatyczny pomiar turbidymetryczny klarowności moczu – min. 5 opcji klarowności.

6. Ciężar właściwy mierzony metodą refraktometryczną.

7. Paski z kwasem askorbinowym i polem kompensacyjnym, konfekcjonowane w kasetach, stabilne na pokładzie analizatora dwa tygodnie.

8. Podajnik probówek, z ciągłym dostawianiem statywów, z możliwością jednorazowego załadowania min. 100 probówek.

9. Wraz z wynikiem wyświetlanym na ekranie obraz paska po reakcji (pacjenci oraz kontrole) i zachowywany w pamięci analizatora.

10. Pamięć wyników wraz z obrazami pasków – min. 100 000.

11. Moduł kontroli jakości.

12. Wykrywanie poziomu próbek i mieszanie próbek przez analizator.

13. Dozowanie próbek na pola reakcyjne pasków za pomocą pipetora.

14. Możliwość zaznaczenia przez użytkownika dowolnych progów testów, które będą flagowane jako patologiczne.

15. Możliwość zmiany współczynnika reflektancji (obniżenie/podwyższenie czułości), niezależnie dla każdego zakresu/progu każdego testu (nie dotyczy ciężaru właściwego).

16. Możliwość dostrojenia pomiaru poszczególnych barw i klarowności z poziomu oprogramowania.

17. Kalibracja analizatora za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu pacjentów.

18. Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych testów na inną niż kolejność testów na pasku.

19. Wyniki pH ze skalą co 0.5 jednostki w całym zakresie od 5 do 9.

20. Aparat, paski testowe i mocze kontrolne tego samego producenta.

21. Możliwość eksportu wyników na dysk zewnętrzny w formacie arkusza kalkulacyjnego.

22. Możliwość podłączenia do analizatora dysku zewnętrznego/pamięci USB, zewnętrznej drukarki, klawiatury i czytnika kodów kreskowych.

23. Do analizatora dołączony zestaw komputerowy (komputer stacjonarny PC) wraz z czytnikiem zewnętrznym kodów kreskowych oraz drukarką kodów kreskowych.

24. Fabrycznie nowy UPS podtrzymujący pracę analizatora na wypadek awarii zasilania.

25. Dwukierunkowa komunikacja z siecią informatyczną, transmisja danych do komputera głównego z wykorzystaniem co najmniej 10 cyfrowych kodów identyfikujących badany materiał.

26. Połączenie analizatora do Laboratoryjnej Sieci Informatycznej Lab 3000 firmy INFO – PUBLISHING.

27. Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i serwisu analizatora, opieka merytoryczna przez okres dzierżawy.

28. Serwis:

Gwarancja na okres trwania umowy dzierżawy.

Bezpłatna obsługa serwisowa przez okres umowy dzierżawy.

24 godzinna dostępność serwisu, reakcja serwisu na wezwanie do 48 godzin od chwili powiadomienia.

Liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu maksymalnie 3 na rok, powyżej wymiana analizatora na wolny od wad.

29. Dołączona do aparatu pełna instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim.

30. Karty charakterystyki odczynników w język

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

1. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

2. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr …… ( o której mowa § 12 ust. 2 umowy ) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.

3. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr __ / __

4. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.

5. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

6. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorach Umów, które stanowią Załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 1A i 1B do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 1A i 1B do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/05/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/05/2022
Local time: 10:00
Place:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, POLSKA, pok. nr 10 – administracja

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Grupa 1 i 2: grudzień 2023r.

Grupa 3 i 4: październik 2023

VI.3)Additional information:

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy PZP

art.108 ust.1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;

c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

art.108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

art.108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

-10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

-15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX oddział 3 ustawy PZP nie stanowią inaczej.

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 529 ust. 1 ustawy PZP. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o prokuraturze.

13. Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy regulują przepisy Działu IX Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/04/2022