Supplies - 219117-2021

03/05/2021    S85

Slovakia-Bratislava: Hand tools

2021/S 085-219117

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
National registration number: 00151866
Postal address: Pribinova 2
Town: Bratislava-Staré Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 812 72
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Matej Sliška
E-mail: matej.sliska@minv.sk
Telephone: +421 250944311
Internet address(es):
Main address: http://www.minv.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430827
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1924
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kufríky pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov

Reference number: V202147
II.1.2)Main CPV code
44511000 Hand tools
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je nákup 70 ks sád kufríkov pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov, ktoré sa použijú na prácu na požiarisku spojenú s dokumentovaním požiariska (statická a dynamická obhliadka), preskúmavaním vzoriek priamo na požiarisku, odberom vzoriek, transport vzorky a vyhodnocovanie vzoriek. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 411 926.66 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
44512800 Screwdrivers
44512200 Pliers
44512940 Tool kits
44512930 Tool carriers
44511120 Shovels
44512300 Hammers
44511400 Axes
44511500 Hand saws
44511510 Handsaw blades
44512700 Files or rasps
44511340 Rakes
44511310 Mattocks
38121000 Anemometers
38330000 Hand-held instruments for measuring length
37821000 Artists' brushes
31521300 Portable electric lamps
38341300 Instruments for measuring electrical quantities
38412000 Thermometers
35124000 Metal detectors
44423200 Ladders
44617000 Boxes
19520000 Plastic products
18141000 Work gloves
33141420 Surgical gloves
33735100 Protective goggles
18444111 Crash helmets
35113400 Protective and safety clothing
18143000 Protective gear
18930000 Sacks and bags
18921000 Suitcases
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Miesto dodania predmetu zákazky: Centrálny sklad HaZZ - Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup 70 ks sád kufríkov pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov, ktoré sa použijú na prácu na požiarisku spojenú s dokumentovaním požiariska (statická a dynamická obhliadka), preskúmavaním vzoriek priamo na požiarisku, odberom vzoriek, transport vzorky a vyhodnocovanie vzoriek. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 4 súťažných podkladov.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Verejný obstarávateľ neurčil podmienky účasti podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Verejný obstarávateľ neurčil podmienky účasti podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/05/2021
Local time: 10:05
Place:

Otvárania ponúk sa uskutoční verejne, online na adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1924

Information about authorised persons and opening procedure:

Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.

Podrobné pokyny pre uchádzačov sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 druhá veta zákona (tzv. superreverzná verejná súťaž).

2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 7 500,00 EUR. Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladov.

3. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním.

4. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií.

5. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

6. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

7. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v predmetnom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/04/2021