Supplies - 219154-2020

12/05/2020    S92    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Żary: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2020/S 092-219154

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postal address: ul. Domańskiego 2
Town: Żary
NUTS code: PL432
Postal code: 68-200
Country: Poland
Contact person: Mieczysław Tomków
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Telephone: +48 684707874
Fax: +48 684141036

Internet address(es):

Main address: www.105szpital.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.105szpital.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka/105szpital/SkrytkaESP
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sterylizatorów medycznych i myjni do narzędzi dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

Reference number: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-16-2020
II.1.2)Main CPV code
33191000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylizatorów medycznych i myjni do narzędzi wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego w ilości i asortymencie określonym w załącznikach nr 5–8.

Liczba zadań 4:

1) zadanie nr 1 – dostawa sterylizatora parowego przelotowego dużego;

2) zadanie nr 2 – dostawa sterylizatora parowego przelotowego małego;

3) zadanie nr 3 – dostawa myjni przelotowej do narzędzi;

4) zadanie nr 4 – dostawa zestawu do sterylizacji tlenkiem etylenu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna, stanowiąca załączniki nr 9–14 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – dostawa sterylizatora parowego przelotowego dużego

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432
Main site or place of performance:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

A. cena oferty: 60 %;

B. parametry techniczne: 20 %;

C. okres gwarancji: 20 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – dostawa sterylizatora parowego przelotowego małego

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432
Main site or place of performance:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

A. cena oferty: 60 %;

B. parametry techniczne: 20 %;

C. okres gwarancji: 20 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3 – dostawa myjni przelotowej do narzędzi

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432
Main site or place of performance:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

A. cena oferty: 60 %;

B. parametry techniczne: 20 %;

C. okres gwarancji: 20 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4 – dostawa zestawu do sterylizacji tlenkiem etylenu

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432
Main site or place of performance:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna, stanowiąca załączniki nr 12–14 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

A. cena oferty: 60 %;

B. okres gwarancji: 40 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat wykonał min. jedną (1) dostawę wraz z montażem w zakresie:

— zadania nr 1 – sterylizatora parowego przelotowego dużego. Z dokumentów tych musi wynikać, iż dostawa została zrealizowana w sposób należyty,

— zadania nr 2 – sterylizatora parowego przelotowego małego. Z dokumentów tych musi wynikać, iż dostawa została zrealizowana w sposób należyty,

— zadania nr 3 – myjni przelotowej do narzędzi. Z dokumentów tych musi wynikać, iż dostawa została zrealizowana w sposób należyty,

— zadania nr 4 – zestawu do sterylizacji tlenkiem etylenu.

Z dokumentów tych musi wynikać, iż dostawa została zrealizowana w sposób należyty.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 3 (umowy – projekt).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/06/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/08/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/06/2020
Local time: 09:30
Place:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2 – bud. nr 12, I piętro (Dział Zamówień Publicznych), POLSKA.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofe

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (procedura odwrócona).

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zwanego dalej „JEDZ”.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

3) składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w prawie spłat tych należności;

7) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8) oświadczenie o Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z póź. zm.);

9) na potwierdzenie zdolności technicznej na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć referencje lub protokół odbioru min. 1 dostawy wraz z montażem i uruchomieniem dla:

— zadania nr 1 – sterylizatora parowego przelotowego dużego,

— zadania nr 2 – sterylizatora parowego przelotowego małego,

— zadania nr 3 – myjni przelotowej do narzędzi,

— zadanie nr 4 – zestawu do sterylizacji tlenkiem etylenu.

Z dokumentów tych powinno wynikać, iż dostawa została należycie wykonana.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w kwocie:

— dla zadania nr 1 – 4 690,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 2 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 2 400,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 3 750,00 PLN.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze określone w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 6, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/05/2020