Services - 219482-2017

09/06/2017    S109    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Видин: Строителен надзор по време на строителството

2017/S 109-219482

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Видин
000159508
пл. „Бдинци“ № 2, Информационен център
Видин
3700
България
Лице за контакт: Лидия Панайотова — Началник отдел „Обществени поръчки“
Телефон: +359 94609473
Електронна поща: kmet@vidin.bg
Факс: +359 94601132
код NUTS: BG311

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.vidin.bg

Адрес на профила на купувача: http://vidin.bg//pages/Izbor-na-konsultant-za-izgotvqne-na-kompleksen-dok-2459

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://vidin.bg//pages/Izbor-na-konsultant-za-izgotvqne-na-kompleksen-dok-2459
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на консултант за изготвяне комплексен доклад за оценка на съотв-то и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителство, във вр. с реал-ята на НПЕЕМЖС по 5 об-ни позиции.

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка, обхваща избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на одобрени за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради /Програмата/ по пет обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „гр. Видин, ж.к. „Вида“ блок 3“;

Обособена позиция 2: „гр. Видин, ж.к. „Вида“ блок 5, вх. А, вх. Б и вх. В“;

Обособена позиция 3: „гр. Видин, ж.к. „Вида“ блок 6, вх. А, вх. Б и вх. В“;

Обособена позиция 4: „гр. Видин, ж.к. „ Крум Бъчваров“ блок 5“;

Обособена позиция 5: „гр. Видин, ж.к. „Панония“ блок 8“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 88 886.20 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 1 — „гр. Видин, ж.к. „Вида” блок 3“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71530000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Гр. Видин, Община Видин, ж.к. „Вида“ блок 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка, обхваща избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на одобрена за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация на екипа и персонала за изпълнение на поръчката / Тежест: 50 т.
Цена - Тежест: 50 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 756.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 210
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по Програмата, а разплащането по дейностите ще а разплащането по дейностите ще става от Българска банка за развитие, чрез администрацията на Община Видин, при наличен свободен финансов ресурс. С оглед на горното обстоятелство настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се обявява при условията на чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 2 — „гр. Видин, ж.к. „Вида“, блок 5, вх. А, Б и В“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71530000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Гр. Видин, Община Видин, ж.к. „Вида“, блок 5, вх. А, Б и В.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка, обхваща избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на одобрена за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация на екипа и персонала за изпълнение на поръчката / Тежест: 50 т.
Цена - Тежест: 50 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 825.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 210
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по Програмата, а разплащането по дейностите ще а разплащането по дейностите ще става от Българска банка за развитие, чрез администрацията на Община Видин, при наличен свободен финансов ресурс. С оглед на горното обстоятелство настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се обявява при условията на чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 3 — „ гр. Видин, ж.к. „Вида“ блок 6, вх. А, Б и В“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71530000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Гр. Видин, Община Видин, ж.к. „Вида“ блок 6, вх. А, Б и В.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка, обхваща избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на одобрена за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация на екипа и персонала за изпълнение на поръчката / Тежест: 50 т.
Цена - Тежест: 50 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 802.80 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 210
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по Програмата, а разплащането по дейностите ще а разплащането по дейностите ще става от Българска банка за развитие, чрез администрацията на община Видин, при наличен свободен финансов ресурс. С оглед на горното обстоятелство настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се обявява при условията на чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 4 — „гр. Видин, ж.к. „Крум Бъчваров“ блок 5“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71530000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Гр. Видин, Община Видин, ж.к. „Крум Бъчваров“ блок 5.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка, обхваща избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на одобрена за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация на екипа и персонала за изпълнение на поръчката / Тежест: 50 т.
Цена - Тежест: 50 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 007.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 210
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по Програмата, а разплащането по дейностите ще а разплащането по дейностите ще става от Българска банка за развитие, чрез администрацията на община Видин, при наличен свободен финансов ресурс. С оглед на горното обстоятелство настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се обявява при условията на чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 5 — „ гр. Видин, ж.к. „Панония“ блок 8“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71530000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Гр. Видин, Община Видин, ж.к. „Панония“ блок 8.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка, обхваща избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на одобрена за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация на екипа и персонала за изпълнение на поръчката / Тежест: 50 т.
Цена - Тежест: 50 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 495.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 300
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по Програмата, а разплащането по дейностите ще а разплащането по дейностите ще става от Българска банка за развитие, чрез администрацията на Община Видин, при наличен свободен финансов ресурс. С оглед на горното обстоятелство настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се обявява при условията на чл. 114 от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1.1. Всеки участник в процедурата трябва да притежава валиден Лиценз/и, издаден/и от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение/я съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за упражняване на дейностите: 1.оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 2.упражняване на строителен надзор. Когато участник в процедурата е чуждестранно лице, същия следва да притежава документ, удостоверяващ правото да извършва такива дейности, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ

Важно. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, удостоверение/лиценз/ за упражняване на дейност/тите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителен надзор и/или оценка за съответствието на инвестиционния проект, съобразно разпределението на участието при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват съответните дейности.

1.2. Участникът е необходимо да отговаря на изискванията на чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/ и да бъде вписан в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, получил удостоверение за извършване на дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, или да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.

Важно. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такъв документ трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва оценка за съответствието на инвестиционния проект. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват съответните дейности.

Обстоятелствата се удостоверяват като се попълва се част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т. 1 от ЕЕДОП, информация относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, с точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация.

Горните изисквания са приложими за всяка една от петте обособени позиции. Всеки участник следва да докаже кумулативно изискванията и за двете дейности, като липсата на доказателства за наличие на едно от горепосочените обстоятелства е основание за отстраняване. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица критериите за подбор се прилагат за обединението като цяло, като доказателствата се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на дейностите по извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор, с общо покритие не по-малко от предвидените в чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 2.3.2004 г.). Чуждестранните участници в процедурата представят еквивалентен документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани;

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел „Б“: „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП, като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват /когато е приложимо се посочват публични регистри/.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на дейностите по извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор, с общо покритие не по-малко от предвидените в чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 2.3.2004 г.). Чуждестранните участници в процедурата представят еквивалентен документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Всеки от участниците следва да има опит в изпълнението на услуги, еднакви или сходни с предмета и обема на обособената/ните позиция/ии (за която/които кандидатства) на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под услуги „сходни” с предмета и обема на обособената позиция” следва да се разбира за:

Обособена позиция № 1 - услуги по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищна сграда или сгради, с общо РЗП (разгъната застроена площ) минимум 5 000 м2 и минимум ІII-та категория на сградата/ите, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Обособена позиция № 2 - услуги по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищна сграда или сгради, с общо РЗП (разгъната застроена площ) минимум 4 500 м2 и минимум ІII-та категория на сградата/ите, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Обособена позиция № 3 - услуги по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищна сграда или сгради, с общо РЗП (разгъната застроена площ) минимум 5 000 м2 и минимум ІII-та категория на сградата/ите, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Обособена позиция № 4 - услуги по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищна сграда или сгради, с общо РЗП (разгъната застроена площ) минимум 4 500 м2 и минимум ІII-та категория на сградата/ите, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Обособена позиция № 5 - услуги по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищна сграда или сгради, с общо РЗП (разгъната застроена площ) минимум 9 000 м2 и минимум ІII-та категория на сградата/ите, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Горните изисквания са приложими за всяка 1 от петте обособени позиции поотделно. Всеки участник следва да докаже кумулативно изискванията за обособените позиции, за които кандидатства.

2. Всеки участник в процедурата следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети), притежаващи съответната професионална квалификация:

— Ключов експерт — Архитект или еквивалентна;

— Ключов експерт — Инженер Строителен — конструктор или еквивалентна;

— Ключов експерт — Инженер Електро или еквивалентна;

— Ключов експерт — Инженер ВиК или еквивалентна;

— Ключов експерт — Инженер ОВК или еквивалентна;

— Ключов експерт — Координатор по безопасност и здраве — Инженер или строителен техник или еквивалентна;

— Ключов експерт — Инженер „Пожарна техника и безопасност“ или еквивалентна.

Забележки: Под „еквивалентна специалност” да се разбира придобита специалност приравнена към посочените.

Ключовите експерти предложени от участника задължително трябва да са включени в основния заверен списък на правоспособните физически лица, които упражняват дейността, неразделна част от лиценза/удостоверението за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ.

Изискванията за екипа, са еднакви независимо дали участниците кандидатстват за една или за няколко обособени позиции.

3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват включващ оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или строителен надзор.

Както и внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват включващ оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или строителен надзор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Всеки от участниците следва да има опит в изпълнението на услуги, еднакви или сходни с предмета и обема на обособената/ните позиция/ии (за която/които кандидатства) на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел „В: Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП, като се посочва услугата /с кратко описание, обема на услугата, вкл. РЗП и категорията строеж на сградата/те/, получателите, за които е изпълнена услугата, стойността, датите на които е започнало и приключило изпълнението на услугата, номер и дата на доказателствените документи /когато е приложимо се посочат публичните регистри, в които се съдържа информацията/, която информация включва данни за получателите, за които е изпълнена услугата, стойността, датите на които е започнало и приключило изпълнението на услугата.

2. Участникът трябва да разполага с екип от правоспособни физически лица за изпълнение на поръчката, като едно и също лице не може да съвместява длъжности. Лицата посочени от участниците за упражняване на строителен надзор следва да не са участвали или да не участват пряко или посредством наетия от тях персонал при строителството и/или доставката на машини, съоръжения, технологично оборудване, за съответните обектите, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Лицата посочени от участниците за извършване на дейността оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите следва да не са участвали или да не участват пряко или посредством наетия от тях персонал при проектирането и/или строителството и/или доставката на машини, съоръжения, технологично оборудване, за съответните обектите, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП като се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите, свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност и опитност — имената; позицията, която ще изпълнява; професионалната компетентност — вид (наименование) на документ за квалификация, номер на документа, дата на издаване; дата на валидност на документа (когато е приложимо); орган или служба, издала документа; професионален опит с дати и години и обекти/работни места с позиция/длъжност, както и дали лицето е работник на участника или е осигурено от подизпълнителя или трето лице /месторабота/. /попълва се част IV раздел В, т. 2 и т. 6 от ЕЕДОП/;

3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват включващ оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или строителен надзор. Както и внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват включващ оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или строителен надзор.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел „Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата, обхват и срок на валидност /когато е приложимо се посочат публичните регистри, в които се съдържа посочената информация/.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка, в това число и като участници в обединения.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и когато същият е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедури по ЗОП,включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при изключенията, предвидени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

Участникът определен за изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (3 на 100) от общата стойност за изпълнение на договора /по обособената позиция/.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/07/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/07/2017
Местно време: 11:00
Място:

Гр. Видин, Община Видин, Заседателна зала 6 етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

За доказване на поставените изисквания за критерии за подбор преди сключването на договора по обособената позиция, участникът, определен за изпълнител представя актуални:

— Заверено от участника копие на удостоверение/лиценз за упражняване на дейност/тите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено на името на Изпълнителя (участника/ците в обединението, съобразно разпределението на участието при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението), или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнението.

— Заверено от участника копие на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ за извършване на дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, издадено на името на Изпълнителя (участника/ците в обединението, съобразно разпределението на участието при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението), или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнението;

— Доказва се със заверено копие на валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума съобразно професионалната дейност на изпълнение за категорията строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка или еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на участника.

— Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на услуги, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги;

— Списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата в това число:

1. Служител/експерт (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);

2. Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение);

3. Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател);

4. Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции);

5. Специфичен опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, посочване на конкретен изпълнен обект).

— Заверено копие на валидни сертификати ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката, и ISO14001:2004 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Преди подписване на договора по обособената позиция, участникът представя актуални документи за доказване на липсата за отстраняване съгласно чл. 58 от ЗОП, в случай че обстоятелствата в тях не са достъпни чрез публичен безплатен регистър или достъпът до тях не се предоставя на Община Видин по служебен път.

Забележка: Документите се представят и за подизпълнителите и за третите лица, ако има такива.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/06/2017