Services - 219612-2017

09/06/2017    S109    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Кърджали: Строителен надзор

2017/S 109-219612

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Кърджали
000235920
бул. „България“ № 41
Кърджали
6600
България
Лице за контакт: Златина Кузманова-мл. юрисконсулт сектор ОП
Телефон: +359 36167-330
Електронна поща: zkuzmanova@abv.bg
Факс: +359 36162-689
код NUTS: BG425

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.kardjali.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.kardjali.bg/?pid=5,34&pk_type=1

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.kardjali.bg/?pid=5,34&pk_type=1
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажните работи в сградата на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща следните дейности:

—Дейност 1 — Оценка за съответствие на инвестиционния проект на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали;

Оценката за съответствие на инвестиционните проекти следва да се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-6 и ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.

—Дейност 2 — Упражняване на строителен надзор строителен надзор върху строително- монтажните работи на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали по Договор за БФП № BG016RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали — привлекателен образователен център за младите хора“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG425
Основно място на изпълнение:

Гр. Кърджали.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща следните дейности:

— Дейност 1 — Оценка за съответствие на инвестиционния проект на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали;

Оценката за съответствие на инвестиционните проекти следва да се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-6 и ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ

— Дейност 2 — Упражняване на строителен надзор строителен надзор върху строително- монтажните работи на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали по Договор за БФП № BG016RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали — привлекателен образователен център за младите хора“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Начин на изпълнение / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Срок на изпълнение / Тежест: 10
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Поръчката се финансира със средствата по Договор за БФП № BG016RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали — привлекателен образователен център.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да притежава валиден лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № 9 от 22.5.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор или да притежава издадено от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол и вписано в нарочен регистър удостоверение за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в списъка на правоспособни лица, неразделна част от лиценза/регистрацията има включено лице, което отговаря на изискванията по смисъла на Закона за енергийна ефективност във връзка с оценката за съответствие на инвестиционния проект — в част Енергийна ефективност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има сключена валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно:

— да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите услуга/и по оценяване на инвестиционен/и проект/и свързани с реализация на енергоефективни мерки в сграда/и и/или строително-монтажни работи на сгради и съоръжения с РЗП (разгъната застроена площ): минимум 1 000 м2;

— да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите услуга/и за упражняване на строителен надзор свързан с реализация на енергоефективни мерки в сграда/и и/или СМР строително-монтажни работи на сгради и съоръжения с РЗП (разгъната застроена площ): минимум 1 000 м2

2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както следва:

Експерт № 1 – Ръководител на екипа:

Участникът трябва задължително да осигури експерт, който да изпълнява функциите на ръководител на екипа от експерти. Експертът трябва да притежава професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 166, ал. 3 и 4 от ЗУТ и чл. 167, ал. 1, т. 2 от ЗУТ или на еквивалентна правна норма, съгласно националното законодателство (за чуждестранни физически лица);

— да има придобита квалификационна степен „магистър“ — архитект или строителен инженер;

Експерт № 2 — Архитект:

Да има придобита квалификационна степен „магистър“– архитект или еквивалент.

Експерт № 3 — Инженер конструктор:

Да има придобита квалификационна степен „магистър“ — инженер констуктор или еквивалент.

Експерт № 4 — Инженер ОВиК:

Да има придобита квалификационна степен „магистър“ с инженерна специалност съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация.

Експерт № 5 — Електроинженер:

Да има придобита квалификационна степен „магистър“ с инженерна специалност съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация.

Експерт № 6 — Инженер по качеството на материалите или еквивалент:

— да има придобита квалификационна степен „магистър“ с инженерна специалност съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация;

— да притежава валидно удостоверение за преминал курс за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“.

Експерт № 7 — Инженер „Пожарна техника и безопасност“;

Да има придобита квалификационна степен „магистър“ с инженерна специалност съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация.

Експерт № 8– Специалист по безопасност и здраве или еквивалент:

— да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително — монтажни работи;

— да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ.

Експерт № 9 — Експерт технически контрол по част конструктивна:

— да има придобита квалификационна степен „магистър“ с инженерна специалност съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация.

— да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност технически контрол

Експерт № 10 — Експерт енергийна ефективност:

Оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва от лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 23а, ал. 1 от същия закон. В този смисъл участникът следва да разполага с независими експерти, отговарящи на изискванията на закона, като те могат да фигурират в списъка на правоспособните лица, неразделна част от лиценза/регистрацията за упражняване на строителен надзор и оценка за съответствието или да предостави доказателство, че лицето е вписано в публичния регистър към Агенция за устойчиво развитие или еквивалентен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят ще отстрани от участие участник, който е: обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно закон. на държавата, в която е установен; лишен е от правото да упражнява дейност свързана с извършване на строителен надзор и оценка на инвестиционните проекти, предмет на настоящата поръчка, съгласно закон на държавата, в която е извършено деянието; доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора;

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/07/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/07/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Кърджали, бул. „България“ № 41, етаж 2, стая 211.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на Офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (един процент) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно 27 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/06/2017