Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 220000-2021

03/05/2021    S85

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 085-220000

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Noémi
E-mail: tamas.noemi@bfk.hu
Telefon: +36 303740016
Fax: +36 303740016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000382012021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000382012021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mexikói úti P+R parkolóházak tervezése

Hivatkozási szám: EKR000382012021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Városliget és környezete közlekedési rendszere átfogó fejlesztésének részeként a Hungária körút - Kacsóh Pongrác út - Mexikói út csomópontban a közösségi közlekedésre való módváltás aktív és felhasználóbarát ösztönzése érdekében két P+R funkciójú, összesen legalább 1500 férőhellyel rendelkező parkolóház megtervezésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hosszú megnevezés: Városliget és környezetének egyes közlekedési fejlesztései - Mexikói úti P+R parkolóházak építési engedélyezési, kiviteli és tenderterveinek elkészítése

2020. július 16-án a Kormány 1415/2020. (VII. 16.) számú határozatában a Kormány és Budapest Főváros Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtásával összefüggésben, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2019. július 9-i és december 12-i üléseinek határozatai alapján - döntött a Városliget és környezetének egyes közlekedési fejlesztéseiről.

Nyertes ajánlattevő (a továbbiakban: AT) feladatát képezi a Városligeten jelenleg keresztülhaladó forgalom csökkentése érdekében a Hungária körút - Kacsóh Pongrác út - Mexikói út csomópontban két P+R funkciójú, összesen legalább 1500 férőhellyel rendelkező parkolóház megtervezése.

A Kisföldalatti Mexikói úti végállomásánál épülő két parkolóházban az M3-as autópályáról Budapestre autóval érkezők számára legalább 1500 parkolóhely áll majd rendelkezésre, hogy letehessék járművüket, és közösségi közlekedéssel folytassák útjukat. A csomópontból a Kisföldalatti, több villamos, autóbusz és trolibusz kínál továbbutazási lehetőséget. A parkolóházakat munkanapokon, napközben várhatóan elsősorban az ingázók veszik majd igénybe.

A tervezés során kiemelt szempont a gazdaságos és környezetbarát megoldások alkalmazása, az épített és természetes környezethez való illeszkedés és az esztétikus megjelenés. A tervezett épületek elhelyezkedésükből adódóan városkapu funkciót töltenek be, az építészeti arculat megfogalmazására a tervezés során külön gondot kell fordítani.

Az új P+R parkolók használatával többen válthatnak autóról közösségi közlekedésre, ami segíti a belváros forgalomcsillapítását, egy fenntarthatóbb, zöldebb, élhetőbb Budapest megteremtését.

AT feladatát képezi a Műszaki Leírásban részletezettek alapján az alábbi dokumentumok elkészítése:

— Funkcióvizsgálat,

— Koncepcióvázlat,

— Végleges Tervezési program megalkotása,

— Vázlatterv,

— Engedélyezési terv,

— Kiviteli terv,

— Tenderdokumentáció,

— Kapcsolódó feladatok.

A tervezés tárgyát képező P+R parkolóházak közhasználatú, közforgalom számára nyitott építmények, az Étv. 2.§. 9. pontja szerinti definíciónak eleget téve, és mint ilyen, a vonatkozó építésügyi előírásoknak megfelelően akadálymentesen kerülnek megtervezésre, alapvetően közlekedési célú funkciót töltenek be.

AT feladata a funkcióvizsgálati fázisban közlekedési áramlási ábrák, parkoló férőhely megosztás vizsgálata, párhuzamos tervezéssel való koordináció, az 1. és 2. helyszínekre a vizsgálat eredményein alapuló funkcióábra készítése mely az építészeti koncepció készítéséhez inputként szolgál, ezt követően a koncepcióvázlat tervfázisban a lehető legjobban környezetbe illeszthető, a megállóhelyekhez legközvetlenebb eljutást biztosító parkolóháztípusok kidolgozása. A Ajánlatkérői döntés szerint kiválasztott változatra AT összeállítja a végleges tervezési programot, továbbá AT feladata a minden szakágra kiterjedő vázlattervek, majd engedélyezési és kiviteli tervek, tendertervek készítése, valamint a kivitelezéshez szükséges összes, jogerős építési engedély és szükséges hozzájárulás megszerzése. A tervezési feladat kiterjed minden olyan kapcsolódó tervdokumentáció és alátámasztó munkarész elkészítésére is, melyek egyrészről a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzéséhez, másrészről az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez szükségesek.

AT feladata a fentieken túl a projekt tervezéséhez és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalához szükséges egyeztetések lebonyolítása, részvételiségre irányuló tevékenységekben Megrendelő támogatása, vizualizációs feladatok ellátása.

A tervezés során törekedni kell olyan műszaki megoldások alkalmazására, amelyek biztosítják a továbbtervezés lehetőségét, illetve kivitelezési közbeszerzés során a minél szélesebb körű versenyt.

KARAKTERKORLÁTRA TEKINTETTEL FOLYTATÁS A FELHÍVÁS III.1.2) PONTJÁBAN.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M/2.1 pont sz. szakember alk. köv. felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm rendelet szerinti É vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerz. szük. tap. felüli többlet szakmai tapasztalat[min. 0, max. 24] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2.2. pont sz. szakember alk. köv. felüli a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti T vagy T-É vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerz. szük. tap. felüli többlet szakmai tapasztalat [min. 0-24 hó] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2.4. pont szerinti szakember részt vett legalább 100 férőhelyes parkolólétesítmény tervezésében.(Igen/Nem) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4. A teljesítésbe bevonásra kerül -e olyan szake., aki tájépítészeti terv.-ben tapasztalattal, tájé. végzettséggel és a 266/2013. (VII.11.) Kr szerinti K tervezői jogosultsággal r. (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 616
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

2. Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában a szerződés hatályba lépésétől számított 616 naptári napos teljesítési határidőt (időtartamot) jelöl a Szerződéstervezet 8.2. pontja szerint. Ak Felhívás II.2.7) pontjában 616 nap alatt naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is EKR űrlap)

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. Többek között a Kbt. 62. § (1) bek. c) pont és a Kr. 1. § (2)-(3a) bekezdései és 2. § (4) bekezdése, valamint 8. § c) pontja és 10. § c) pontja rendelkezései is irányadóak.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§-ra, 69.§(11a) bek-re, a 74.§(1) bek.-re, valamint a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ/1.

Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (1) bek.)

SZ/1. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.).

AK a NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11)bek. szerinti NYTban (magyarországi letelepedésű AT esetén: Magyar Mérnöki

Kamara névjegyzékében, https://www.mmk.hu) ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti NYTkban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(11) és 69.§(11) bek. is irányadóak.

A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névj.-ében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A felhívás II.2.4) PONT FOLYTATÁSA:

Jelen tervezéssel párhuzamosan a BFK Budapest Fejlesztési Központ Zrt. és a Városliget Zrt. megbízásából a tervezési munkával összefüggő tervezési feladatok zajlanak, a tervezések összehangolása, a Tervezők közti szoros együttműködés elvárt.

AT feladatát képezi a tervezési folyamat során az üzemeltetők, tulajdonosok, Önkormányzatok, közútkezelők, tömegközlekedési szolgáltatók és egyéb érintettekkel történő egyeztetés, ennek dokumentálása, illetve a jogszabályok, műszaki előírások és szabványok, ágazat specifikus folyamatszabályozási munkautasítások figyelembevétele és betartása.

A tervezést, dokumentációk elkészítését a mindenkor érvényes jogszabályok és előírások szerint kell elvégezni. Megrendelői utasításoktól, előírásoktól való eltérés csak a Megrendelő előzetes engedélyével lehetséges.

AT feladata az előzetes vizsgálatok eredményeitől függően szükség szerint a tervezéssel érintett ingatlanokra vonatkozó telekalakítási vázrajzok elkészítése, az üzemeltetési lehatárolási tervek elkészítése és az érintett szervezetekkel történő elfogadtatása, a módosított településrendezési tervek elkészítése, a településrendezési eszközök módosításához és a jóváhagyatásához szükséges feladatok elvégzése.

AT ajánlat előkészítése során vegye figyelembe, hogy a feladat komplex, az egyeztetések során a tervezési végcél elérése esetenként többszöri iterációval, áttervezéssel, az érintett felek részére döntést megalapozó, összehasonlító vizsgálat, javaslat készítésével érhető el.

A parkolóházakra vonatkozó részletes tervezési feladatokat a Műszaki Leírás 3. és 4. pontja, illetve a Műszaki Leírás 1. számú Melléklete tartalmazza.

A Tervfázisok tartalmi követelményeit a Műszaki Leírás 5. pontja tartalmazza.

A tervezés során az alábbi mennyiségi tartalommal kell számolni:

— Két parkolóház tervezése, melyek össz. alapterülete min. 40 000 m2,

— Két parkolóházban tervezendő férőhelyek: legalább összesen 1 500 férőhely (Épületenkénti férőhelyek elosztásának meghatározása tervezés során),

— Épületek és környezetük komplex tervezése a négy alap szakágon (építész, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) túl külső közmű- és út, valamint tájépítészeti tervezés,

— Minden, tervezéshez szükséges megalapozó vizsgálat, felmérés elvégzése (geodézia, geotechnika, beépítésvizsgálatok stb.),

— Térrendezés, zöldfelületi tervezés a parkolóházak közvetlen környezetében.

Az AT feladataival kapcsolatos további részletes információk az AD III. kötetében a Műszaki Leírásban találhatóak.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása:

Ajánlattevő Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három

Mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közlekedési célú, közhasználatú és/vagy sajátos célú építmény) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát.

AK a Kr. 19. (5) bek. foglaltaknak megfelelően AK jogosult kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat benyújtását előírni. Ha az AT a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az AK által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az AK nem határoz meg a minden AT tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közlekedési célú, közhasználatú és/vagy sajátos célú építmény) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el az 500 000 000,- Ft értéket.

A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján.

AK közlekedési célú, közhasználatú és/vagy sajátos célú építmény alatt a következőt érti: közlekedési célú magas- és mélyépületek (pl. vasútállomás, buszállomás, repülőtér épületei), parkolóház, mélygarázs, közhasználatú építmény ilyen épületrésze. A közlekedési célú vonalas létesítmények és tartozékaik nem értendők bele a közbeszerzés tárgya szerinti definícióba.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT köteles csatolni:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. a) pontja és (3a) bek. b) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 évben megkezdett és 6 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb szolgáltatás teljesítéséből származó referenciáit, melyeket a Kr. 21/A. § és 22. § (1) bek. meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),

— a szolgáltatás tárgya, mennyisége,

— a teljesítés ideje (év, hónap, nap pontossággal meghatározott kezdő és befejező időpontok megjelölésével),

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette. Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek képzettségüknek, illetve végzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak a megnevezésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Továbbá igazolódokumentumként csatolni kell a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okirat másolatát.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a végzettségre, képzettségre, a szakember által szerzett szakmai tapasztalatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EKD IV. rész α” szakaszának megjelölésével igazolni.

Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.

A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 18. alpontját is, amely az M/2.1.-M/2.2. pontok szerinti, értékelt szakemberek esetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján az ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket.

Az M.2.1.-M.2.2. szakemberek (mint értékelt szakemberek) tekintetében a Kbt. (2021.02.01. napjától hatályos) 71. § (9a) bek. szabályai is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az AT abban az esetben, ha nem rendelkezik [a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. a) pont és (3a) bek. b) pont szerint] az AF feladásától visszafelé számított 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett és 6 éven (72 hónapon) belül befejezett, alábbi referenciákkal:

M/1.1.: Legalább 800 db gépjármű elhelyezésére alkalmas létesítmény - mélygarázs és/vagy parkolóház és/vagy olyan épület, mely tartalmaz épületen belüli fedett parkolót - engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referencia. A 800 férőhelyből legalább 450 férőhely egy tervezési helyszínen került megtervezésre.

M/1.2.: Legalább 1 db, a négy alap szakági (építész, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság),

— továbbá külső közmű- és út,

— valamint tájépítészeti.

Komplett engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációra kiterjedő tervezésre vonatkozó referencia, amely összesen legalább nettó 20 000 m2 alapterületű közhasználatú épületre vagy épületegyüttesre vonatkozik;

AK közhasználatú épület és közhasználatú épületegyüttes alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 9. bekezdése szerinti közhasználatú építmény definíciót érti.

M/1.3.: Legalább 1 db, nettó 10 000 m2 alapterületű épület vagy épületegyüttes tervezési program és/vagy koncepcióterv elkészítésére vonatkozó referencia.

AK tervezési program alatt a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § 1. bekezdés szerinti definíciót érti.

Az M/1.1. pontban meghatározott referenciakövetelmény 1 v. több, de legfeljebb 3 szerződésből igazolhatják.

A fenti M/1.2.- M/1.3. pontban meghatározott referenciakövetelmény kizárólag 1-1 db szerződésből igazolhatják.

Egy referencia több minimumkövetelmény alátámasztására is felhasználható.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt

Szakemberekkel:

M/2.1. legalább 1 főszakemberrel, aki

— rendelkezik építészeti tervezési területen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É (vagy egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel,

— és min. 3 év (36 hónap) építészeti tervezés területén projektvezetőként szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki

— rendelkezik tartószerkezeti tervezési szakterületen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti T (vagy egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és szakmai tapasztalattal, vagy

— rendelkezik tartószerkezeti tervezési szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterületen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti T-É (vagy egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és szakmai tapasztalattal.

M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki

— rendelkezik építészeti tervezési területen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti GT (vagy egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és szakmai gyakorlati idővel és legalább további 24 hónap geotechnikai tervezési területen szerzett szakmai tapasztalattal.

M/2.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki

— rendelkezik közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább további 24 hónap közút tervezése területen szerzett szakmai tapasztalattal, vagy

— rendelkezik közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterületen KÉ-KK (vagy egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább további 24 hónap közút tervezése területen szerzett szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

O M2.1.) É

O M2.2.) T-É vagy T

O M2.3.) GT

O M2.4.) KÉ-K vagy KÉ-KK

A végzettségek egyenértékűségét AT-nek kell igazolnia. AK az előírt végzettségek egyenértékűségét a jelen pontjában előírt jogosultságok megszerzéséhez előírt végzettségekhez képest vizsgálja.

Projektvezetői tapasztalat alatt a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan szakmai tapasztalatát érti az AK, amely kiterjed a projekt teljes körű tervezésének irányítására.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Kbt. 135.§ (12) bek.ben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerződés-módosítást, vagy változásbejelentést) nyújt/nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bek. és a Ptk. 6:116.§ (1) bek. alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

A támogatási szerződés megkötése esetén: utófinanszírozás (Támogató:ME)

Kötbérek: késedelmi (0,5%/nap, max 20 %), szerződésszegési (max 2,5 %), meghiúsulási (max 20 %) (a Szerződéstervezetben foglaltak szerint).

Jótállás kötelezően elvárt mértéke (szerződéses feltétel): 36 hó. A jótállási köt. kezdete az utolsó szerződéses feladat megrendelői teljesítésigazolását követő nap.

Ajánlati biztosíték: a felhívás VI.3) pont 19-20. alpontjában foglaltak szerint.

Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. A teljesítést az Ajánlatkérő a Kbt. 2021.02.01. napjától hatályos 135. § (1) bekezdésére is figyelemmel 8 napon belül köteles igazolni. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar Ft (HUF).

AK előleget nem biztosít.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a kb-i dok-ok és különösen az SZT részletesen tartalmazzák.

A számlákat úgy kell kiállítani, hogy azon fizetési h.i.-ként a számla kiállításától szám. 30 naptári nap szerepeljen. Kapcsolódó részletes szabályok: SZT-ben.

Részszámlák: 6 részszámla (6 %-4 %-10 %-30 %-5 %-25 %) és 1 végszámla (20 %) az alábbiak szerint:

— 1. részszámla: a Tervezési Díj 6 %-ának megfelelő összegre vonatkozóan állítható ki a Számlázási Ütemterv I. (I.1, I.2. I.4) mérföldkövéhez tartozó részszámla,

— 2. részszámla: a Tervezési Díj 4 %-ának megfelelő összegre vonatkozóan állítható ki a Számlázási Ütemterv II. (II.1) mérföldkövéhez tartozó részszámla,

— 3. részszámla: a Tervezési Díj 10 %-ának megfelelő összegre vonatkozóan állítható ki a Számlázási Ütemterv III. (III.1.) mérföldkőhöz tartozó részszámla,

— 4. részszámla: a Tervezési Díj 30 %-ának megfelelő összegre vonatkozóan állítható ki a Számlázási Ütemterv IV. (IV.1, IV.3, IV.4.) mérföldkőhöz tartozó részszámla,

— 5. részszámla: a Tervezési Díj 5 %-ának megfelelő összegre vonatkozóan állítható ki a Számlázási Ütemterv IV. (IV.6., IV.7.) mérföldkőhöz tartozó részszámla,

— 6. részszámla: a Tervezési Díj 25 %-ának megfelelő összegre vonatkozóan állítható ki a Számlázási Ütemterv V. (V.1, V.3, V.5) mérföldkőhöz tartozó részszámla,

— Végszámla (7. részszámla): a Tervezési Díj 20 %-ának megfelelő összegre vonatkozóan állítható ki a Számlázási Ütemterv V. (V.6, V.7) mérföldkőhöz tartozó részszámla.

AK előír teljesítési és jóteljesítési biztosítékot a Szerz.terv. 11. pontja alapján.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/05/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/05/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A Kbt. 50. § (1) bekezdés k) pont szerinti részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja szakmai és ésszerűségi okokból. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítése komplex módon történik. A tervezés folyamata során az egyes részfeladatok összefüggnek, egymásra épülnek, így értelemszerűen részek meghatározása nem lehetséges. A feladat elvégzéséhez a közbeszerzés tárgyában jelzett kapcsolódó tervezési projekt holisztikus ismerete és folyamatos, naprakész nyomonkövetése elengedhetetlen. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). A tervezési projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez.

2) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§-ai is irányadóak.

3) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az Ajánlati Dokumentáció I. kötetében rendelkezésre bocsátott egyéb nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.

4) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

5) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága

6) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

7) Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a Kbt 66. § (6) bekezdés szerinti (adott esetben nemleges) nyilatkozatot.

8) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

9) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: SZ/1., P/1., M/1., M/2.

10) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas

11) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást. A közös ajánlattevőkre (többek között) a Kbt. 35. § (7) bekezdése is irányadó.

12) A IV.2.6. pont (és a Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak) alapján az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

13) AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.

14) FAKSZ: Dr. Kassai István Norbert (lajstomszáma: 01212)

15) A szerződéskötés időpontjában bemutatandó az AK által a Szerződéstervezetben meghatározott paraméterekkel rendelkező tervezői szakmai felelősségbiztosítás a Projekt keretében elkészült Kivitelezési és Tendertervek Végleges teljesítésétől számított 6 hónapig érvényes kb. tárgya szerinti tervezői. tev.-re von.-ó fel.bizt., kárérték limitje legalább 50 millió HUF/káresemény, és legalább 100 millió HUF/kár év) szóló AT nyil.

16) Ajánlatkérő a Kbt. 81 § (4)-(5) bek.-et alkalmazza.

17) A jelen közbeszerzési eljárás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

18) Az ajánlatban csatolni kell az AF II.2.5) pontban megadott szakemberek időbeli többlet tap. értékelési szempontra hiv.-sal az AF III.1.3) pont M.2/1.-M/2.2. alkalmassági min.köv.-ek vonatkozásában: Nyilatkozatot a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével + A szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz saját kezűleg aláírt scannelt pld.-át + (jogosultság hiánya esetén) Az iskolai végzettséget igazoló iskolai oklevél scannelt pld.-át. és rendelkezésre allásí nyilatkozatot.

19) Az ajánlathoz mellékelni kell ajánlattevő (EKR felületen lévő űrlap kitöltésével képzett) nyilatkozatát arról, hogy az Ajánlatkérő által elvárt határidőkön belül rendelkezésre fogja bocsátani az ajánlati biztosítékot.

20) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 3 000 000,- Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Kbt. 54. §-a alapján. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) alapján Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő (UniCreditBank Zrt-nél vezetett 10918001-00000100-34770000 számlaszámú) fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat vagy egyéb hasonló okirati bizonyíték mellékelése az ajánlathoz. Közös ajánlattevők esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése is irányadó, mely szerint „Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

Karakterkorlátra tekintettel FOLYT. a VI.4. pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

Karakterkorlátra tekintettel a VI.3.1) pont folytatása:

21) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli.

A Nettó ajánlati ár ért.-i szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.

Az 1-2-minőségi értékelési részszempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK.

Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az AD I. kötetben. A 1-2. minőségi értékelési szempontok tekintetében az adott szakembert már az ajánlatban szükséges megnevezni többletmegajánlás esetén. A szakember megnevezésének hiánya nem minősül a Kbt. 71. § szerint hiánypótoltatható hibának.

A 3-4. minőségi értékelési részszempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 2. sz. mellékletének B. pontja szerinti.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/04/2021